Důsledky deficitu státního rozpočtu

V krátkém období mohou být důsledky deficitu pozitivní, neboť se mohou:

  • eliminovat vlivy exogenních faktorů na objem veřejných výdajů a jejich negativní dopady na potřebu zvýšit veřejné příjmy neúměrným daňovým zatížením
  • financovat efektivní veřejné výdajové programy pomocí návratných finančních prostředků (které kryjí deficit) v situaci, kdy míra výnosů projektuje vyšší než úroková míra dluhu.

Celý článek

Právo na spravedlivý proces v České republice

Ve svém komplexu tvoří právo na soudní a jinou právní ochranu a jeho záruky v právním řádu základní složku pojetí právního státu v našem ústavním řádu. Upravuje je hlava pátá Listiny základních práv a svobod, hlava čtvrtá Ústavy ČR a řada mezinárodních smluv, kromě výše uvedené Evropské úmluvy je to Mezinárodní pakt o občanských a politických práv, Úmluva o právech dítěte a některé další. Některé části práva na spravedlivý proces platí pro každé právní řízení, jiná se vztahují jen na řízení soudní nebo jen na řízení trestní. Pro daňovou problematiku je tedy nejdůležitější část týkající se práva na spravedlivý proces před každým orgánem Celý článek

Komunitární prameny spravedlivého procesu

V počátcích práva Evropských společenství byla ochrana lidských práv považována za něco mimo acquis communautaire. Otázka lidských práv byla automaticky přenechána Radě Evropy. Evropský soudní dvůr při své činnosti stále více docházel k problémům, které byly řešitelné jen za použití principů ochrany lidských práv. Pojem základních lidských práv se do závazných dokumentů Evropských společenství dostal jaksi „zpětně“ díky judikatuře Evropského soudního dvora. Ten vůbec poprvé ve svém Celý článek

Rozpočtový deficit (argumenty pro a proti)

Jak už to ve společnosti bývá zvykem, i v otázce deficitu státního rozpočtu se utvořily dva tábory. Jedni (zastánci) rozpočtový deficit obhajují, zatímco druzí (odpůrci) o jeho výhodnosti silně pochybují.

V diskuzích o oprávněnosti a smysluplnosti deficitu státního rozpočtu se vyskytují odlišné názory. Největší spory se vedou ohledně problému výhodnosti zadlužování státu. Zatímco zastánci tvrdí, že při zadlužování (domácím i zahraničním) jde o normální úvěr, jehož smyslem je získání, tedy zvětšení finančních zdrojů pro veřejné statky, odpůrci se tomu brání s poukazem na to, že pouze Celý článek

Právo na spravedlivý proces na úrovni Rady Evropy

Oblasti mezinárodní ochrany spravedlivého procesu jednoznačně vévodí Evropská úmluva, včetně jejich dodatkových protokolů. I když samotný pojem spravedlivého procesu, „fair trail“ v textu Evropské úmluvy definován není, obsah tohoto pojmu můžeme vyvodit z čl. 6 Evropské úmluvy a především z judikatury Evropského soudu pro lidská práva (nejvíce jeho judikatury se vztahuje právě k čl. 6 Úmluvy). Nejzákladnějšími kritérii spravedlivého procesu jsou především veřejnost řízení, přiměřená doba řízení, nezávislost a nestrannost soudní moci, zákonná úprava pravomoci rozhodujících orgánů, veřejné vyhlášení rozsudku, presumpce Celý článek

Monetaristická a neoklasická teorie – etapa snah o omezení státních zásahů

Chronicky deficitní rozpočty daly vznik dílčím teoriím, teoriím omezení zásahu státu do ekonomiky. Monetaristé zastávali názory, že je třeba podstatně omezit zásahy státu do ekonomiky, protože v podstatě působí proti hospodářskému růstu a snižování nezaměstnanosti. Inflace, která byla pro keynesiánské období příznačná, přestala být považována za faktor snižující nezaměstnanost, ale naopak začala být považována za její hlavní příčinu v důsledku poklesu hospodářské aktivity. Inflace snižuje sklon k investicím, podvazuje hospodářský růst a tím podporuje růst nezaměstnanosti. Zvyšování daní, deficity státního rozpočtu a měnová expanze Celý článek

Daně a právo na spravedlivý proces

Právo na spravedlivý proces

Právo na spravedlivý proces je jedním ze základních lidských práv, jehož původ sahá do 17. století a je spojen především s anglosaskou právní oblastí. Podstatou tohoto práva je možnost domáhat se svého práva u nestranného a nezávislého orgánu, kterým je soud, rozhodující podle pravidel zaručující spravedlivé posouzení věci. Nositelem tohoto práva je jedinec, fyzická i právnická osoba. Protože každé právo implikuje i jemu odpovídající povinnost, je tomu tak i v tomto případě. Právo na spravedlivý proces se v Celý článek