Odlišení pojmu daň a poplatek

Daň a poplatek

V souvislosti s definicí daně se objevuje problém rozlišení daně a poplatku, jak jsou oba tyto pojmy použity ústavodárcem v čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod.

Podle ekonoma Širokého je daň povinná zákonem předem stanovená částka, kterou se odčerpává na nenávratném principu část nominálního důchodu ekonomickému subjektu, oproti tomu je poplatek peněžním ekvivalentem za služby poskytované veřejným sektorem a je účelový dobrovolný, nepravidelný a návratný ve smyslu obdržení protihodnoty ve formě veřejné služby. Obdobné rozlišení je možno spatřovat i ve výše uvedených definicích daní Háchy, Žáka, Bakeše i Hendrycha.

Celý článek

Nedostatečný dohled a kontrola nad zprostředkovateli

V rámci stávajícího systému vykonávají státní dozorovou činnost nad realitními zprostředkovateli především příslušné živnostenské úřady, které sledují, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené živnostenským zákonem.

Dále je prováděna kontrola např. finančními úřady (kompetence na základě § 10 odst. 2, zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů), a to především z hlediska dodržování daňových povinností. Celý článek

Podnikání jako činnost

Je to cílevědomé přetváření původní hodnoty v hodnoty nové, spojeno s uspokojováním potřeb jiných lidí a podnikatele samotného jako nositele této činnosti. Součástí podnikání je dělba práce. Má rozmanitý obsah, který klade všeobecné tak specifické požadavky na svůj výkon. K řízení výkonnosti je potřeba poznat a charakterizovat obsah podnikatelské činnosti.

Personální práce

Celý článek

Obsah a síla firemní kultury

Firemní kultúra

Důležitými jsou z hlediska kultury její obsah a síla. „Obsah kultury organizace představují základní předpoklady, hodnoty a normy chování sdílené v organizaci, navenek manifestované prostřednictvím chování a artefaktů.“ (Lukášová, Nový a kol., 2004, s.33) Obsah firemní kultury vyjadřuje, jaké hodnoty uplatňuje v jednotlivých oblastech řízení. Např. organizace může deklarovat, že klíčovým kritériem pro určení výše osobního ohodnocení je loajalita a pracovní výkon, v praxi však zaměstnancům na stejné pracovním místě vyplácí osobní ohodnocení bez ohledu na naplňování těchto kritérií.

Celý článek

Rozpočtové zásady

V návaznosti na pojednání o rozpočtovém procesu státního rozpočtu je třeba se zmínit o obecných pravidlech, jimiž se rozpočtový proces řídí. Těmito obecnými pravidly se rozumí rozpočtové zásady. Rozpočtové zásady představují určitý systém poznatků, zkušeností, které se nahromadily v průběhu historického vývoje státního rozpočtu a rozpočtového procesu, kterými se vyjadřují a odráží určité zákonitosti skutečnosti.

Zásada každoročního sestavování a schvalování rozpočtu

Celý článek

Daň jako omezení vlastnického práva nebo jako občanská povinnost?

Omezení vlastnického práva

Filip ve státovědném výkladu o vztahu jednotlivce a státu  na rozdíl například od Holländera zavádí vedle částí o základních právech a svobodách i samostatnou stať o základních povinnostech, kde uvádí, že ústava stanoví povinnost platit daně a poplatky stanovené zákonem, následně však dodává, že „v podstatě jen umožňuje zákonodárci, aby omezil vlastnické právo jedince tímto směrem“.

V každém podnikání může nastat situace, která může vyústit až k nečekaným rozhodnutím. Pokud již není jiná možnost jak rozhodnout o likvidaci sro, vhodná cesta je obrátit se na odborníky, kteří se danou problematikou zabývají a mají již mnoho zkušeností.

Na úrovni ústavní pozitivněprávní úpravy je třeba vnímat daně jako ústavodárcem povolené omezení vlastnického práva. Nelze však úplně opomíjet ani materiélní stav věcí, ústava ukládá státu velké množství povinností vůči společnosti, svým občanům, každému, mezinárodnímu společenství, možná i vůči přírodě, musíme tedy logicky počítat s tím, že stát musí k plnění těchto svých povinností mít nějaké materiální zdroje.

Historie omezeného vlastnictví

Celý článek

Chybějící povinnost pojištění

Obchody jsou velmi složitými transakcemi, při kterých může neodborný postup nebo nedbalost způsobit řadu zásadních následků. Realitní zprostředkovatelé jsou z hlediska nového pojetí občanského práva vnímáni jako odborníci, kteří při poskytování svých služeb postupují s odbornou péčí. Pokud tak nepostupují, jsou odpovědni za škodu, kterou svým neodborným postupem klientům způsobí. V této souvislosti je nutné upozornit, že realitní zprostředkovatel nemusí povinně uzavírat pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s činností realitního zprostředkovatele. Obdobně to platí i pro pojištění proti případnému úpadku. Celý článek

Specifikace malého a středního podnikání

Podnik je samostatnou právní, ekonomickou, organizační a finanční jednotkou. Jeho velikost je podmíněna mnoha faktory – např. předmětem činnosti, použitou technikou a technologií, přírodními faktory, regionální lokalizací a demografickými faktory, způsobem organizace, charakterem základních prvků výroby, apod.

Malé a střední podniky

Malé a střední podniky (MSP – podnikající právnické a fyzické osoby) jsou významnou součástí ekonomiky České republiky. Podněcují konkurenční dynamiku ekonomiky a přímo či nepřímo působí na velké podniky, zejména v oblasti zvyšování efektivnosti a inovací. Evropská unie považuje tento sektor za páteř evropské ekonomiky a hybnou sílu inovací, zaměstnanosti a sociální integrace. Celý článek

Prvky firemní kultury

Firemní kultúra

V odborné literatuře se můžeme setkat s různými prvky třídění firemní kultury. Třídění prvků firemní kultury tak, jak je provedl E. H. Schein se stalo východiskem pro další autory. Schein) roztřídil jednotlivé prvky firemní kultury následovně:

Základní předpoklady – základní předpoklady nabízí určitý návod k řešení situací. Vznikají z opakování určitých problémů a způsobu jejich řešení. Základní předpoklady jsou stálé, stabilní a je obtížné je změnit. „Jsou to věci, které jsou považovány za dané.“

Hodnoty – hodnoty vytváří u lidí představu, jakým způsobem mají v určitých situacích jednat. Jsou prezentované a zastávané vedením organizace a snižují nejistotu členů. Celý článek