Obsah a síla firemní kultury

Firemní kultúra

Důležitými jsou z hlediska kultury její obsah a síla. „Obsah kultury organizace představují základní předpoklady, hodnoty a normy chování sdílené v organizaci, navenek manifestované prostřednictvím chování a artefaktů.“ (Lukášová, Nový a kol., 2004, s.33) Obsah firemní kultury vyjadřuje, jaké hodnoty uplatňuje v jednotlivých oblastech řízení. Např. organizace může deklarovat, že klíčovým kritériem pro určení výše osobního ohodnocení je loajalita a pracovní výkon, v praxi však zaměstnancům na stejné pracovním místě vyplácí osobní ohodnocení bez ohledu na naplňování těchto kritérií.

Lze předpokládat, že firemní kultura ovlivňuje řízení organizace a procesy, které v organizaci probíhají, tedy i personální procesy. Silou organizační kultury se rozumí, nakolik jsou dané předpoklady, hodnoty, normy a z nich vyplývající vzorce chování v organizaci sdíleny.

Silnou podnikovou kulturu lze identifikovat v takových organizacích, kde jsou splněna následující kritéria:

  1. Pregnantnost – jednotlivé oblasti firemní kultury jasně určují, jaké chování je přijatelné, žádoucí, očekávané a naopak, co je nepřijatelné a nežádoucí. Princip pregnantnosti lze splnit v situaci, kdy podniková kultura je založena na hodnotách a standardech, které jsou konzistentní a vytvářejí logicky uspořádaný celek.
  2. Rozšířenost – všichni zaměstnanci by měli být s firemní kulturou seznámeni a měli by se setkávat s uplatňováním pravidel, hodnot a standardů podnikové kultury ve všech situacích.
  3. Zakotvenost – vyjadřuje, do jaké míry jsou hodnoty, vzory a normy chování v souladu.

Silná firemní kultura se vyznačuje těmito znaky:

  • zprostředkovává a usnadňuje jasný pohled na firmu, činí ho přehledný a snadno pochopitelný;
  • vytváří podmínky pro jednoznačnou komunikaci;
  • umožňuje rychlé rozhodování;
  • urychluje implementaci nových plánů, projektů a programů, které mají všeobecnou podporu;
  • snižuje potřebu kontroly pracovníků, kteří jsou identifikováni s firmou a existuje malá potřeba formální kontroly;
  • zvyšuje motivaci a týmového ducha;
  • zajišťuje stabilitu sociálního systému, tzn., že společně sdílené cíle a hodnoty redukují strach a přinášejí jistotu a sebedůvěru.

Důsledky síly i obsahu firemní kultury na personální práci jsou zásadní. Obsah firemní kultury vypovídá o tom, jaké charakteristiky, hodnoty a kvality firma od svých zaměstnanců očekává. Síla firemní kultury vyjadřuje, nakolik jsou dané předpoklady, hodnoty a normy chování v organizaci sdílené. Jsou-li sdíleny ve velké míře, lze hovořit o firemní kultuře silné. Je-li firemní kultura slabá, znamená to, že členové organizace sdílejí předpoklad, hodnoty a normy chování jen v malé míře. Síla firemní kultury se může projevit např. tím, do jaké míry jsou jasné a přehledné, silně zakotvené zásady a pravidla personální práce a do jaké míry jsou tato pravidla v praxi dodržována. Silná podniková kultura urychluje také implementaci nových prvků, projektů, změn v organizaci. Naopak slabá firemní kultura nenabízí jasná pravidla a procesy, což přináší nesystematickou a nekoordinovanou personální práci.