Finanční vyčíslení nákladů a přínosů

Pro hodnocení nákladů byla použita Metodika stanovení plánovaných nákladů na výkon státní správy dle Ministerstva vnitra.

Pro výpočet administrativní zátěže podnikatelského sektoru byla použita Metodika měření a přeměřování administrativní zátěže podnikatelů, vydaná Ministerstvem průmyslu a obchodu (verze 2.0). Metodika měření vychází z mezinárodního standardního nákladového modelu (Stadard Cost Model – dále jen SCM), který se používá v řadě členských zemí EU. Celý článek

Příbuzné profese upravené zvláštními předpisy a vymezené mimo živnostenský zákon

Pojišťovací zprostředkovatelé

Získávají oprávnění k výkonu činnosti na základě zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), a prováděcí vyhlášky č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů (seznam dokladů, kterými se prokazuje Celý článek

Varianta č. 4 – vznik zákona o poskytování služeb zprostředkovatelů a vymezení činnosti mimo živnostenský zákon

Popis varianty č. 4

Zařazení realitního zprostředkování mezi obory činností specifikované v § 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, které nejsou z hlediska živnostenského zákona považovány za živnost. Povolení činnosti by již nebylo v gesci příslušných živnostenských úřadů, ale povolovací režim by přešel na resort Ministerstva pro místní rozvoj, které by dále mělo pověření k výkonu dohledu a kontroly v oblasti realitního zprostředkování. Podmínky pro zahájení a samotný výkon činnosti by byly upraveny v jediném zvláštním právním předpisu. Celý článek

Varianta č. 3 – vznik zákona o poskytování služeb zprostředkovatelů a úprava živnostenského zákona (zprostředkování jako vázaná živnost)

Popis varianty č. 3

Tato varianta počítá se vznikem zvláštního právního předpisu upravujícího poskytování služeb realitních zprostředkovatelů a současně s úpravou stávajícího živnostenského zákona. Úprava živnostenského zákona počítá s vymezením realitního zprostředkování jako živnosti vázané. Celý článek

Profese upravené v živnostenském zákonu jako živnost volná s odbornou způsobilostí stanovenou ve zvláštním právním předpisu

Živnost volná s odbornou způsobilostí stanovenou ve zvláštním právním předpisu – 14.5.2019

Současná právní úprava umožňuje u některých činností, které spadají do živnosti volné, požadovat splnění určitých požadavků pro jejich faktický výkon zvláštním právním předpisem, tj. převážně odbornou způsobilost. V těchto oborech mohou fyzické osoby vykonávat v rámci svého podnikání nebo zaměstnání činnosti, jen pokud jsou držiteli platného osvědčení o odborné způsobilosti (např. zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů), úředního oprávnění prokazujícího odbornou způsobilost (např. zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů), případně povolení k jednotlivým odborným činnostem vydaného na žádost a po doložení ukončeného odborného vzdělání (např. zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů).

Celý článek

Varianta č. 2 – vznik zákona o poskytování služeb zprostředkovatelů beze změny živnostenského zákona (zachování volné živnosti)

Popis varianty č. 2

Tato varianta počítá se zavedením pravidel v oblasti realitního zprostředkování na základě zcela nového právního předpisu o poskytování služeb realitních zprostředkovatelů a jeho začleněním do právního řádu České republiky. Podmínky pro samotný výkon činnosti (nikoliv pro zahájení podnikání) včetně požadavků na odbornou a osobní způsobilost budou obsaženy v tomto zvláštním právním předpisu, přičemž s úpravou živnostenského zákona se nepočítá. Celý článek

Systém profesních kvalifikací

Národní soustava kvalifikací je definována zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 179/2006 Sb. nabyl účinnosti 1. 8. 2007 a jeho hlavním cílem je umožnit občanům, aby jim mohly být uznávány jejich skutečné znalosti a dovednosti bez ohledu na to, jak je získali (ve škole, v kurzu, v praxi, samostudiem aj.). Není zde podstatná Celý článek

. Příbuzné profese upravené v živnostenském zákonu jako živnost vázaná, případně koncesovaná

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vymezuje v Příloze č. 2 vázané živnosti a v Příloze č. 3 koncesované živnosti. V následující části je uveden demonstrativní výčet živností, které jsou svým charakterem podobné či částečně srovnatelné s realitním zprostředkováním a jsou zařazeny v tomto režimu.

Cestovní kanceláře

Celý článek

Nulová varianta

Tato varianta předpokládá zakonzervování současného stavu, kdy je tato činnost provozována jako živnost volná a její výkon není upraven zvláštním právním předpisem.

Opakované problémy (viz část 1.2) v oblasti realitního zprostředkování ukazují, že současný stav je nadále neúnosný. Jak vyplývá mj. i z dotazníkového šetření, které Ministerstvo pro místní rozvoj realizovalo, tak nejen spotřebitelé, ale i samotní realitní zprostředkovatelé volají po změně stávajících poměrů. Celý článek