Výdaje státního rozpočtu

Mezi výdaje státního rozpočtu podle § 7 Zákona o rozpočtových pravidlech řadíme:

výdaje na činnost organizačních složek státu a příspěvky na provoz a dotace na financování programů a akcí příspěvkovým organizacím v jejich působnosti

stát má povinnost zajišťovat činnost organizačních složek státu. Při realizaci této povinnosti mu samozřejmě vznikají určité výdaje. Stát rozsah těchto výdajů může regulovat (omezením rozsahu činnosti organizačních složek nebo snížením počtu zaměstnanců) a dosáhnout tak snížení výdajů.

Podnikání je určitá činnost, která s sebou nese i určitá rizika a závazky. Takové rizika mohou být vyvolány z více činností v daném celkovém procesu podnikání. Při tomto způsobu ukončení podnikání je však důležité aby byl jednatel při likvidaci sro zastoupen skupinou odborníků z důvodu náročnějšího procesu.

výdaje na dávky důchodového pojištění, dávky nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory, dávky sociální péče, ostatní sociální dávky, výdaje na podporu v nezaměstnanosti, podporu při rekvalifikaci a na aktivní politiku zaměstnanosti

výdaje do této oblasti představují jednu z největších částí výdajů státního rozpočtu. Jde o výdaje, jejichž výše se odvozuje jak z nároků vyplývajících ze zvláštních zákonů, tak z počtu osob, kterých se tyto nároky týkají. Výše této skupiny výdajů je do značné míry předem dána a není možné tyto výdaje finančně nezabezpečit. Mandatorní výdaje, zejména v této oblasti, lze změnit jen změnou celkové sociální politiky státu a změnou právních norem upravujících nároky příslušných osob.

Peněžité vklady státu do akciových společností

Založení akciové společnosti (stát zakládá sám nebo se založení účastní), stejně tak i vkládání prostředků státu do akciových společností může být uskutečněno pouze s předchozím souhlasem vlády.

vklady a příspěvky mezinárodním organizacím

Česká republika je členem několika mezinárodních organizací. Jako člen mezinárodní organizace má určité povinnosti, mezi něž patří i placení členského příspěvku. Výdaje na příspěvky mohou být učiněny jen s předchozím souhlasem vlády. Do této skupiny výdajů se dají zařadit i výdaje související s plněním závazků k Evropským společenstvím.

výdaje související s dluhovou službou

Státní rozpočet republiky může ke krytí nezbytných potřeb použít jako zdroj prostředků z minulých let, popřípadě získaných úvěrem nebo prodejem státních cenných papírů. Použití těchto prostředků je možno uskutečnit jen se souhlasem Poslanecké sněmovny.

financování reprodukce majetku

v ZRP jsou uvedeny pojmy související s financováním programu reprodukce majetku, především formy účasti státního rozpočtu na tomto financování. Programy financování reprodukce majetku jsou vymezeny jako finanční nástroje řízení v systému účasti státního rozpočtu na těchto programech. V ZRP je úprava pouze rámcová, blíže je daná problematika upravena ve vyhlášce ministerstva financí.

dotace a návratné finanční výpomoci

dotací se rozumí peněžní prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel. Návratnou finanční výpomocí viz výše. Rozdíl mezi dotací a výpomocí spočívá v tom, že dotace jsou chápány jako nenávratně poskytnuté prostředky, zatímco u výpomoci (i když jde o bezúročné poskytnutí) se očekává její vrácení. Dotaci nebo finanční výpomoc může poskytnout pouze ústřední orgán státní správy, Akademie věd České republiky a Grantová agentura České republiky nebo ten, koho určí zvláštní zákon.

Hlavní složkou výdajů jsou transfery obyvatelstvu, které představují více než 30% celkových výdajů. Zajímavostí ve vývoji výdajů je fakt, který uvádí tabulka v řádku označeném jako Transfery veřejným rozpočtům územní úrovně. Zatímco v roce 1998 představovaly tyto výdaje pouze 4,5% z celkových výdajů, v roce 2004 již šlo o 12% z celkových výdajů.