Identifikace dotčených subjektů

Vzhledem k obsahu navrhovaného věcného záměru zákona se nová právní úprava dotkne především všech subjektů, které jsou realitními zprostředkovateli podle stávajících právních předpisů, a subjektů, které budou chtít tuto činnost v budoucnu vykonávat na základě nového zákona. Dopady na tyto subjekty budou přímé z hlediska nutnosti dodržovat nová pravidla. Mezi nepřímé dopady lze uvést např. zvýšení důvěry v realitní kanceláře, což se pravděpodobně projeví v nárůstu počtu zprostředkovaných obchodů, tudíž i tržeb a v konečném důsledku ve vyšším výběru daní (pozitivní dopad na státní rozpočet). Celý článek

Podnikatelský záměr a podnikatelský plán

Význam podnikatelského záměru a podnikatelského plánu

Pro zajištění rozvoje je nutné určit cíle a strategii, která směruje k jeho dosažení.K tomu slouží vypracovaný podnikatelský plán.Ten má zpravidla dvojí využití.

  • vnitřní dokument,který slouží jako základ vlastního řízení firmy, je v něm obsažen záměr, kterým by měl podnik směřovat,
  • externí dokument pro uplatnění podnikatelského záměru v případě, že firma hodlá financovat svůj program zcela nebo z části pomocí cizího kapitálu..

Celý článek

Získávání a výběr pracovníků

Získávání a výběr pracovníků nastává v okamžiku uvolnění pracovního místa (výpovědí odcházejícího zaměstnance, rozvázáním pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, odchodem do důchodu) nebo vzniku nového pracovního místa v organizaci. Získávání
a výběr pracovníků je dvoustranným procesem, při kterém dochází k interakci organizace, která má určité požadavky a představy týkající se pracovního místa a uchazeče o zaměstnání, který má určitou představu o vhodném zaměstnavateli. Celý článek

Vývoj bilance státního rozpočtu České republiky Rok 1995

Ekonomika ČR zaznamenala v roce 1995 rychlý hospodářský růst, který byl větší než se počátkem roku ve většině domácích i zahraničních prognóz počítalo. V ostatních ukazatelích vývoj ekonomiky v zásadě nevybočil z tendencí makroekonomického rámce předpokládaného vládou pro tento rok. Státní rozpočet na rok 1995 byl schválen parlamentem České republiky dne 14. 12. 1994 zákonem, z jehož obsahu vyplýval objem příjmů i výdajů státního rozpočtu ve výši 411,7 mld. Kč. Celý článek

Vývoj daní na našem území

První zmínky o celním regálu pochází v českých zemí z 10. století z období vlády knížete Václava, Boleslav I. pak zavádí „daň z míru“ a právo ražby mincí se postupuje za pravidelný odvod. V dalším období se pak zavádějí majetkové daně z pozemků a městských domů i výnosové daně pro měšťany. V 16. století se objevuje v českých zemích první ucelený náznak daňové soustavy – berní předpis stavovského sněmu z roku 1517. Celý článek

Nedostatečné či nevyhovující parametry současné právní úpravy

Za nedostatečnou a nevyhovující je stávající právní úprava považována zejména z následujících důvodů:

  • samotné realitní zprostředkování není jasně definováno. Realitní zprostředkovatelé, ale ani samotní spotřebitelé nemají jasně definovaná svá práva a povinnosti vyplývající z realizace realitní transakce,
  • i přes obecné snahy o posílení práv na ochranu spotřebitelů se realitní sektor neustále potýká s problémy, na které v důsledku doplácejí především spotřebitelé. Řada problémů souvisí s finančními prostředky klientů, kdy je stávající legislativa nedokáže účinně ochránit před cílenou zpronevěrou, ale ani před jejich zahrnutím do majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení či do soupisu majetku v rámci exekučního řízení v případech, kdy byl majetek realitního zprostředkovatele takto postižen,
  • zprostředkování realitních služeb je obecně považováno za službu, u které, má-li být poskytována na profesionální úrovni, je nezbytné, aby tuto činnost vykonávaly osoby s nezbytnými odbornými znalostmi. Současná právní úprava však žádné parametry profesní odbornosti nenastavuje, což významně přispívá k tomu, že se mezi realitními zprostředkovateli vyskytuje velký počet neodborníků,

Celý článek

Překonávání bariér přístupu na trhy

Cílem politiky je zachování současné nabídky zvýhodněného financování rozvoje existujících malých a středních podniků a umožnění přístupu k výhodným zdrojům externího financování projektů pro občany vstupující do podnikání a projektů s vysokým inovačním potenciálem.

K zajištění uvedeného  cíle budou preferovány nástroje zabezpečující přístup ke kapitálu, využívající zejména principu plné nebo Celý článek

Souvislost firemní kultury a personálních činností

Jednotlivé personální procesy a činnosti úzce souvisí s firemní kulturou a strategií. Pokud chce organizace využívat lidské zdroje efektivně, musí se v ní uskutečňovat různé aktivity, které tuto efektivitu zvýší. Schein uvádí, že v každé organizaci se dějí procesy, při kterých dochází k různým změnám.

K dosažení toho, aby tyto procesy a události směřovaly organizaci k efektivnímu využívání lidských zdrojů existuje několik nástrojů. Celý článek

Vývoj bilance státního rozpočtu České republiky Rok 1994

V podstatě stabilní systémové podmínky, předpokládaný reálný hospodářský růst ekonomiky a nižší očekávaná míra inflace než v roce 1993, vytvořily lepší podmínky pro přípravu státního rozpočtu na rozpočtový rok 1994 ve srovnání s rokem předchozím. Při vypracování státního rozpočtu na rok 1994 se vycházelo z formulace střednědobé strategie rozpočtové politiky, jejímiž základními prvky bylo:

  • snižování podílů veřejných rozpočtů na hrubém domácím produktu
  • snaha o postupné snižování daňového břemene a tím i daňové kvóty, tj. podílu daňových příjmů na hrubém domácím produktu
  • politika vyrovnaného státního rozpočtu a stabilizace státního dluhu

Celý článek