Analýza dokumentů

Analýza dokumentů

Analýza dokumentů je první z metod výzkumu, které byly použity pro tuto diplomovou práci. „Pod pojmem dokument se rozumí předmět vytvořený speciálně pro přenos a zachování informace.“ Může se jednat o různé typy dokumentů – tištěné, psané ručně, videonahrávky, zvukové nahrávky, dokumenty na elektronických nosičích atd.

Dokumenty mohou být primární, tzn., že jsou to doklady „z první ruky“, které byly primárně vytvořeny za jiným účelem, např. úřední Celý článek

Projekt výzkumu

Cíl a charakter výzkumu

Cílem je realizovat výzkum zabývající se strategií společnosti, firemní kulturou a návazností personálních činností na firemní kulturu. Výzkum se tedy pokusí odhalit, zda je deklarovaná strategie a firemní kultura v souladu s personálními činnostmi organizace, s jejich nastavením, směrnicemi, které je upravují a také s jejich praktickou realizací. Jedná se o výzkum jednorázový a krátkodobý, deskriptivní. Celý článek

Sociální audit zaměřený na firemní kulturu

Jak již bylo uvedeno výše ,teoretické části práce, každá organizace má nějakou strategii a firemní kulturu, a to i v případě, že nejsou žádným způsobem navenek deklarovány. Kultura organizace by ale měla být v ideálním případě utvářena v souladu se strategií organizace s ohledem na její filozofii a politiku.

Východiskem procesu utváření a řízení podnikové kultury by měla být diagnostika organizace. V první řadě je třeba se zamyslet nad tím, do jaké míry je v souladu kultura a strategie, cíle organizace, zda a jak silná je potřeba změny firemní kultury. Celý článek

Výzkum v oblasti firemní kultury a personálních činností

Sociální audit – analýza fungování organizace 

Možností, jak realizovat výzkum zaměřený na kulturu organizace, je několik. Je možné využít mnoho různých výzkumných technik. Pavlica a kol. (2000, s.18) popisují ve své publikaci sociální audit. „Sociální audit lze označit za zvláštní případ sociálního výzkumu. Jeho obecným úkolem je poznat a zhodnotit sociální a sociálně-psychologické aspekty fungování hospodářské organizace.“ Je to analýza organizace, která může být zaměřena na různé oblasti fungování. Narozdíl od evaluačního výzkumu má širší záběr, hodnotí nejen strategie a intervence, ale také celkový stav určité oblasti podnikové reality. Je charakteristický tím, že přistupuje k Celý článek

Styly řízení

Způsoby vedení pracovníků jsou tématem široce zpracovaným v odborné literatuře. Obecně se uvádí, že úroveň výkonu pracovníků je do značné míry závislá na efektivnosti práce jejich vedoucích. V oblasti stylů řízení najdeme několik teorií, které se v průběhu vývoje vytvořily.

Koncem 40. let 20. stol. se prosadil nový přístup, který zdůrazňoval způsob chování vedoucího pracovníka. Podle této teorie Celý článek

Pracovní vztahy

Pracovní vztahy zahrnují jednání zaměstnavatele se zaměstnanci, popř. odbory, způsob vyjednávání a dodržování kolektivních smluv, komunikace, dodržování pracovněprávních předpisů atd. Armstrong  na toto téma uvádí, že „praxe zaměstnaneckých vztahů zahrnuje formální procesy, postupy a komunikační kanály. Je však důležité si uvědomit, že zaměstnanecké vztahy se realizují hlavně při běžném neformálním styku liniových manažerů a vedoucích týmů s pracovníky.“ Celý článek

Odměňování pracovníků

Odměňování pracovníků je jedna z nejstarších personálních činností a v současné době má poměrně dobře rozpracovanou strukturu. Každá organizace by měla vytvořit takový systém odměňování, který bude přiměřený, spravedlivý a motivující. Často je požadavek spravedlnosti důležitější než úroveň odměňování. Spravedlnost v odměňování totiž ovlivňuje motivaci a spokojenost pracovníků, vztahy na pracovišti a stabilitu pracovníků na jejich místech.

Systém odměňování

Celý článek

Vzdělávání a rozvoj pracovníků

Vzdělávání a rozvoj pracovníků zahrnuje zejména přizpůsobování dovedností a schopností pracovníků novým požadavkům práce, rozšiřování jejich pracovních schopností, rekvalifikace na jiné činnosti, které organizace potřebuje atd. Už nestačí pouze uplatňovat dosažené vzdělání, ale je nutné jej rozšiřovat, doplňovat a přizpůsobovat se požadavkům práce, zaměstnavatelů i pracovního trhu. Vzdělávání se stává celoživotním procesem. Celý článek