Rozpočtové zásady

V návaznosti na pojednání o rozpočtovém procesu státního rozpočtu je třeba se zmínit o obecných pravidlech, jimiž se rozpočtový proces řídí. Těmito obecnými pravidly se rozumí rozpočtové zásady. Rozpočtové zásady představují určitý systém poznatků, zkušeností, které se nahromadily v průběhu historického vývoje státního rozpočtu a rozpočtového procesu, kterými se vyjadřují a odráží určité zákonitosti skutečnosti.

Zásada každoročního sestavování a schvalování rozpočtu

Tato zásada je někdy také označována jako zásada časového použití finančních prostředků. Jde o označení té skutečnosti, rozpočtové prostředky se dají používat pouze v daném rozpočtovém roce, pro který byly schváleny. V této zásadě je obsažena i realizace požadavku přehlednosti, kontrolovatelnosti hospodaření vlády parlamentem.

Zásada stanovení pravidel pro období případného rozpočtového provizoria

Tato zásada úzce souvisí se zásadou každoročního sestavování rozpočtu. Hospodaření v období rozpočtového provizoria musí být podřízeno určitým pravidlům a ta musí být stanovena v právní normě, aby mohla být v případě potřeby použita.

Zásada reálnosti a pravdivosti rozpočtu

tato zásada vyjadřuje snahu o zamezení zkreslování údajů v rozpočtu. Reálně sestavený rozpočet je jedním z předpokladů pro jeho následné plnění bez větších změn.

Zásada účelovosti

vyjadřuje skutečnost, že prostředky rozpočtu mohou být použity jen k účelům, na které byly určeny, a to na krytí nezbytných potřeb, na opatření zakládající se na právních předpisech a k zajištění nerušeného chodu orgánu či organizace

Zásada úplnosti a jednotnosti rozpočtu

předpokládá jeden rozpočet, který by zahrnoval všechny finanční vztahy ve státě. V praxi se tato zásada projevuje použitím rozpočtové skladby, která jednotně třídí příjmy a výdaje

Zásada dlouhodobé vyrovnanosti

tato zásada mimo jiné znamená, že je možné krátkodobě použít deficitní financování podle záměrů finanční politiky

Zásada finanční publicity

vyjadřuje skutečnost, že rozpočet je projednáván veřejně, schvalován zastupitelskými sbory a poté i zveřejňován jako právní norma v podobě zákona.

Zásada efektivnosti a hospodárnosti

stanoví co nejekonomičtější použití rozpočtových prostředků. To znamená, že organizace která hospodaří s rozpočtovými prostředky, je povinna hospodařit tak, aby dosahovala maximálních příjmů a plnila úkoly hrazené ze státního rozpočtu co nejhospodárněji

Zásada přednosti výdajů před příjmy

výdaje by se měly využívat k ekonomickému růstu, pro který je potřeba zajistit příslušné prostředky

Zásada omezení přesunů v rozpočtu a úhrady potřeb v rozpočtu nezajištěných

přesuny v rámci rozpočtu je možné uplatňovat pouze na základě zákonného v určité míře a za přesně stanovených podmínek zmocnění.