Vývoj bilance státního rozpočtu České republiky Rok 1998

Optimistické prognózy o průběhu ekonomiky z minulého roku se nenaplnily. Realizace záměrů vlády byla ještě ztížena, když po tzv. druhém (květnovém) balíčku, kdy byla v podstatě zajišťována vyrovnanost hospodaření, přišla povodňová katastrofa na velkém území České republiky. Ta znovu vyhrotila problémy ekonomiky a zejména státního rozpočtu, protože vedle nutnosti vynaložených určitých výdajů, znamenala také výrazné dopady na příjmovou stránku státního rozpočtu. Vláda a parlament České republiky na tyto účely vyčlenily prostředky ve výši 12,9 mld. Kč., ale bylo nutné očekávat také propady příjmů z daní zhruba ve stejné výši, což znamenalo obrovskou neočekávanou zátěž pro státní rozpočet.

Jedním z klíčových bodů při přípravě státního rozpočtu, byla otázka jeho vyrovnanosti a způsobu jejího zajištění. Původní a tedy schválený objem příjmů a výdajů státního rozpočtu činil 536,6 mld35. Kč. Později však došlo ke korekcím a obě strany státního rozpočtu byly navýšeny o 10,6 mld. Kč.

Co se týká příjmové stránky, byly největší položkou samozřejmě daňové příjmy, které tvořily celkové příjmy z 95%. Největší položkou se ve výši 209,5 mld. Kč. staly příjmy z pojistného na sociální zabezpečení.

I výdajová stránka byla z největší části tvořena položkou sociálních dávek a to ze 42,6%. Z hlediska likvidací povodňových škod vláda podporovala maximální rozsah ještě v roce 1997, ale i v roce 1998 se muselo počítat s výdaji na tento problém a to přibližně v rozsahu 5 mld. Kč. S postupem času začínaly nabývat významného rozměru i dotace územním samosprávným celkům, které se po reformě veřejné správy staly jednou z největších zátěží výdajové stránky státního rozpočtu. V tomto roce dosáhly výše 17,9 mld. Kč.

Státní závěrečný účet

Státní závěrečný účet však ukázal poměrně odlišné údaje, než z jakých se vycházelo. Příjmy činily přibližně o 10 mld. Kč. méně tedy 537,4 mld. Kč., naproti tomu výdaje se zvedly až o 20 mld. Kč. na 566,7 mld. Kč., což přineslo deficit ve výši 29,3 mld. Kč., který byl uhrazen emisí státních dluhopisů podle zákona ve výši 29 330 569 257 Kč.