. Příbuzné profese upravené v živnostenském zákonu jako živnost vázaná, případně koncesovaná

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vymezuje v Příloze č. 2 vázané živnosti a v Příloze č. 3 koncesované živnosti. V následující části je uveden demonstrativní výčet živností, které jsou svým charakterem podobné či částečně srovnatelné s realitním zprostředkováním a jsou zařazeny v tomto režimu.

Cestovní kanceláře

Celý článek

Vzdělávání a rozvoj pracovníků

Vzdělávání a rozvoj pracovníků zahrnuje zejména přizpůsobování dovedností a schopností pracovníků novým požadavkům práce, rozšiřování jejich pracovních schopností, rekvalifikace na jiné činnosti, které organizace potřebuje atd. Už nestačí pouze uplatňovat dosažené vzdělání, ale je nutné jej rozšiřovat, doplňovat a přizpůsobovat se požadavkům práce, zaměstnavatelů i pracovního trhu. Vzdělávání se stává celoživotním procesem. Celý článek

Vývoj bilance státního rozpočtu České republiky Rok 1997

Jedná se o období, kdy se již začaly projevovat první náznaky hospodářské recese. Míra inflace se pohybovala v rozmezí 8,5 – 8,8% a rovněž se začala zvyšovat i míra nezaměstnanosti. Toto období bylo charakteristické i poměrně vysokou dynamikou mezd. Někdejší vláda se ve svém fiskálním roce zavázala především k opětovnému snižování podílu veřejných výdajů na hrubém domácím produktu, tentokráte o 1% bod a nezadlužování budoucích generací, a tak opět sestavila vyrovnaný státní rozpočet se shodným objemem příjmů a výdajů ve výši 549,1 mld. Kč.

Princip vyrovnanosti státního rozpočtu se stal dominantním rysem rozpočtové politiky v období let 1993 – 1997. Bylo zdůrazňováno, že hospodářského růstu, ke kterému v té době docházelo, je možno dospět i bez deficitního hospodaření. Podpůrným argumentem se stal i fakt, že princip vyrovnanosti státního rozpočtu vytváří protiinflační a sterilizační formu politiky České národní banky.

Rozpočet na rok 1997 byl sestaven jako vyrovnaný, ale již brzy na začátku rozpočtového roku se ukázalo, že bez radikálních změn a zásahů nebude možné tohoto výsledku dosáhnout. Hlavním důvodem byl rozdíl mezi makroekonomickou prognózou, na jejímž základě byl rozpočet sestavován a současnou vyhlídkou české ekonomiky na rok 1997.

Celý článek

Pojetí rovnosti v daňovém právu v německém ústavním právu

Zejména v německém ústavním právu i právní filozofii se problematika rovnosti v daňovém právu objevuje velmi často. Cílem této části práce není popsat a citovat zmíněná rozhodnutí německých soudů a názory právních teoretiků, ale představit jednotlivé případy a jejich ústavněprávní interpretaci a řešení – pramenem této části práce je tedy zejména citovaná odborná literatura, nikoli konkrétní judikáty, jejichž citace by celé pojednání zbytečně komplikovala. Celý článek

Nulová varianta

Tato varianta předpokládá zakonzervování současného stavu, kdy je tato činnost provozována jako živnost volná a její výkon není upraven zvláštním právním předpisem.

Opakované problémy (viz část 1.2) v oblasti realitního zprostředkování ukazují, že současný stav je nadále neúnosný. Jak vyplývá mj. i z dotazníkového šetření, které Ministerstvo pro místní rozvoj realizovalo, tak nejen spotřebitelé, ale i samotní realitní zprostředkovatelé volají po změně stávajících poměrů. Celý článek

Adaptační proces

Proces přijímání a orientace pracovníka, nebo také adaptační či integrační proces  nastává v okamžiku, kdy se organizace rozhodne pro přijetí uchazeče na pracovní místo a uchazeč tuto nabídku akceptuje. Různí autoři se liší v tom, které aktivity a procesy do tohoto období patří.

Koubek do procesu přijímání a orientace pracovníků zahrnuje období od rozhodnutí o přijetí uchazeče o zaměstnání do jeho prvního dne v organizaci. Za  klíčové považuje procesy související s podpisem pracovní smlouvy, seznámení se zaměstnance se svým Celý článek

Vývoj bilance státního rozpočtu České republiky Rok 1996

Při tvorbě státního rozpočtu vycházela vláda ze střednědobé rozpočtové strategie, která se zaměřila na pokračování hospodářské politiky z let minulých. Snaha udržet a podpořit makroekonomickou rovnováhu (především míru nezaměstnanosti), ale také provedení řady dalších kroků spočívajících v udržení nastoleného trendu snižování vlivu státu v ekonomice a snižování státního dluhu se staly hlavními body této strategie. Celý článek

Rovnost a daně

Princip rovnosti

Princip rovnosti je jedním z nejzásadnějších principů právního státu a je na něm postavena ochrana všech základních práv a svobod (čl. 3 Listiny základních práv a svobod, čl. 14 Evropské úmluvy). Na rozdíl od české a evropské úpravy, která zakazuje diskriminaci v základních právech, je v problematice zakotvení rovnosti jednoznačnější a i širší německá úprava, která v čl. 3 Základního zákona Spolkové republiky Německo stanoví, že všichni lidé jsou si před zákonem rovni, či čl. 26 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, stanovící, že všichni jsou si před zákonem rovni. Princip rovnosti zdanění je pak základním principem aplikujícím se např. v daňových sporech ve Francii. Celý článek