Podnikatelský záměr a podnikatelský plán

Význam podnikatelského záměru a podnikatelského plánu

Pro zajištění rozvoje je nutné určit cíle a strategii, která směruje k jeho dosažení.K tomu slouží vypracovaný podnikatelský plán.Ten má zpravidla dvojí využití.

  • vnitřní dokument,který slouží jako základ vlastního řízení firmy, je v něm obsažen záměr, kterým by měl podnik směřovat,
  • externí dokument pro uplatnění podnikatelského záměru v případě, že firma hodlá financovat svůj program zcela nebo z části pomocí cizího kapitálu..

Celý článek

Překonávání bariér přístupu na trhy

Cílem politiky je zachování současné nabídky zvýhodněného financování rozvoje existujících malých a středních podniků a umožnění přístupu k výhodným zdrojům externího financování projektů pro občany vstupující do podnikání a projektů s vysokým inovačním potenciálem.

K zajištění uvedeného  cíle budou preferovány nástroje zabezpečující přístup ke kapitálu, využívající zejména principu plné nebo Celý článek

Komunikace malé firmy s bankou

Malé a střední firmy hospodaří s penězi stejně jako firmy velké, ale v oblasti výběru a komunikace s bankovními ústavy mají nelehkou situaci. Nebývají obvykle kapitálově silné a vystupují většinou jako drobný klient. Dá se říci, že pro banky nejsou zajímavými klienty, neboť častěji než vložit si potřebují peníze vypůjčit.

Chce-li malá firma zvolit optimální banku musí zvážit následující faktory:

Celý článek

Finanční optimalizace v malých a středních firmách

Finanční zdraví firmy je v případě malého a středního podnikatele nezbytným předpokladem jeho dlouhodobé existence. Každý malý a střední podnikatel si musí osvojit základní znalosti a dovednosti práce s účetními výkazy. Zejména malé firmy bývají kapitálově slabé a jsou závislé na pozitivním cash flow. Malé as střední firmy musí permanentně sledovat vývoj a strukturu nákladů (výdajů), výnosů (tržeb), příjmů, cash flow, pravidelně je plánovat, řídit a kontrolovat. Celý článek

Personální řízení v malém podniku

Každá podnikatelská strategie malé a střední firmy je postavena na 4 prvcích podnikatelského umění podnikatele: uměni vlastní, umění uspokojovat potřeby, umění vést lidí a umění vést dialog s podnikatelským prostředím. Právě umění vést lidí úzce souvisí s personální prací. Personální řízení v MP zajišťuje majitel  či nejvyšší vedoucí pracovník. Administrativní stránku (personální evidenci či mzdovou administrativu) zajišťuje v rámci širší škály svých povinností některý z administrativních pracovníků. S rozvojem podniku dochází i zřízení pracovního místa specialisty na personální práci. Podnětem může být výskyt problémů v oblasti pracovních sil, přetížení majitele a jeho uvědomění významu personální práce pro úspěšnost podniku. Celý článek

Personální specifika malého podniku

Specifika malého podniku

Malý podnik se zpravidla vyznačuje relativně malým množstvím a úzkou škálou aktivit odpovídajícím počtem a strukturou pracovníků, menší rozmanitostí používané techniky a technologie, jednoduchou organizační strukturou, bezprostřednějšími, průhlednějšími vazbami na trh, bezprostředním kontaktem mezi vedením a pracovníky. Charakteristickým rysem je koncentrace řídících a rozhodovacích činností v rukou majitele či nejvyššího vedoucího pracovníka, popřípadě v rukou velmi malé skupiny Celý článek

Podnikání jako činnost

Je to cílevědomé přetváření původní hodnoty v hodnoty nové, spojeno s uspokojováním potřeb jiných lidí a podnikatele samotného jako nositele této činnosti. Součástí podnikání je dělba práce. Má rozmanitý obsah, který klade všeobecné tak specifické požadavky na svůj výkon. K řízení výkonnosti je potřeba poznat a charakterizovat obsah podnikatelské činnosti.

Personální práce

Celý článek

Specifikace malého a středního podnikání

Podnik je samostatnou právní, ekonomickou, organizační a finanční jednotkou. Jeho velikost je podmíněna mnoha faktory – např. předmětem činnosti, použitou technikou a technologií, přírodními faktory, regionální lokalizací a demografickými faktory, způsobem organizace, charakterem základních prvků výroby, apod.

Malé a střední podniky

Malé a střední podniky (MSP – podnikající právnické a fyzické osoby) jsou významnou součástí ekonomiky České republiky. Podněcují konkurenční dynamiku ekonomiky a přímo či nepřímo působí na velké podniky, zejména v oblasti zvyšování efektivnosti a inovací. Evropská unie považuje tento sektor za páteř evropské ekonomiky a hybnou sílu inovací, zaměstnanosti a sociální integrace. Celý článek

Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí + místní poplatky

Ucelený zákon

Představuje ucelený zákon, jež pojednává o problematice tzv.jednorázových převodových daní. Opět se vztahuje na širokou občanskou veřejnost, podnikatelské subjekty nevyjímaje. Konstrukční prvky těchto tří daní se do značné míry překrývají především tabulky z pozice. Společným průvodním znakem této normy je vymezení především poplatníka, předmětu daně, základu a sazby daně, osvobození samozřejmě nevyjímaje. V případě daňového přiznání jsou tato odlišná podle dílčích druhů přev.daní., nezbytnou přílohou v případě daně z převodu nemovitostí je vždy znalecký posudek.

Místní poplatky

Celý článek

Daň silniční a z nemovitosti

Jedná se o poměrně nový typ daně., cílem jejího uplatňování je vytvoření finančních zdrojů na údržbu, opravy, rekonstrukce a výstavbu silniční sítě prostř. Fondu dopravy při MDaS ČR. Poplatníkem této daně je zpravidla držitel silničního motorového vozidla., předmětem je právě toto vozidlo, že je užíváno nebo určeno k podnikání či jiné samostatné výdělečné činnosti ve smyslu zákona o daních z příjmů.

Předmětný zákon

Celý článek