Konvergenční kritéria

Rozpočtové deficity patří v současnosti k důležitým problémům rozpočtové a fiskální politiky státu snad všude na světě. Historicky byly veřejné rozpočty spíše vyrovnané, ojediněle docházelo k deficitnosti státního hospodaření, převážně v období válek.

Problém existence deficitu rozpočtů ve 20. století a z toho plynoucí rychlý růst relativní zadluženosti k hrubému domácímu produktu vyvolal potřebu kontroly deficitního hospodaření ze strany nadnárodních společenství. V souvislosti s integračními procesy v rámci Evropské unie byla stanovena tzv. Konvergenční kritéria, podmiňující vstup do evropské měnové unie na základě dosažení určitých parametrů. V Maastrichtské smlouvě jsou uvedena celkem čtyři kritéria, z nichž druhé se vztahuje k deficitu státního rozpočtu, jedná se o tzv. Kritérium deficitu vládního sektoru. Poměr plánovaného nebo skutečného schodku vládního rozpočtu k hrubému domácímu produktu v tržních cenách by neměl překročit 3% vyjma případů.

I v České republice se hospodaření s veřejnými financemi dostalo do období chronické deficitnosti. Česká republika jako člen Evropské unie a zájemce o vstup do evropské měnové unie musí splňovat požadovaná konvergenční kritéria, není však za současného nastavení parametrů veřejných financí schopna plnit kritérium deficitu sektoru vládních institucí. Probíhající reforma veřejných financí předpokládá postupné snižování deficitu na 3,3 % v roce 2007. Za předpokladu úspěšného průběhu reformy a udržení tempa konsolidace v dalším období by bylo možné očekávat splnění konvergenčního kritéria v roce 2008.

Vzhledem k tomu, že současná vláda nemůže považovat svoji reformu za úspěšnou, díky neprovedení nejdůležitějších reformních bodů, dá se předpokládat, že pokud se vláda v blízké budoucnosti neodhodlá k učinění závažnějších reformních kroků, bude mít v budoucnu velké problémy s plněním těchto kritérií. Tato situace se dá očekávat zejména v případě poklesu hospodářského růstu, který v současné době naší ekonomiku provází. Právě díky příznivé ekonomické situaci se vládě podařilo stlačit deficit státního rozpočtu pod požadovanou hranici a bohužel se již zapomnělo na provedení nejdůležitějších bodů reformy. Současná vláda se bohužel spokojila pouze s tím, jak vypadá situace ohledně deficitů navenek, tedy s informacemi vyplývajícími z grafů a již není ochotna tento problém řešit do hloubky. V následující kapitole se proto pokusím o nastínění možného řešení problému rozpočtového deficitu v České republice.