Právní úprava mandatorních výdajů ze státního rozpočtu

Mandatorní výdaje povinné ze zákona

Dávky důchodového pojištění (zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění) – vyplácené důchody se zvyšují v závislosti na růstu úhrnného indexu spotřebitelských cen za domácnosti celkem a na růstu indexu reálné mzdy. Zvýšení důchodu stanoví vláda nařízením souladu s podmínkami stanovenými zákonem. Právě tyto dávky představují největší zátěž pro státní rozpočet České republiky. Pro ozdravení důchodového systému, který by již nezatěžoval takovou vahou státní rozpočet, je nutná jeho reforma. Dle Celý článek

Zákaz retroaktivity daňových předpisů

Problematikou zákazu retroaktivity se zabýval již federální Ústavní soud ČSFR ve svém rozhodnutí Pl. US 78/92, jímž konstatoval: „Princípy právneho štátu, právnej istoty, ktoré možno vyvodiť z požiadavky demokratického usporiadania štátu, vyžadujú každý ústavne možný prípad retroaktivity zakotviť expressis verbis v ústave, resp. v zákone a vyriešiť s tým spojené prípady tak, aby nadobudnuté práva boli riadne chránené. Od zákonodárcu je potrebné vyžadovať, aby v právnej úprave vymedzil zákonný rámec základného ústavného práva. Čl.15 odst. 3 Listiny základných práv a slobôd splnomocňuje zákonodárcu stanoviť zákonom Celý článek

Jednotlivé právní normy

Právní úprava rozpočtového hospodaření je obsažena v několika zákonech a k nim vydaných prováděcích předpisech. Jedná se zejména o dlouhodobější zákony: zákon 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, zákon 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 243/2000 o rozpočtovém určení výnosu daní a zákon 219/2000 o majetku ČR a zákon krátkodobý (jednoroční) zákon o státním rozpočtu. Nesmíme však zapomenout ani na ustanovení čl. 42 Ústavy ČR, který zakotvuje povinnost vlády Celý článek

Omezení zákonodárce ve výši zdanění v českém právu

Český ústavodárce se problematikou daní zabývá pouze jedinou větou v čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod: „Daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona.“

V judikatuře českého federálního ústavního soudu je z hlediska omezení zdanění jeden velmi významný nález, v této práci již zmiňovaný v části o daních a rovnosti, a to Nález Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 8. 10. 1992 sp. zn. Pl. ÚS 22/92, který mimo jiné uvádí, že „ani svrchovanost státu nezakládá pro stát možnost ukládání libovolných daní, Celý článek

Právní úprava rozpočtových pravidel

Obecná charakteristika rozpočtových norem

Právní normy, které upravují státní rozpočet, jsou z hlediska právní teorie svojí povahou normy účelové. Stanoví adresátům dosažení určitého ekonomického cíl e, aniž by přitom byl určen způsob jeho realizace do všech podrobností. Povinné subjekty si musí samy zvolit cesty k jejich splnění. Zpravidla ovšem způsoby, kterými se dosahuje cílů naznačovaných rozpočtovým zákonem, jsou upraveny řadou speciálních norem vydaných již před přijetím státního rozpočtu. Celý článek

Meze omezení vlastnického práva zdaněním

V německém ústavním právu se z práva jednotlivce na lidskou důstojnost dovozuje povinnost státu ponechat příjem daňového poplatníka nezdaněný do té míry, pokud jej daňový poplatník potřebuje k vytvoření minimálních předpokladů pro svůj důstojný život a pro důstojný život své rodiny. Právě tak jako je stát povinen zajistit v případě potřeby nemajetnému občanovi tyto minimální předpoklady prostřednictvím sociálních dávek, nesmí zbavit občana dosaženého příjmu až do této částky, a sice ani tehdy, pokud vyrovnává rozdíl sociálními dávkami. Samostatně nahospodařená obživa má totiž přednost před sociálními dávkami poskytovanými Celý článek

Návrh možného řešení

Současná rozpočtová politika je dlouhodobě neudržitelná a představuje poměrně velké riziko pro zdravý ekonomický vývoj ČR. Za hlavní příčinu tohoto nepříznivého stavu považuji skutečnost, že doposud nebyla provedena úspěšná reforma veřejných financí, která by se zaměřila na odstraňování hlavních příčin vedoucích k deficitnímu hospodaření. V minulosti se již objevily snahy o provedení této reformy a dokonce ve své koncepci měly i zásadní reformní kroky, ale tyto kroky nebyly úspěšně provedeny, a tak alarmující stav rozpočtové politiky zůstává i v současné době. Celý článek

Komparace ústavních úprav zdanění

Z Deklarace nezávislosti vyplývá, že jeden z nejdůležitějších důvodů vyhlášení nezávislosti Spojených států amerických na Velké Británii byla skutečnost, že král Velké Británie ukládal koloniím daně, aniž by s tím kolonie souhlasily. Spojené státy americké se pak zakládají na myšlence, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni a že státy své oprávněné pravomoci odvozují ze souhlasu těch, jimž vládnou. Ústava Spojených států amerických z roku 1787 se zabývá daněmi z pohledu federalismu, tedy rozdělením přímých daní (čl. I oddíl 2). V pravomoci Kongresu je ukládat a vybírat daně, cla, dávky a poplatky. Čl I oddíl 9 americké ústavy zakazuje vydávat Celý článek

Sanace bankovního systému

V první polovině 90. let vzniklo pres 50 bank, z toho 18 z nich skončilo v konkurzu či v likvidaci. Z dalších pěti zůstaly jen akciové společnosti bez bankovní licence. Banky sloužily jako „pumpa“ peněz, kam si vyvolení mohli kdykoli přijít a napumpovat. Základním způsobem bylo ztrátové úvěrovaní a cílené tunelování managementem, obojí umožněné slabou legislativou a nečinností policie, potažmo orgánu moci výkonné. Ztrátové úvěrování bylo navíc velmi podporováno tehdejší vládou. K finančně vyčerpaným bankám Celý článek

Omezení státu při zdaňování

Tvrdé jádro lidských práv z celosvětového pohledu je velice omezené, podle mezinárodních úmluv o lidských právech i vnitrostátních demokratických katalogů lidských práv mezi ně patří právo na život, právo nebýt mučen ani podrobován nelidskému či ponižujícímu zacházení, právo nebýt držen v otroctví ani v nevolnictví, právo na zákaz retroaktivity trestního práva. Tato čtyři práva vytváří minimální standard lidských práv, lze je uplatnit vůči komukoli, kdykoli a kdekoli. Tato práva patří mezi „elementární ohledy lidskosti a … vyplývají z obecných zásad humanitárního práva“, „jsou společným dědictvím lidstva“ a jako takové je není Celý článek