Daně jako zdroj mocenské politiky

Ve středověku platila zásada, že pán své výdaje i úkoly hradí ze svého majetku. Jen v případě lenního práva mohl pán za mimořádných podmínek a ve výjimečných případech vybírat jednorázové příspěvky od svých vazalů a poddaných. Označení daní ve středověku bylo „bede“, „subsidy“, „contribution“, „don gratuit“, což vychází ze slova prosba, prosit. Původně tedy měl právo zdaňovat jen papež a císař, papežská bula In coena Domini z roku 1627 zavedla církevní klatbu pro všechny, kteří neoprávněně zaváděli nové daně. Němečtí političtí teoretici akceptovali v období 1590 – 1670 stálé daně, právníci se marně snažili klonit k Celý článek

Současná právní úprava

V současné době neexistuje právní předpis, který by přímo upravoval výkon realitní činnosti. Veškeré záležitosti týkající se vstupu nových subjektů na realitní trh jsou řešeny pouze v rámci zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Od roku 2008 je „realitní činnost“ zařazena v příloze č. 4 živnostenského zákona mezi 79 oborů činností živnosti volné pod č. 58 jako Celý článek

Komunikace malé firmy s bankou

Malé a střední firmy hospodaří s penězi stejně jako firmy velké, ale v oblasti výběru a komunikace s bankovními ústavy mají nelehkou situaci. Nebývají obvykle kapitálově silné a vystupují většinou jako drobný klient. Dá se říci, že pro banky nejsou zajímavými klienty, neboť častěji než vložit si potřebují peníze vypůjčit.

Chce-li malá firma zvolit optimální banku musí zvážit následující faktory:

Celý článek

Vliv strategie na firemní kulturu

Jak bylo zmíněno již výše, firemní kultura má vliv na formulaci i implementaci strategie organizace. Na druhé straně strategie ovlivňuje obsah firemní kultury. Tvorba strategie představuje určitou cestu utváření kultury. Je to vyjednávání o hodnotách a cílech organizace a její hodnota nespočívá pouze v tom, že je určitým plánem do budoucna, ale i v tom, že má symbolickou hodnotu. Strategie musí být zaměstnancům komunikována srozumitelně, musí být rozpracována do cílů a postupů a tak také implementována. V tom případě se s ní lidé mohou identifikovat a přináší potom výsledky. Lidé si osvojí chování, které se v organizaci osvědčilo a tak Celý článek

Vývoj bilance státního rozpočtu České republiky Rok 1993

V tomto období je poprvé sestavován státní rozpočet samostatné republiky. Rok 1993 je tedy v rozpočtovém hospodaření určitým přelomem. Jeho příprava byla velice pečlivá tím spíše, že v předchozím roce došlo v české ekonomice k podstatným přeměnám k lepšímu, což bylo nutné podpořit.

V roce 1993 pokračovaly tendence ekonomického oživení započatého v roce 1992. Strukturu příjmů a výdajů státního rozpočtu podmiňovala nová daňová soustava a zavedení pojistného sytému financování některých veřejných služeb pro obyvatelstvo. Celý článek

Daně a vznik parlamentu

Od středověku až po 17. století byli evropští panovníci jacísi v dáli žijící tvorové, ovládající svá království většinou jen na papíře.“ Evropská vrstva vlastníků půda se tak díky geografické situaci, boji o investituru, ekonomickému a náboženskému partikularismu i sporům mezi dynastiemi stala aristokracií s vlastní mocí, penězi a legitimitou. Šlechta ovládala své poddané, ale současně je i ochraňovala, za svou ochranu pak vybírala daně. O tyto daně se pak mohla, ale nemusela dělit s panovníkem. Celý článek

Popis existujícího právního stavu v dané oblasti

Historie právní úpravy realitní činnosti

Právní úprava realitní činnosti má na našem území relativně dlouhou historii. Pro účely tohoto věcného záměru zákona je v této části krátce shrnutý vývoj za několik posledních desetiletí. Časovým rámcem je období od vzniku Československé republiky v roce 1918 až po současnost (tedy do roku 2014).

Po rozpadu Rakouska – Uherska a vzniku samostatné Československé republiky začíná vznikat také celá řada norem upravujících Celý článek

Finanční optimalizace v malých a středních firmách

Finanční zdraví firmy je v případě malého a středního podnikatele nezbytným předpokladem jeho dlouhodobé existence. Každý malý a střední podnikatel si musí osvojit základní znalosti a dovednosti práce s účetními výkazy. Zejména malé firmy bývají kapitálově slabé a jsou závislé na pozitivním cash flow. Malé as střední firmy musí permanentně sledovat vývoj a strukturu nákladů (výdajů), výnosů (tržeb), příjmů, cash flow, pravidelně je plánovat, řídit a kontrolovat. Celý článek

Souvislost strategie, firemní kultury a personálních činností

Vztah mezi firemní kulturou a strategií

Firemní kultura je jedním ze subsystémů, které jsou v organizaci přítomny a mohou ovlivňovat výkonnost organizace. Dalším subsystémem v rámci organizace je strategie organizace. Keřkovský a Vykypěl považují za klíčový prvek pro úspěch organizace strategii. Strategické plánování realizují lidé, kteří jsou nositeli určitých hodnot, názorů a norem chování. Jsou tedy nositeli kultury organizace a promítají ji do své formulace strategie. Firemní kultura tak zásadním způsobem ovlivňuje formulaci strategie organizace. Celý článek