Varianta č. 2 – vznik zákona o poskytování služeb zprostředkovatelů beze změny živnostenského zákona (zachování volné živnosti)

Popis varianty č. 2

Tato varianta počítá se zavedením pravidel v oblasti realitního zprostředkování na základě zcela nového právního předpisu o poskytování služeb realitních zprostředkovatelů a jeho začleněním do právního řádu České republiky. Podmínky pro samotný výkon činnosti (nikoliv pro zahájení podnikání) včetně požadavků na odbornou a osobní způsobilost budou obsaženy v tomto zvláštním právním předpisu, přičemž s úpravou živnostenského zákona se nepočítá. Celý článek

Pracovní vztahy

Pracovní vztahy zahrnují jednání zaměstnavatele se zaměstnanci, popř. odbory, způsob vyjednávání a dodržování kolektivních smluv, komunikace, dodržování pracovněprávních předpisů atd. Armstrong  na toto téma uvádí, že „praxe zaměstnaneckých vztahů zahrnuje formální procesy, postupy a komunikační kanály. Je však důležité si uvědomit, že zaměstnanecké vztahy se realizují hlavně při běžném neformálním styku liniových manažerů a vedoucích týmů s pracovníky.“ Celý článek

Vývoj bilance státního rozpočtu České republiky Rok 1999

Státní rozpočet na rok 1999 byl sestavován a schvalován v období pokračující stagnace ekonomického výkonu v České republice spojené s narůstajícími problémy v sociální oblasti. Návrh zákona o státním rozpočtu byl předkládán poprvé v historii ČR jako deficitní v objemu příjmů 581,3 mld Kč a objemu výdajů 612,4 mld Kč. Schodek tedy činil 31 mld. Kč. Poprvé muselo ministerstvo předběžně řešit financování naplánovaného schodku, což skutečně učinilo a zavázalo se vydat na úhradu schodku státní dluhopisy v rozsahu 31 mld. Kč., které jsou splatné uplynutím 15-ti let ode dne nabytí účinnosti zákona. Vláda totiž sledovala předložením Celý článek

Využitelné závěry německých rozhodnutí

Zákonodárce musí příjemci příjmu ponechat z jeho příjmu z výdělečné činnosti minimálně to, co dává z veřejných prostředků k dispozici potřebné osobě k uspokojování potřeb nutných k její existenci. Stát tedy nesmí učinit občana chudým nejprve daňovým právem, aby mu potom poskytl sociální dávky.

Je třeba zdůraznit velkou formální volnost zákonodárce v oblasti daňového práva, přičemž zákonodárce je oprávněn při zdaňování Celý článek

Systém profesních kvalifikací

Národní soustava kvalifikací je definována zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 179/2006 Sb. nabyl účinnosti 1. 8. 2007 a jeho hlavním cílem je umožnit občanům, aby jim mohly být uznávány jejich skutečné znalosti a dovednosti bez ohledu na to, jak je získali (ve škole, v kurzu, v praxi, samostudiem aj.). Není zde podstatná Celý článek

Odměňování pracovníků

Odměňování pracovníků je jedna z nejstarších personálních činností a v současné době má poměrně dobře rozpracovanou strukturu. Každá organizace by měla vytvořit takový systém odměňování, který bude přiměřený, spravedlivý a motivující. Často je požadavek spravedlnosti důležitější než úroveň odměňování. Spravedlnost v odměňování totiž ovlivňuje motivaci a spokojenost pracovníků, vztahy na pracovišti a stabilitu pracovníků na jejich místech.

Systém odměňování

Celý článek

Vývoj bilance státního rozpočtu České republiky Rok 1998

Optimistické prognózy o průběhu ekonomiky z minulého roku se nenaplnily. Realizace záměrů vlády byla ještě ztížena, když po tzv. druhém (květnovém) balíčku, kdy byla v podstatě zajišťována vyrovnanost hospodaření, přišla povodňová katastrofa na velkém území České republiky. Ta znovu vyhrotila problémy ekonomiky a zejména státního rozpočtu, protože vedle nutnosti vynaložených určitých výdajů, znamenala také výrazné dopady na příjmovou stránku státního rozpočtu. Vláda a parlament České republiky na tyto účely vyčlenily prostředky ve výši 12,9 mld. Kč., ale bylo nutné očekávat také propady příjmů z daní zhruba ve stejné výši, což Celý článek

Daňové právo

Uznává „mimořádné náklady“. Pod tímto je třeba rozumět nutné náklady, které nevznikají převážné většině daňových poplatníků se stejnými platovými poměry, stejnými majetkovými poměry a stejným rodinným stavem. Mimořádné náklady mohou být odečteny od celkové částky příjmů; některé náklady jsou zákonodárcem výslovně uznány jako mimořádné – pro ně jsou stanoveny maximální limity nebo paušální částky. Z hlediska zdaňování podle pracovní výkonnosti nesmějí zákonem stanovené maximální limity vytvářet Celý článek