Pracovní vztahy

Pracovní vztahy zahrnují jednání zaměstnavatele se zaměstnanci, popř. odbory, způsob vyjednávání a dodržování kolektivních smluv, komunikace, dodržování pracovněprávních předpisů atd. Armstrong  na toto téma uvádí, že „praxe zaměstnaneckých vztahů zahrnuje formální procesy, postupy a komunikační kanály. Je však důležité si uvědomit, že zaměstnanecké vztahy se realizují hlavně při běžném neformálním styku liniových manažerů a vedoucích týmů s pracovníky.“

Pracovní vztahy jsou formální a neformální. Formální vztahy jsou upraveny různými pravidly, předpisy a řády, ale také zákony a dalšími legislativními předpisy. Neformální pracovní vztahy zpravidla nejsou žádnými předpisy regulovány. Vznikají v organizaci mezi jednotlivými pracovníky, pracovními skupinami a bývají ovlivněny zejména osobnostními charakteristikami jednotlivých účastníků.

Pracovní vztahy mohou mít také vliv na výkonnost a stabilitu podniku. Proto je nezbytně nutné, aby organizace věnovala pracovním vztahům náležitou péči a neustále se podílela na vytváření prostředí, které bude pro zaměstnance příznivé. Součástí péče o zdravé pracovní vztahy je také systém komunikace.

Pracovní vztahy a zejména interní dokumenty, které je upravují a tudíž formulují pravidla chování a jednání jsou přímo ovlivněny firemní kulturou a lze v nich najít jednotlivé prvky firemní kultury. Např. jinak bude upravena pracovní kázeň a pracovní docházka ve výrobním závodě s 1000 zaměstnanci, kde se pracuje ve třísměnném provozu než ve společnosti, která často poskytuje své služby přímo u svého zákazníka.

Vedení lidí

Vedení lidí jako nezbytná součást jakékoliv organizace koordinuje práci jednotlivců tak, aby co nejlépe přispívala ke skupinovým cílům. Bývá interpretováno jako umění dosahovat cíle organizace prostřednictvím jiných. Umění vést lidi je jednou z nejpodstatnějších manažerských funkcí. Zahrnuje využívání schopností a dovedností pracovníků, jejich motivaci a stimulaci, podporu týmů apod. Současné pojetí lidských zdrojů vidí nejcennější kapitál každého podniku ve znalostech, schopnostech a dovednostech pracovníků k organizaci. Umění získat, udržet  a využívat pracovníky je považováno z hlediska managementu za faktor úspěchu.