Podnikání jako činnost

Je to cílevědomé přetváření původní hodnoty v hodnoty nové, spojeno s uspokojováním potřeb jiných lidí a podnikatele samotného jako nositele této činnosti. Součástí podnikání je dělba práce. Má rozmanitý obsah, který klade všeobecné tak specifické požadavky na svůj výkon. K řízení výkonnosti je potřeba poznat a charakterizovat obsah podnikatelské činnosti.

Personální práce

PP prošla vývojovými stadii, od služby zajišťující administrativní práce spojené se zaměstnáváním lidí, přes personální řízení, které si začalo uvědomovat, že existuje téměř nevyčerpatelný zdroj prosperity a konkurenceschopnosti, kterým je lidská pracovní síla – člověk. Nejnovější koncepce – řízení lidských zdrojů se stává jádrem řízení organizace, jeho nejdůležitější složkou. Novým postavením personální práce se vyjadřuje význam člověka, lidské pracovní síly jako nejdůležitějšího výrobního vstupu a motoru činnosti organizace.

V tržních podmínkách o podobě personální práce rozhoduje organizace sama. V moderně řízených podnicích (bez ohledu na jejich velikost) se personální práce stává páteří celého řízení podniku.

Jsou personální činnosti, které je třeba provádět ve všech podnicích bez ohledu na jejich velikost. Velké podniky je soustavně,  v malých organizacích bývá rozsah  činností užší.

Personální činnosti jsou služby a funkce, představují výkonnou část personální práce, která zahrnuje:

 • vytváření a analýzu pracovních míst – definování pracovních úkolů, pravomocí a odpovědností, popisy  a specifikace pracovních míst
 • personální plánování – plánování potřeby pracovníků a jejího pokrytí, personální rozvoj pracovníků
 • získávání, výběr a přijímání pracovníků – příprava a zveřejňování informací o volných pracovních místech, příprava formulářů a dokumentů, shromažďování materiálů o uchazečích, organizace testů a pohovorů, rozhodování o výběru, zařazení vybraného pracovníka do evidence a jeho uvedení na pracoviště
 • hodnocení pracovníků – příprava potřebných formulářů, časového plánu, obsahu a metody hodnocení, pořizování, vyhodnocování a uchovávání dokumentů
 • rozmísťování a ukončování pracovního poměru – zařazení pracovníka na konkrétní pracovní místo, převod na jinou práci, přeřazování, penzionování, propouštění
 • odměňování – poskytování zaměstnaneckých výhod, motivování pracovníků
 • vzdělávání pracovníků – identifikace potřeb vzdělávání, plánování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání
 • pracovní vztahy – organizace jednání mezi vedením organizace a představiteli zaměstnanců /odbory/, pořizování a uchovávání zápisů z jednání, zpracování informací o jednáních a dohodách, sledování agendy stížností
 • péče o pracovníky – pracovní prostředí, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, otázky pracovní doby, sociální služby
 • personální informační systém – zjišťování, uchovávání, zpracování a analýza dat týkajících se pracovních míst, mezd a sociálních záležitostí, poskytování příslušných informací vedoucím i řadovým pracovníkům, úřadům práce, orgánům státní správy atd.
 • průzkum trhu práce – důležitý pro odhalení potenciálních zdrojů pracovních sil
 • zdravotní péče o pracovníky  – vychází ze zdravotního programu organizace a zahrnuje pravidelné zdravotní prohlídky, první pomoc, léčbu, rehabilitaci
 • dodržování zákonů v oblasti práce a zaměstnávání pracovníků – striktní dodržování ustanovení zákoníků práce /pracovních kodexů/ a jiných zákonů týkajících se zaměstnanců, práce, odměňování či sociálních záležitostí.