Finanční vyčíslení nákladů a přínosů

Pro hodnocení nákladů byla použita Metodika stanovení plánovaných nákladů na výkon státní správy dle Ministerstva vnitra.

Pro výpočet administrativní zátěže podnikatelského sektoru byla použita Metodika měření a přeměřování administrativní zátěže podnikatelů, vydaná Ministerstvem průmyslu a obchodu (verze 2.0). Metodika měření vychází z mezinárodního standardního nákladového modelu (Stadard Cost Model – dále jen SCM), který se používá v řadě členských zemí EU.

Administrativní zátěží se rozumí ta část administrativních nákladů, kterou podniky nebo podnikatelé vynakládají pouze proto, že jim to nařizuje regulace. Administrativní zátěž je tedy podmnožinou administrativních nákladů, neboť administrativní náklady zahrnují i ty činnosti, které by podniky zajišťovaly, i kdyby byla regulace odstraněna.

Náklady veřejného sektoru

U varianty č. 1 spočívají tyto náklady především v administraci žádostí na vydání živnostenského oprávnění pro vázanou živnost včetně posouzení dokladů k odborné způsobilosti. Tuto činnost by živnostenské úřady vykonávaly v rámci své stávající běžné činnosti.

S náklady veřejného sektoru souvisejícími s vymezením realitního zprostředkování jako živnosti vázané tedy není počítáno.

Varianta č. 1 nepočítá s rozšířením kontrolních a dohledových pravomocí orgánů státní správy, a proto v tomto ohledu nejsou žádné náklady uvažovány.

Náklady soukromého sektoru

S ohledem na nově nastavená pravidla by se s velkou pravděpodobností snížil celkový počet podnikajících subjektů, které jsou v současné době evidovány jako realitní zprostředkovatelé. Řada současných podnikatelů, kteří se prostřednictvím oborového členění činností přes tzv. NACE kódy k činnosti hlásí, ji však aktivně nevykonává nebo se jí věnuje pouze okrajově. Lze tedy důvodně očekávat, že s nově nastavenými pravidly by došlo k určitému poklesu počtu realitních zprostředkovatelů, avšak tento pokles nelze předem odhadnout, a to i s ohledem na fakt, že se v současné době jedná o činnost v rámci živnosti volné. Z tohoto důvodu počítáme raději pro účely výpočtů s limitní variantou, která předpokládá, že by všichni stávající realitní zprostředkovatelé aktivně vykonávali tuto činnost i nadále.

Pro podnikatelské subjekty představuje tato varianta jednorázové náklady spojené s administrací podání žádosti o vydání živnostenského oprávnění pro obor činnosti realitní zprostředkování v rámci vázané živnosti.

U varianty č. 1 představují náklady soukromého sektoru především čas strávený s vyřízením žádosti o vydání živnostenského oprávnění.