Profese upravené v živnostenském zákonu jako živnost volná s odbornou způsobilostí stanovenou ve zvláštním právním předpisu

Živnost volná s odbornou způsobilostí stanovenou ve zvláštním právním předpisu – 14.5.2019

Současná právní úprava umožňuje u některých činností, které spadají do živnosti volné, požadovat splnění určitých požadavků pro jejich faktický výkon zvláštním právním předpisem, tj. převážně odbornou způsobilost. V těchto oborech mohou fyzické osoby vykonávat v rámci svého podnikání nebo zaměstnání činnosti, jen pokud jsou držiteli platného osvědčení o odborné způsobilosti (např. zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů), úředního oprávnění prokazujícího odbornou způsobilost (např. zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů), případně povolení k jednotlivým odborným činnostem vydaného na žádost a po doložení ukončeného odborného vzdělání (např. zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů).

㤠85

Odborná způsobilost pro poradenství v oblasti ochrany před škodlivými organismy a v oblasti bezpečného používání přípravků

      (1) Fyzické osoby mohou v rámci svého podnikání nebo zaměstnání provádět pro jiné osoby poradenství v oblasti ochrany před škodlivými organismy a s ní souvisejícími poruchami rostlin a v oblasti bezpečného používání přípravků, pouze pokud jsou držiteli platného osvědčení o odborné způsobilosti podle § 86 odst. 3 a

  1. a) splňují podmínky odborné kvalifikace rostlinolékaře podle § 82 odst. 2 nebo § 82 odst. 3 písm. a) nebo § 82 odst. 5,
  2. b) mají střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání rostlinolékařství a nejméně tříletou odbornou praxi stejného zaměření, nebo
  3. c) jsou absolventy akreditovaných bakalářských, magisterských nebo doktorských studijních programů v oblasti pěstitelství, zemědělství nebo lesnictví, nebo mají střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání ukončené absolutoriem v pěstitelských zemědělských a lesnických oborech a mají nejméně čtyři roky praxe v oboru rostlinolékařství nebo ochrany rostlin, nebo složily zkoušku z dílčí (profesní) kvalifikace „Poradce v ochraně rostlin“ podle zákona upravujícího ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

      (2) Živnostensky podnikat12) v oboru poradenství v oblasti ochrany před škodlivými organismy a s ní souvisejícími poruchami rostlin a v oblasti bezpečného používání přípravků mohou jen osoby, které splňují požadavky stanovené v odstavci 1.„