Právní úprava mandatorních výdajů ze státního rozpočtu

Mandatorní výdaje povinné ze zákona

Dávky důchodového pojištění (zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění) – vyplácené důchody se zvyšují v závislosti na růstu úhrnného indexu spotřebitelských cen za domácnosti celkem a na růstu indexu reálné mzdy. Zvýšení důchodu stanoví vláda nařízením souladu s podmínkami stanovenými zákonem. Právě tyto dávky představují největší zátěž pro státní rozpočet České republiky. Pro ozdravení důchodového systému, který by již nezatěžoval takovou vahou státní rozpočet, je nutná jeho reforma. Dle Celý článek

Jednotlivé právní normy

Právní úprava rozpočtového hospodaření je obsažena v několika zákonech a k nim vydaných prováděcích předpisech. Jedná se zejména o dlouhodobější zákony: zákon 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, zákon 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 243/2000 o rozpočtovém určení výnosu daní a zákon 219/2000 o majetku ČR a zákon krátkodobý (jednoroční) zákon o státním rozpočtu. Nesmíme však zapomenout ani na ustanovení čl. 42 Ústavy ČR, který zakotvuje povinnost vlády Celý článek

Právní úprava rozpočtových pravidel

Obecná charakteristika rozpočtových norem

Právní normy, které upravují státní rozpočet, jsou z hlediska právní teorie svojí povahou normy účelové. Stanoví adresátům dosažení určitého ekonomického cíl e, aniž by přitom byl určen způsob jeho realizace do všech podrobností. Povinné subjekty si musí samy zvolit cesty k jejich splnění. Zpravidla ovšem způsoby, kterými se dosahuje cílů naznačovaných rozpočtovým zákonem, jsou upraveny řadou speciálních norem vydaných již před přijetím státního rozpočtu. Celý článek

Návrh možného řešení

Současná rozpočtová politika je dlouhodobě neudržitelná a představuje poměrně velké riziko pro zdravý ekonomický vývoj ČR. Za hlavní příčinu tohoto nepříznivého stavu považuji skutečnost, že doposud nebyla provedena úspěšná reforma veřejných financí, která by se zaměřila na odstraňování hlavních příčin vedoucích k deficitnímu hospodaření. V minulosti se již objevily snahy o provedení této reformy a dokonce ve své koncepci měly i zásadní reformní kroky, ale tyto kroky nebyly úspěšně provedeny, a tak alarmující stav rozpočtové politiky zůstává i v současné době. Celý článek

Sanace bankovního systému

V první polovině 90. let vzniklo pres 50 bank, z toho 18 z nich skončilo v konkurzu či v likvidaci. Z dalších pěti zůstaly jen akciové společnosti bez bankovní licence. Banky sloužily jako „pumpa“ peněz, kam si vyvolení mohli kdykoli přijít a napumpovat. Základním způsobem bylo ztrátové úvěrovaní a cílené tunelování managementem, obojí umožněné slabou legislativou a nečinností policie, potažmo orgánu moci výkonné. Ztrátové úvěrování bylo navíc velmi podporováno tehdejší vládou. K finančně vyčerpaným bankám Celý článek

Výdaje uložené státnim zákonem

Kromě výdajů, které státním financím uložil zákon, existují i další položky výdajové strany státního rozpočtu, jež se staly závazkem státu a které musí plnit. Jde o tzv. ostatní mandatorní výdaje. Patří k nim například státní podpora hypotečního úvěrování, která měla přispět k rozhýbání trhu s byty a podpořit vlastnické bydlení. Rovněž transfery peněz mezinárodním organizacím (platby Mezinárodnímu měnovému fondu, Světové bance, česko-německému Fondu budoucnosti) plynou ze smluvních závazků České republiky. V současné době však tvoří objemově největší položku mandatorních výdajů plynoucích ze smluvních závazků státní Celý článek

Konkrétní příčiny schodku státního rozpočtu

V České republice se hospodaření ve veřejných financích dostalo do období chronické deficitnosti, jak u státního rozpočtu, tak u rozpočtů obcí. Prohlubování deficitu je výsledkem rozevírání nůžek mezi rozpočtovými příjmy a rozpočtovými výdaji. Na straně příjmů dochází k autonomnímu poklesu složené daňové kvóty a současně růst výdajů, tažený zejména mandatorními a quasi mandatorními výdaji, omezuje prostor pro flexibilnější pojetí fiskální politiky. Od poloviny 90. let deficit státního rozpočtu narůstá a Celý článek

Příčiny schodku státního rozpočtu v České republice

Obecné vymezení situace v ČR

Od prvních let transformace byla pro fiskální politiku v České republice charakteristická poměrně dobrá fiskální disciplína. Byly projednávány a schvalovány vyrovnané státní rozpočty s cílem pozvolna snižovat podíl celkového vládního dluhu na HDP. V některých letech skončily veřejné rozpočty dokonce s přebytky. V roce 1996 však došlo k obratu a deficity narůstaly od hodnoty 0,1 % HDP v roce 1996, hodnoty 1,5 % HDP v roce 1998 a to navzdory výraznému snížení úrovně státních výdajů v letech 1997 a 1998 Celý článek

Konvergenční kritéria

Rozpočtové deficity patří v současnosti k důležitým problémům rozpočtové a fiskální politiky státu snad všude na světě. Historicky byly veřejné rozpočty spíše vyrovnané, ojediněle docházelo k deficitnosti státního hospodaření, převážně v období válek.

Problém existence deficitu rozpočtů ve 20. století a z toho plynoucí rychlý růst relativní zadluženosti k hrubému domácímu produktu vyvolal potřebu kontroly deficitního hospodaření ze strany nadnárodních společenství. V souvislosti s integračními procesy v rámci Celý článek

Způsoby řešení deficitu státního rozpočtu

Jakmile rozpočtový deficit vznikne (bez ohledu na to, zda je cyklický, či strukturální), je nutno tento problém nějakým způsobem řešit. Existují různé způsoby, jak rozpočtový deficit krýt. Převážná většina autorů uvádí 3 základní způsoby financování deficitu státního rozpočtu, přičemž třetí z níže uvedených způsobů se užívá výjimečně. Celý článek