Pojem daně

V současnosti jsou státní výdaje podmíněny existencí daní, které jsou vybírány státní mocí (suverénem) bez protislužby, kdy daňová výsost charakterizuje státnost a je spojena se suverénní státní mocí.

Daň je obvykle definována jako povinná, nenávratná, zákonem určená platba do veřejného rozpočtu. Je to platba neúčelová a neekvivalentní, neúčelovostí se zde rozumí skutečnost, že konkrétní daň v určité výši nemá financovat konkrétní vládní projekt, Celý článek

Nedostatečná odborná kvalifikace

V České republice není u profese realitního zprostředkovatele vyžadováno dosažení určitého stupně vzdělání, rekvalifikace, složení odborné zkoušky či odpovídající doba praxe v oboru. Může jím tedy být v současné době téměř kdokoliv.

Přitom znalost legislativy související zejména s vlastnictvím a převody nemovitých věcí je jedním ze základních předpokladů pro profesionální působení realitního zprostředkovatele na trhu. Znalosti z oblasti práva jsou obzvláště v současné době zásadní, a to především s ohledem na přijetí nového kodexu občanského práva a všech souvisejících předpisů, které mají zásadní dopad na fungování současného realitního zprostředkování. Celý článek

Daň z přidané hodnoty

Definice DPH

Definujeme ji jako universální všeobecnou daň ze spotřeby., kdy daňová povinnost této daně se stanovuje nikoliv z přímo vytvořené hodnoty, nýbrž nepřímo a zprostředkovaně jako daň vypočtená z celého obratu za určité časové období, avšak snížená o daň prokazatelně zahrnutou a zpravidla i zaplacenou v cenách tzv.vstupů za totéž období. Jednoznačné vymezení nově vytvořené hodnoty je však na úrovni jednotlivého daňového subjektu někdy dosti obtížné a velmi pracné. Celý článek

Strategický rámec podniku – vize, záměr, poslání a cesta

Podniková strategie se zaměřuje na budoucnost. Systém určitým podnikových strategických myšlenek, které popisují účel a cíle existence podniku tvoří tzv. „strategický rámec“. Z tohoto rámce se odvozují cíle a cesty, kterými by se měl podnik ubírat. Věcnou část strategického rámce představují vize a záměr, metodický rámec tvoří poslání a cesta. Naplňování strategického rámce je klíčovým kritériem pro taktické a operativní rozhodování.

Úrovně strategického řízení

Strategie na úrovni korporace

Celý článek

Funkce státního rozpočtu

Podstata a význam státního rozpočtu

Podstata a význam státního rozpočtu se projevuje v jeho funkcích. Většina odborné literatury uvádí tři základní funkce. Jedná se o alokační, redistribuční a stabilizační funkci. Můžeme však uvést i další funkce státního rozpočtu jako například regulační a kontrolní funkce. Všechny funkce státního rozpočtu je nutno posuzovat ve vzájemné jednotě.

Alokační funkce státního rozpočtu

Celý článek

Pozitivněprávní zakotvení pojmu právní stát v České republice a jeho teoretická reflexe

Jako právní stát definuje Českou republiku čl. 1 Ústavy České republiky. Tato charakteristika se poprvé objevila v čl. 1 Ústavy z roku 1960 ve znění ústavního zákona č.493/1992 Sb. Ustanovení, podle kterého byla „ČSFR demokratickým právním státem“, u nás poprvé a výslovně zakotvovalo princip materiálního právního státu. Toto explicitní vyjádření na samém začátku ústavy můžeme chápat i jako reakci na předchozí právní systém, který obsah tohoto pojmu téměř do posledního období neuznával. V nálezu pléna Ústavního soudu ČSFR ze dne 26. listopadu 1992 sp. zn. Pl. ÚS 1/92 k tomu najdeme: „Na rozdíl od totalitního systému, který byl Celý článek

Volný vstup realitních zprostředkovatelů na trh, nedostatečná odborná způsobilost, nízká konkurenceschopnost v rámci EU

Volný vstup realitních zprostředkovatelů na trh

Živnostenský zákon vymezuje řadu regulovaných profesí, u nichž je vstup do podnikání podmíněn odborným vzděláním, případně odpovídající praxí v daném či příbuzném oboru. U řady těchto profesí regulovaných živnostenským zákonem, se kterými se spotřebitelé běžně dostávají do styku, však nedochází k operacím s tak velkým objemem finančních prostředků, jako je tomu právě v realitách. Vzhledem k povaze zboží a služeb, které jsou na realitním trhu obchodovány, spotřebitelé mnohdy v rámci těchto transakcí přesouvají své celoživotní úspory či podstatnou část svého majetku. Celý článek

Správa daní a poplatků

Správa poplatků

Jedná se o základní procesní daňový předpis, upravující vzájemné vztahy – t.j. práva a povinnosti daňových subjektů a správce daně. Zákon v první části definuje základní zásady daňového řízení, stanoví úřední jazyk , místní  příslušnost a rovněž tak přesně specifikuje i jednotlivé ostatní účastníky daňového řízení. Zvláštní pozornost nutno věnovat ust.
zákona o zastupování , vyloučení ze zastupování a způsobilosti jednání v daňovém řízení.

Další část zákona /§12 – §16/ uvádí praktický výklad již konkrétních procesních postupů správce při místním šetření a daňové kontrole, popisuje vztahy mezi kontrolujícím orgánem a kontrolovaným subjektem., popisuje podmínky dokazování v daňovém řízení. Celý článek

Strategie organizace

Řízení organizací

Řízení organizací se stává stále složitější a dynamičtější záležitostí. To je nesporně způsobeno nestabilním tržním prostředím, ve které dochází k neustálým změnám v konkurenčních vztazích, politických i ekonomických podmínkách atd. Všechny tyto změny mohou pro organizace znamenat jak příležitosti, tak i ohrožení a rizika. Klíčem k úspěchu, jak obstát na trhu, je neustálé monitorování interního i externího prostředí organizace.

Proč jsou některé podniky úspěšnější než jiné? Zkušenosti ukazují, že podmínkou úspěšného rozvoje podniku je strategie. Její tvorba a implementace patří v podniku k jednomu z nejdůležitějších úkolů pro management organizace.  Naléhavost existence určitých cílů do budoucna vyjádřil následujícími slovy P. F. Drucker (1994, s.197): „Organizace jsou nástroje společnosti k realizaci určitého sociálního úkolu. Není možné být efektivní, pokud se předem nerozhodneme, čeho chceme dosáhnout. Není dokonce ani možno navrhnout strukturu organizace, pokud nevíme, co Celý článek