Vlastnictví a daně

Vývoj ochrany vlastnického práva

Ústavní chápání svobody vlastnictví moderní doby je spjato se jménem Johna Locka, který smluvní koncepci státu vybudoval právě na svobodě vlastnictví.116 Deklarace práv člověka a občana v čl. 17 vlastnické právo označila za „neporušitelné, posvátné a neodňatelné“. Vyvlastnění sice připouštěla, avšak pouze na základě „zákonně ustanovené veřejné nevyhnutelnosti“ (tedy na základě veřejného zájmu) a „pod podmínkou spravedlivého a předcházejícího odškodnění“ (tedy předem poskytnuta spravedlivá náhrada). K Celý článek

Varianta č. 3 – vznik zákona o poskytování služeb zprostředkovatelů a úprava živnostenského zákona (zprostředkování jako vázaná živnost)

Popis varianty č. 3

Tato varianta počítá se vznikem zvláštního právního předpisu upravujícího poskytování služeb realitních zprostředkovatelů a současně s úpravou stávajícího živnostenského zákona. Úprava živnostenského zákona počítá s vymezením realitního zprostředkování jako živnosti vázané. Celý článek

Vývoj bilance státního rozpočtu České republiky Rok 2001

Z hlediska sestavování státního rozpočtu bylo důležité především posouzení makroekonomického vývoje ČR v letech minulých. Česká ekonomika se v té době nacházela v situaci, kdy počínaje druhým čtvrtletím roku 1999 nepřetržitě rostl HDP a od roku 2000 se poměrně příznivě vyvíjela i míra nezaměstnanosti, i když ještě v roce 1999 dosahovala nejvyšší míry od roku 1990. Míra inflace se dostala na nejnižší úroveň od existence samostatné České republiky. Stejně jako v letech předchozích i v tomto roce Celý článek

Zásada rovnosti v daňovém řízení

Zásada rovnosti v daňovém řízení stanoví, že všechny daňové subjekty mají v daňovém řízení před správcem daně stejná procesní práva a povinnosti. Tato zásada odpovídá § 2 odst. 8 daňového řádu, podle kterého mají všichni účastníci daňového řízení rovná práva a povinnosti. Zásada procesní rovnosti účastníků je obecnou zásadou právního státu. Nejedná se o pouhou proklamaci, neboť správce daně je povinen procesní rovnost daňových subjektů zajistit a je rovněž povinen zabránit jejímu porušování. Princip Celý článek

Profese upravené v živnostenském zákonu jako živnost volná s odbornou způsobilostí stanovenou ve zvláštním právním předpisu

Živnost volná s odbornou způsobilostí stanovenou ve zvláštním právním předpisu – 14.5.2019

Současná právní úprava umožňuje u některých činností, které spadají do živnosti volné, požadovat splnění určitých požadavků pro jejich faktický výkon zvláštním právním předpisem, tj. převážně odbornou způsobilost. V těchto oborech mohou fyzické osoby vykonávat v rámci svého podnikání nebo zaměstnání činnosti, jen pokud jsou držiteli platného osvědčení o odborné způsobilosti (např. zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů), úředního oprávnění prokazujícího odbornou způsobilost (např. zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů), případně povolení k jednotlivým odborným činnostem vydaného na žádost a po doložení ukončeného odborného vzdělání (např. zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů).

Celý článek

Styly řízení

Způsoby vedení pracovníků jsou tématem široce zpracovaným v odborné literatuře. Obecně se uvádí, že úroveň výkonu pracovníků je do značné míry závislá na efektivnosti práce jejich vedoucích. V oblasti stylů řízení najdeme několik teorií, které se v průběhu vývoje vytvořily.

Koncem 40. let 20. stol. se prosadil nový přístup, který zdůrazňoval způsob chování vedoucího pracovníka. Podle této teorie Celý článek

Vývoj bilance státního rozpočtu České republiky Rok 2000

Státní rozpočet byl sestavován a schvalován v době, kdy po déle trvající ekonomické recesi se objevily signály naznačující možnost zvratu některých dosud negativních tendencí. Proces projednávání a schvalování státního rozpočtu byl mimořádně složitý a zdlouhavý. Původní návrh, předložený vládou koncem září 1999, byl Poslaneckou sněmovnou zamítnut s požadavkem na zvýšení transparentnosti (vyloučení příjmů z Fondu národního majetku, zahrnutí očekávané ztráty Konsolidační banky) či snížení některých mandatorních výdajů zahrnutých v návrhu rozpočtu a naopak vytvoření rezervy na náklady spojené s přípravou vstupu České Celý článek

Rovnost v českém daňovém právu, zejména pak v daňovém řízení

Poměrně zásadním daňovým judikátem, který se zabýval problematikou zdanění a rovností bylo rozhodnutí federálního ústavního soudu, tedy Ústavního soudu ČSFR, tímto rozhodnutím byla zrušena část zákona o daních z příjmů. Ústavní soud ČSFR konstatoval: „Rovnost občanů před zákonem nebyla chápána jako abstraktní kategorie, ale vždy byla přičítána k určité právní normě, pojímána ve vzájemném poměru různých subjektů a pod. Pokud bylo z rovnosti učiněno právo, je každý jednotlivec oprávněn, aby stát v mezích Celý článek