Výdaje státního rozpočtu

Mezi výdaje státního rozpočtu podle § 7 Zákona o rozpočtových pravidlech řadíme:

výdaje na činnost organizačních složek státu a příspěvky na provoz a dotace na financování programů a akcí příspěvkovým organizacím v jejich působnosti

stát má povinnost zajišťovat činnost organizačních složek státu. Při realizaci této povinnosti mu samozřejmě vznikají určité výdaje. Stát rozsah těchto výdajů může regulovat (omezením rozsahu činnosti organizačních složek nebo snížením počtu zaměstnanců) a dosáhnout tak snížení výdajů. Celý článek

Daně v historii

Daně se v historii často stávají velmi důležitým bodem poznání pro pochopení studované etapy vývoje. Výběr daní přináší státu větší moc, peníze jsou podmínkou mocenské politiky. Vybírání daní se však stalo i důvodem vzniku parlamentů, vedlo k sociálním nepokojům, které v důsledku zlepšovaly sociální situaci chudých. Jejich vyšší výběr a progresivita byly podmínkou zavádění a realizace nových sociálních lidských práv. Celý článek

Služby zaměřené na kupující nemovitostí

Realitní trh

Současné situace na realitním trhu využili někteří realitní zprostředkovatelé, kteří přišli s odlišnou koncepcí poskytování realitních služeb. Tyto subjekty založily své podnikání především na poskytování služeb kupujícím nemovitostí, kteří nemovitost kupují od prodávajícího zastoupeného jiným realitním zprostředkovatelem. Tyto subjekty se snaží o vytvoření určité protiváhy vůči realitnímu zprostředkovateli prodávajícího. Je totiž více než obvyklé, že jeden realitní zprostředkovatel zastupuje vlastně obě strany, jak prodávajícího, tak posléze kupujícího.

Celý článek

Personální řízení v malém podniku

Každá podnikatelská strategie malé a střední firmy je postavena na 4 prvcích podnikatelského umění podnikatele: uměni vlastní, umění uspokojovat potřeby, umění vést lidí a umění vést dialog s podnikatelským prostředím. Právě umění vést lidí úzce souvisí s personální prací. Personální řízení v MP zajišťuje majitel  či nejvyšší vedoucí pracovník. Administrativní stránku (personální evidenci či mzdovou administrativu) zajišťuje v rámci širší škály svých povinností některý z administrativních pracovníků. S rozvojem podniku dochází i zřízení pracovního místa specialisty na personální práci. Podnětem může být výskyt problémů v oblasti pracovních sil, přetížení majitele a jeho uvědomění významu personální práce pro úspěšnost podniku. Celý článek

Změna firemní kultury

Na možnost změny kultury organizace existují různé názory, mnohé z nich si odporují. Někteří odborníci tvrdí, že změna podnikové kultury je možná. Podle nich je podniková kultura nástroj řízení, který lze cílevědomě utvářet, ovlivňovat a měnit. Opačně smýšlející autoři spíše prosazují názor, že podniková kultura je tvořena a ovlivňována tradicí, má svůj vývoj a zákonitosti a ty lze měnit jen obtížně.

Kompromisní názor na možnost změny uvádí Nový a nazývá jej „korekcí stávajícího kursu“. Tento směr vychází z přesvědčení, že podnikovou kulturu lze měnit, je to však složitý a dlouhodobý proces, který vyžaduje nejen konstrukci a koncepci nového žádoucího stavu, ale i systematické úsilí na prosazování nové kultury. Při tvorbě nové Celý článek

Příjmy státního rozpočtu

Mezi příjmy státního rozpočtu řadíme ty příjmy, které ve svém § 6 uvádí Zákon rozpočtových pravidlech, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak.

Těmito příjmy jsou:

Výnosy daní včetně příslušenství daně jsou povinné, nenávratné, pravidelně se opakující platby, jejich výše vyplývá z příslušných právních norem. Soustavu daní v České republice tvoří daně přímé (daně z příjmu, z nemovitosti, dědická, darovací, silniční a daň z převodu nemovitosti) a daně nepřímé (spotřební daň a daň z přidané hodnoty). Výnosy z daní se dělí podle zákona o rozpočtovém určení daní mezi státní rozpočet, rozpočty územních samosprávných celků a státní fondy. V celé výši je příjmem státního rozpočtu výnos z daně dědické, darovací, daně z převodu nemovitosti a většina spotřebních daní. Příjem z daně z přidané hodnoty a daně z příjmů fyzických a Celý článek

Daň jako stimulace žádoucího chování a jako zdroj financování státu

Prvotní účel

Prvotním účelem daní je financování státu, druhotně však státní moc prostřednictvím daní začala ovlivňovat žádoucí hodnoty či chování poplatníků. Již při stanovení daňové soustavy bylo na místě rozhodnout, které ekonomické hodnoty budou zdaněny – výnos z práce, zisk, majetek nebo výnos z něj, obrat při obchodu, vytvoření přidané hodnoty, převoz zboží přes hranici, prodej nějakého zboží, obchodování s nějakým zbožím apod. a v jakém rozsahu.

Celý článek

Chybějící definice rozsahu poskytovaných služeb a náležitostí smluv o zprostředkování

Podle současné definice realitní činnosti tak, jak je upravena v nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů, se jí rozumí:

„Nákup nemovitostí za účelem jejich dalšího prodeje, prodej nemovitostí, zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor“.

Prodej nemovitostí a případně též nákup nemovitostí za účelem jejich dalšího prodeje se týká především činnosti developerů. Pro realitní zprostředkovatele je důležitá zejména druhá polovina definice, která vymezuje obsahovou Celý článek

Personální specifika malého podniku

Specifika malého podniku

Malý podnik se zpravidla vyznačuje relativně malým množstvím a úzkou škálou aktivit odpovídajícím počtem a strukturou pracovníků, menší rozmanitostí používané techniky a technologie, jednoduchou organizační strukturou, bezprostřednějšími, průhlednějšími vazbami na trh, bezprostředním kontaktem mezi vedením a pracovníky. Charakteristickým rysem je koncentrace řídících a rozhodovacích činností v rukou majitele či nejvyššího vedoucího pracovníka, popřípadě v rukou velmi malé skupiny Celý článek

Typologie firemní kultury

Typologie kultury

V současné odborné literatuře existuje velké množství typologií organizačních kultur. Je třeba zdůraznit, že každá firma a její kultura je specifická a pokus zařadit ji do určitého typu by byl zjednodušující. Přesto však mají tyto organizace některé společné prvky,  podle kterých je lze zařadit do této typologie. Handy (1993) uvádí typologii firemních kultur, kterou v české odborné literatuře představil také např. Bělohlávek. Celý článek