Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí + místní poplatky

Ucelený zákon

Představuje ucelený zákon, jež pojednává o problematice tzv.jednorázových převodových daní. Opět se vztahuje na širokou občanskou veřejnost, podnikatelské subjekty nevyjímaje. Konstrukční prvky těchto tří daní se do značné míry překrývají především tabulky z pozice. Společným průvodním znakem této normy je vymezení především poplatníka, předmětu daně, základu a sazby daně, osvobození samozřejmě nevyjímaje. V případě daňového přiznání jsou tato odlišná podle dílčích druhů přev.daní., nezbytnou přílohou v případě daně z převodu nemovitostí je vždy znalecký posudek.

Místní poplatky

Jedná se o zákon, jež vymezuje pravomoci samoprávných a místních orgánů na úseku výběru, správy a vymáhání tzv. místních poplatků  v obcích a městech Jsou to poplatky z užívání veřejného prostranství, za psa, ze vstupného kult.akcí apod..  Jednotlivé druhy poplatků a jejich výši dále upravuje převážně vždy obecně závazná vyhláška dané obce.,uvedené místní poplatky spravují obce ve vlastní režii vždy samostatně.

Harmonizace a koordinace DS ČR  v rámci procesu vstupu ČR do EU

 Obsahem této části výkladu je obecné přiblížení problematiky harmonizačních úprav legislativního obsahu jednotlivých daňových zákonů v rámci sladění s podobnými procesními normami, užívanými v členských zemích EU. Je definován přístup a principy konkrétních úprav a jejich následná praktická aplikace vč.důsledků v kontextu celého DS v ČR s přihlédnutím k jejich dopadu na oblast mezinárodních daňových smluv smluv o zamezení dvojího zdanění…

Výklad je spojen s rámcovým objasněním pojmů tzv. daňových rájů a problematiky mez. daňového plánování. V ostatních případech bližší odkaz na uvedené webové stránky MF ČR na kapitolu finančních vztahů ČR k EU.