Projekt výzkumu

Cíl a charakter výzkumu

Cílem je realizovat výzkum zabývající se strategií společnosti, firemní kulturou a návazností personálních činností na firemní kulturu. Výzkum se tedy pokusí odhalit, zda je deklarovaná strategie a firemní kultura v souladu s personálními činnostmi organizace, s jejich nastavením, směrnicemi, které je upravují a také s jejich praktickou realizací. Jedná se o výzkum jednorázový a krátkodobý, deskriptivní.

Výzkumník, který bude realizovat výzkum je v organizaci zaměstnán, a to přímo v oddělení lidských zdrojů, tudíž má dlouhodobý vhled do organizace a toho, jakým způsobem se řízení lidí v organizaci realizuje. Má přístup k dokumentům stanovujícím  personální procesy.

Hypotéza:

  • Firemní kultura společnosti, její hodnoty a zásady se promítají do dokumentů popisujících personální procesy, metodik personálních činností;
  • Personální činnosti jsou reálně prováděny tak, jak jsou popsány v dokumentech;
  • V důsledku zprostředkování firemní kulturou se při řízení lidí uplatňují zásady, kritéria a hodnoty, které organizace formulovala ve své strategii;
  • Firemní kultura ve společnosti ABC IT, s.r.o., která je navenek deklarována, je v souladu s reálnou firemní kulturou.

Výzkumné metody:

  • Analýza vnitropodnikové dokumentace týkající se strategie organizace;
  • Analýza vnitropodnikové dokumentace týkající se firemní kultury;
  • Analýza vnitropodnikové dokumentace popisující personální procesy;
  • Pozorování vybraných personálních činností – získávání a výběru zaměstnanců a hodnocení zaměstnanců.