. Příbuzné profese upravené v živnostenském zákonu jako živnost vázaná, případně koncesovaná

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vymezuje v Příloze č. 2 vázané živnosti a v Příloze č. 3 koncesované živnosti. V následující části je uveden demonstrativní výčet živností, které jsou svým charakterem podobné či částečně srovnatelné s realitním zprostředkováním a jsou zařazeny v tomto režimu.

Cestovní kanceláře

Cestovní kancelář je z hlediska živnostenského zákona koncesovanou živností. Provozování cestovní agentury je ohlašovací volnou živností (stejný režim dnes platí i pro realitní zprostředkovatele). Podmínky výkonu činnosti jsou upraveny v zákonu č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Provozování cestovní agentury má svá omezení daná zákonem. Jedná se především o rozsah poskytovaných služeb. Cestovní agentura je v roli zprostředkovatele prodeje zájezdů pro organizátora zájezdu, kterým je vždy cestovní kancelář. Hlavním nositelem odpovědnosti je cestovní kancelář (držitel koncese), která musí splňovat podmínky stanovené zákonem (např. pojištění proti úpadku). Klient je tak i v případě zprostředkování zájezdu prostřednictvím cestovní agentury chráněn.

Veřejné dražby

Na dražebníky, kteří patří z větší části také do skupiny podnikatelů provozujících svou živnost na základě koncese pro provádění veřejných dražeb dobrovolných nebo nedobrovolných, se vztahují obdobné požadavky z hlediska živnostenského zákona, jako na cestovní kanceláře s tím rozdílem, že u provádění veřejných dražeb jsou podmínky přísnější.

Oceňování

Problematika oceňování je částečně upravena zákonem č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů.

V rámci oceňování vystupují dva rozdílné subjekty – odhadci (vázaná živnost) a soudní znalci (jmenovaní krajským soudem nebo ministrem spravedlnosti – zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů – postaveni mimo živnostenský zákon). Výkon praxe odhadce dle této vázané živnosti je zaměřen na oceňování na tržních principech a z velké části jsou tito odhadci využíváni pro potřeby bankovního sektoru – především při ocenění zástavní hodnoty při poskytování hypotečního úvěru.

Objem transakcí v tomto úseku činnosti lze odhadovat přibližně kolem 475 mil. Kč (za předpokladu průměrné ceny posudku 5 tis. Kč a počtu posudků 95 tis. – východiskem počet poskytnutých hypotečních úvěrů v roce 2013 = 94 396).

Ze srovnání výše uvedených živností, které mají částečně podobný charakter jako realitní zprostředkování, je patrné, že tyto obory podnikání (z hlediska objemů transakcí) nedosahují takového rozsahu, jako je tomu u realitního zprostředkování, a přesto jsou tyto živnosti speciálně upraveny s důrazem na odbornou kvalifikaci, pojištění apod.