Plnění rozpočtu a Kontrola plnění státního rozpočtu

Plnění rozpočtu

Plněním neboli hospodařením podle schváleného rozpočtu během rozpočtového období je třeba zajistit včasný a řádný přísun rozpočtových příjmů a uspokojování rozpočtových potřeb. Rozpočtové prostředky mohou být používány jen k účelům, pro které byly určeny a to na krytí nezbytných potřeb, na opatření zakládající se na právních předpisech a k zajištění nerušeného chodu orgánu či organizace a lze je čerpat jen do výše stanovené ve státním rozpočtu, v mezích závazných ukazatelů a v souladu s věcným plněním. Za plnění státního rozpočtu odpovídá ministerstvo financí, tedy orgán, který státní rozpočet navrhoval.

Kontrola plnění státního rozpočtu

Celý článek

Pojem daně v české teorii právní i ekonomické

Daň ako pojem ekonomický i právní

Daň je pojem ekonomický i právní, avšak v našem právním řádu není nijak přesně definována. Finanční teorie podle Mrkývky definuje daň jako povinnou, zákonem předem stanovenou částku, kterou se více méně pravidelně odčerpává na nenávratném princip část nominálního důchodu ekonomického subjektu ve prospěch veřejného peněžního fondu. Čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod podle Mrkývky jednoznačně stanovuje požadavek zákonné úpravy vybírání daní. V podmínkách České republiky musí být daně zavedeny zákonem a jedině zákon stanovuje povinnost daně platit. Odčerpávání důchodů ekonomicky činných subjektů ve formě daně je projevem mocenského zasahování státu do procesu rozdělování, přičemž nejde o ingerenci ekonomickou ale právní. Daně v obecné rovině se většinou platí za určitá období, tedy v určitém zákonem stanoveném cyklu, avšak některé daně jsou vyměřovány a placeny jednorázově při vzniku určité finanční skutečnosti. Nenávratný princip odčerpávání potvrzuje charakteristiku daně Tomášem Akvinským, který považoval daň za dovolenou loupež, tedy nedobrovolnou platbu za nic (bez protiplnění příjemce daně). Tato neekvivalentnost daní však není absolutní, placení daní je příspěvkem k vytváření materiálního základu pro poskytování veřejných statků, z čehož na solidaristickém principu mohou být uspokojeny zájmy Celý článek

Neúčinná ochrana práv spotřebitelů a nedostatečný dohled a kontrola nad realitními zprostředkovateli

Nakládání s finančními prostředky klientů realitních zprostředkovatelů

V rámci současné praxe realitní zprostředkovatelé vybírají od klientů rezervační poplatky či zálohy na kupní ceny, příp. i samotné doplatky kupní ceny. Klienti mají možnost složit finanční prostředky buď do notářské, advokátní nebo bankovní úschovy – tyto instituty se pro mnoho klientů (především díky mediálním kauzám) staly standardem, avšak poplatky spojené s touto službu hradí často přímo klienti a nejsou obsaženy v ceně služeb realitního zprostředkovatele. Kromě toho realitní zprostředkovatelé nabízejí Celý článek

Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí + místní poplatky

Ucelený zákon

Představuje ucelený zákon, jež pojednává o problematice tzv.jednorázových převodových daní. Opět se vztahuje na širokou občanskou veřejnost, podnikatelské subjekty nevyjímaje. Konstrukční prvky těchto tří daní se do značné míry překrývají především tabulky z pozice. Společným průvodním znakem této normy je vymezení především poplatníka, předmětu daně, základu a sazby daně, osvobození samozřejmě nevyjímaje. V případě daňového přiznání jsou tato odlišná podle dílčích druhů přev.daní., nezbytnou přílohou v případě daně z převodu nemovitostí je vždy znalecký posudek.

Místní poplatky

Celý článek

Vymezení firemní kultury

Firemní kultura

Kultura je z hlediska její funkce ve společnosti předmětem zájmu jiných oborů, především kulturní antropologie. Hlouběji než na úrovni jevové leží v jádru kultury neviditelný systém řízení a sebeřízení. Tyto charakteristiky kultury se uplatňují nejen  ve velkých společenstvích lidí, ale i v malých útvarech jako jsou mimo jiné organizace, instituce, firmy. Kultura se však vyskytuje nejen ve společnosti, ale i ve firmách. Každá organizace, podnik, firma je chápána jako celek, v rámci kterého se uplatňuje určitý kulturní systém. Pod pojmem podniková, nebo také organizační či firemní kultura bývá definována jednota společných hodnotových představ, norem, vzorců jednání a projevuje se Celý článek

Schválení rozpočtu

Schválení rozpočtu je obtížnou a někdy i dlouhodobou procedurou, jejíž výsledkem je konečná podoba státního rozpočtu na nový rok ve formě zákona. Projednáváním a schvalováním státního rozpočtu je pověřena poslanecká sněmovna. Ta musí od vlády nejpozději tři měsíce před začátkem rozpočtového roku obdržet návrh zákona o státním rozpočtu. Předseda poslanecké sněmovny tento návrh postoupí k projednání rozpočtovému výboru.

Schvalování rozpočtu

Celý článek

Teorie zdanění

Bez dobře uspořádaného daňového systému nemůže stát fungovat, „duší státu je dobře zorganizované finanční direktorium“ (F.W. Haugwitz).

Názory na principy, podle kterých se má zdaňovat, se liší – levicovější názory preferují přerozdělovací funkci, konzervativci trvají na neutralitě daňového systému, ekologisté požaduji, aby daně vedly poplatníky k ekologicky příznivému chování. Daně by měly plnit i další makreokonomické funkce, měly by stimulovat společensky žádoucí chování. Současně by systém vybírání daní měl být spravedlivý, jednoduchý a levný.

Právníci i ekonomové

Celý článek

Vztah daní a vlastnictví dle Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod

Evropský soud pro lidská práva v řadě svých rozhodnutí doplnil výklad ochrany vlastnického práva Evropskou úmluvou. Majetek, který je chráněn, je veškeré jmění, tedy nehmotné statky, klientela, podnik, ekonomické zájmy spojené s určitým podnikatelským zájmem, pohledávka. Pojem „majetek“ má autonomní rozsah, který není omezen na vlastnictví hmotného jmění, a nezávisí na formální kvalifikaci vnitrostátního práva (J. Broniowski proti Polsku, 2002). Může zahrnovat jak „existující majetek“, tak majetkové hodnoty, včetně pohledávek, na jejichž základě stěžovatel může tvrdit, že má přinejmenším „legitimní očekávání“ Celý článek

Nízká konkurenceschopnost v rámci evropského trhu

Celosvětová globalizace a integrace zemí v rámci Evropské unie klade zvýšené nároky na sjednocení podmínek a zachování rovného postavení jednotlivých subjektů na trhu bez ohledu na zemi původu. Obdobná situace je v případě uživatelů služeb a výrobků. V kompetenci státu zůstává vytváření podmínek na trhu, případně odstranění tržních selhání vhodnou formou regulace, kontroly a vymahatelnosti práva.

Znalost trhu

Celý článek

Daň silniční a z nemovitosti

Jedná se o poměrně nový typ daně., cílem jejího uplatňování je vytvoření finančních zdrojů na údržbu, opravy, rekonstrukce a výstavbu silniční sítě prostř. Fondu dopravy při MDaS ČR. Poplatníkem této daně je zpravidla držitel silničního motorového vozidla., předmětem je právě toto vozidlo, že je užíváno nebo určeno k podnikání či jiné samostatné výdělečné činnosti ve smyslu zákona o daních z příjmů.

Předmětný zákon

Celý článek