Teoretické přístupy k deficitu

Klasická teorie – etapa zlatého pravidla

Klasická teorie veřejných financí prosazovala vyrovnaný rozpočet. Toto období se považuje za etapu zlatého pravidla každoročně vyrovnaného státního rozpočtu. V období klasické politické ekonomie, jejímž zastáncem byl i Adam Smith, teorie veřejných financí odmítala deficitní hospodaření státu. Veřejné finance byly považovány za aplikaci rodinných financí. Státní rozpočet mohl být schodkový, pouze ve výjimečných situacích, například v období válek. Snaha dodržovat zlaté pravidlo trvala až do 30. let 20. století. Ke zvratu došlo pod vlivem celosvětové hospodářské krize a prosazování stabilizační hospodářské politiky státu. Celý článek

Povinnosti peněžního plnění

Povinnosti peněžního plnění z titulu daní jsou vždy navázány na ekonomické vztahy, poměry, skutečnosti či jednání, která nějak spadají do oblasti ochrany vlastnického práva. Při zdaňování jsou vždy některé tyto vztahy, poměry, skutečnosti či jednání omezovány např. pozemkové vlastnictví u daně z nemovitostí, soukromá majetková práva daní z příjmu fyzických osob, právo k podnikání u daně z příjmu. Tyto právní pozice chráněné základním právem nejsou sice odňaty daňovou povinností, avšak jsou fakticky omezovány. Současně je zdanění vždy odebráním konkrétních finančních prostředků – tedy v podstatě jako vyvlastnění Celý článek

Strukturální, cyklický deficit a multiplikační účinek

Strukturální (aktivní) deficit státního rozpočtu je deficit fiskální, to znamená záměrný, chtěný důsledek subjektivního vládního rozhodnutí, diskrečního opatření v rámci uplatněné fiskální politiky. Vzniká jako důsledek dlouhodobě vyšších vládních výdajů ve srovnání s příjmy, nejčastěji vzhledem k dlouhodobé stimulaci poptávky či vysokých transferových plateb (především sociálních výdajů) státu. Vyšší vládní výdaje za zboží a služby zvyšují agregátní poptávku. Velikost tohoto posunu však závisí na dvou důležitých faktorech, efektu multiplikátoru a efektu vytěsňování. Celý článek

Vymezení daňového zatížení

Vymezení daňového zatížení

Vymezení daňového zatížení není úlohou dogmatiky základních práv, nýbrž je především vyhrazeno politickému rozhodnutí povolaného demokraticky legitimního zákonodárce. Zákonodárce je právně i politicky omezen tím, že není přípustné nadměrné zdaňování. Vedle toho zajišťuje základní právo rovnosti rovnoměrnost zdaňování podle pracovní výkonnosti. Hranice by byla zákonodárci postavena nanejvýš institucionální garancí, která by ostatně rozvíjela normativní účinnost, kdyby již občanovi nenáležela v majetkoprávní oblasti žádná opce k jednání resp. soukromé vlastnictvím by již nesmělo být používáno k osobní potřebě. Celý článek

Analýza dokumentů

Analýza dokumentů

Analýza dokumentů je první z metod výzkumu, které byly použity pro tuto diplomovou práci. „Pod pojmem dokument se rozumí předmět vytvořený speciálně pro přenos a zachování informace.“ Může se jednat o různé typy dokumentů – tištěné, psané ručně, videonahrávky, zvukové nahrávky, dokumenty na elektronických nosičích atd.

Dokumenty mohou být primární, tzn., že jsou to doklady „z první ruky“, které byly primárně vytvořeny za jiným účelem, např. úřední Celý článek

Deficit státního rozpočtu

Pojem deficit

Deficit znamená schodek, převahu výdajů nad příjmy, pasiv nad aktivy, respektive potřeb nad zdroji. Jde o výraz nerovnováhy bilance.

V nejobecnější rovině lze rozpočtový deficit (saldo) charakterizovat jako nesoulad mezi rozpočtovými příjmy a výdaji. Jestliže v určitém rozpočtovém období objem veřejných výdajů převyšuje objem veřejných příjmů, vzniká rozpočtový deficit. Převyšuje-li naopak objem příjmů výdaje, vzniká rozpočtový přebytek. Celý článek

Daně v kolizi s ochranou vlastnictví?

Dle Evropské úmluvy a české Listiny základních práv a svobod i ústavních systémů ostatních demokratických evropských států je při ukládání daní, poplatků a pokut třeba přihlížet k ochraně vlastnického práva, avšak hranice státní moci při zdaňování jsou velmi rozsáhlé. Je samozřejmé, že každý občan bez okolků je podřízen zdanění podle své pracovní výkonnosti. Na druhé straně bývá často uznáno, že povinnosti daňového poplatníka, jež působí konfiskačně nebo nadměrně, porušují ústavní záruky vlastnického práva. Celý článek

Finanční vyčíslení nákladů a přínosů

Pro hodnocení nákladů byla použita Metodika stanovení plánovaných nákladů na výkon státní správy dle Ministerstva vnitra.

Pro výpočet administrativní zátěže podnikatelského sektoru byla použita Metodika měření a přeměřování administrativní zátěže podnikatelů, vydaná Ministerstvem průmyslu a obchodu (verze 2.0). Metodika měření vychází z mezinárodního standardního nákladového modelu (Stadard Cost Model – dále jen SCM), který se používá v řadě členských zemí EU. Celý článek