Projekt výzkumu

Cíl a charakter výzkumu

Cílem je realizovat výzkum zabývající se strategií společnosti, firemní kulturou a návazností personálních činností na firemní kulturu. Výzkum se tedy pokusí odhalit, zda je deklarovaná strategie a firemní kultura v souladu s personálními činnostmi organizace, s jejich nastavením, směrnicemi, které je upravují a také s jejich praktickou realizací. Jedná se o výzkum jednorázový a krátkodobý, deskriptivní. Celý článek

Vývoj bilance státního rozpočtu České republiky Rok 2004

Státní rozpočet na rok 2004 opět vycházel z programového prohlášení tehdejší vlády za předsednictví Vladimíra Špidly ze srpna roku 2002, v němž vláda formulovala základní cíle a celkovou orientaci vládní politiky ve všech oblastech hospodářského, sociálního a kulturního života společnosti v období do roku 2006. Hlavní priority, které si vláda při plánování rozpočtu vytyčila se v podstatě shodovaly s prioritami z roku předešlého. Celý článek

Příbuzné profese upravené zvláštními předpisy a vymezené mimo živnostenský zákon

Pojišťovací zprostředkovatelé

Získávají oprávnění k výkonu činnosti na základě zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), a prováděcí vyhlášky č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů (seznam dokladů, kterými se prokazuje Celý článek

Sociální audit zaměřený na firemní kulturu

Jak již bylo uvedeno výše ,teoretické části práce, každá organizace má nějakou strategii a firemní kulturu, a to i v případě, že nejsou žádným způsobem navenek deklarovány. Kultura organizace by ale měla být v ideálním případě utvářena v souladu se strategií organizace s ohledem na její filozofii a politiku.

Východiskem procesu utváření a řízení podnikové kultury by měla být diagnostika organizace. V první řadě je třeba se zamyslet nad tím, do jaké míry je v souladu kultura a strategie, cíle organizace, zda a jak silná je potřeba změny firemní kultury. Celý článek

Vývoj bilance státního rozpočtu České republiky Rok 2003

Státní rozpočet na rok 2003 vycházel z programového prohlášení vlády ze srpna roku 2002, v němž vláda formulovala základní cíle a celkovou orientaci vládní politiky ve všech oblastech hospodářského, sociální a kulturního života společnosti v období do roku 2006.

Na úseku hospodářské politiky byla mimořádná pozornost věnována oblasti veřejných financí. Jejich postupné ozdravení a konsolidaci vláda považovala za nezbytnou podmínku pro zajištění udržitelného hospodářského růstu a pro vstup do Evropské unie. Celý článek

Mezinárodní ochrana vlastnického práva

Stávající mezinárodní i vnitrostátní úprava vlastnictví jako lidského práva navazuje na Všeobecnou deklaraci lidských práv, která v čl. 17 stanoví, že každý má právo vlastnit majetek jak sám, tak spolu s jinými a nikdo nesmí být svévolně zbaven svého majetku. Úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace z roku 1965 mezi občanská práva zařazuje právo každého vlastnit majetek a nabývat dědictví.

V Mezinárodním patku o občanských a politických právech, v Mezinárodním paktu o hospodářských sociálních a kulturních právech  Celý článek

Varianta č. 4 – vznik zákona o poskytování služeb zprostředkovatelů a vymezení činnosti mimo živnostenský zákon

Popis varianty č. 4

Zařazení realitního zprostředkování mezi obory činností specifikované v § 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, které nejsou z hlediska živnostenského zákona považovány za živnost. Povolení činnosti by již nebylo v gesci příslušných živnostenských úřadů, ale povolovací režim by přešel na resort Ministerstva pro místní rozvoj, které by dále mělo pověření k výkonu dohledu a kontroly v oblasti realitního zprostředkování. Podmínky pro zahájení a samotný výkon činnosti by byly upraveny v jediném zvláštním právním předpisu. Celý článek

Výzkum v oblasti firemní kultury a personálních činností

Sociální audit – analýza fungování organizace 

Možností, jak realizovat výzkum zaměřený na kulturu organizace, je několik. Je možné využít mnoho různých výzkumných technik. Pavlica a kol. (2000, s.18) popisují ve své publikaci sociální audit. „Sociální audit lze označit za zvláštní případ sociálního výzkumu. Jeho obecným úkolem je poznat a zhodnotit sociální a sociálně-psychologické aspekty fungování hospodářské organizace.“ Je to analýza organizace, která může být zaměřena na různé oblasti fungování. Narozdíl od evaluačního výzkumu má širší záběr, hodnotí nejen strategie a intervence, ale také celkový stav určité oblasti podnikové reality. Je charakteristický tím, že přistupuje k Celý článek

Vývoj bilance státního rozpočtu České republiky Rok 2002

Jedná se o období, kdy dochází k pozvolnému poklesu reálného HDP, a to z 3,1% na 2%, mírnému růstu nezaměstnanosti z 8,6% na 9,2%. Při sestavování státního rozpočtu se ukázalo, že hlavní příčinou schodku bude snaha o vypořádání ztráty České konsolidační agentury, kdy samotná výše úhrady ztráty ČKA za rok 2001 měla činit 40 mld.

Celkové navrhované příjmy činily 705 mld. Kč. Jako již tradičně, největší položkou byly daňové příjmy, jež činily přibližně 638 mld. Celý článek