Výdaje uložené státnim zákonem

Kromě výdajů, které státním financím uložil zákon, existují i další položky výdajové strany státního rozpočtu, jež se staly závazkem státu a které musí plnit. Jde o tzv. ostatní mandatorní výdaje. Patří k nim například státní podpora hypotečního úvěrování, která měla přispět k rozhýbání trhu s byty a podpořit vlastnické bydlení. Rovněž transfery peněz mezinárodním organizacím (platby Mezinárodnímu měnovému fondu, Světové bance, česko-německému Fondu budoucnosti) plynou ze smluvních závazků České republiky. V současné době však tvoří objemově největší položku mandatorních výdajů plynoucích ze smluvních závazků státní Celý článek

Překážka res administrata v daňovém řízení

Res administrata

Res administrata je věc již rozhodnutá ve správním řízení ve smyslu překážky nového správního rozhodnutí v téže věci; jinými slovy totéž jako res iudicata, ale ve správním (v tomto případě v daňovém) řízení. Zvláštností věci rozhodnuté u daňového řízení ovšem je, že má dvě polohy: jednu obecnou, upravenou v § 27 odst. 1 písm. e) daňového řádu („Není-li v tomto nebo zvláštním zákoně stanoveno jinak, daňové řízení se zastaví, jestliže… e) bylo ve věci návrhu již pravomocně rozhodnuto, nejde-li o rozhodnutí prozatímní povahy (procesní),“); druhou zvláštní ve vztahu k doměření daně, kde je v § 46 odst. 7 daňového řádu de facto stanovená Celý článek

Konkrétní příčiny schodku státního rozpočtu

V České republice se hospodaření ve veřejných financích dostalo do období chronické deficitnosti, jak u státního rozpočtu, tak u rozpočtů obcí. Prohlubování deficitu je výsledkem rozevírání nůžek mezi rozpočtovými příjmy a rozpočtovými výdaji. Na straně příjmů dochází k autonomnímu poklesu složené daňové kvóty a současně růst výdajů, tažený zejména mandatorními a quasi mandatorními výdaji, omezuje prostor pro flexibilnější pojetí fiskální politiky. Od poloviny 90. let deficit státního rozpočtu narůstá a Celý článek

Dokazování v daňovém řízení a stanovení daní pomocí pomůcek

Při posuzování důkazů se správce daně řídí zásadou volného hodnocení důkazů, která je zakotvena v ustanovení § 2 odst. 3 ZSDP. Při hodnocení důkazů musí jít vždy o systematický a komplexní přístup správce daně. Správce daně má za povinnost dbát, aby skutečnosti rozhodné pro správné stanovení základu daně a daně byly zjištěny co nejúplněji. Volné hodnocení důkazů je vždy přezkoumatelné, a to jak odvolacím nebo přezkumným orgánem, tak i soudem v rámci soudního přezkumu. Celý článek

Příčiny schodku státního rozpočtu v České republice

Obecné vymezení situace v ČR

Od prvních let transformace byla pro fiskální politiku v České republice charakteristická poměrně dobrá fiskální disciplína. Byly projednávány a schvalovány vyrovnané státní rozpočty s cílem pozvolna snižovat podíl celkového vládního dluhu na HDP. V některých letech skončily veřejné rozpočty dokonce s přebytky. V roce 1996 však došlo k obratu a deficity narůstaly od hodnoty 0,1 % HDP v roce 1996, hodnoty 1,5 % HDP v roce 1998 a to navzdory výraznému snížení úrovně státních výdajů v letech 1997 a 1998 Celý článek

Problematika náležitostí rozhodnutí v daňovém řízení

Pro stanovení náležitostí rozhodnutí je velmi důležitý právní názor Ústavního soudu ČR I. ÚS 107/2000 vyjádřený v rozhodnutí, týkajícího se povinnosti správce daně doručit výzvu k úhradě daně z nemovitosti i novému majiteli nemovitosti, ačkoli na něj tato povinnost přešla z původního majitele: „Správní orgány podle zákona o správě daní a poplatků jsou zavázány postupovat v daňovém řízení v úzké součinnosti s daňovými subjekty a při vyžadování plnění jejich povinností v daňovém řízení volí jen takové Celý článek

Konvergenční kritéria

Rozpočtové deficity patří v současnosti k důležitým problémům rozpočtové a fiskální politiky státu snad všude na světě. Historicky byly veřejné rozpočty spíše vyrovnané, ojediněle docházelo k deficitnosti státního hospodaření, převážně v období válek.

Problém existence deficitu rozpočtů ve 20. století a z toho plynoucí rychlý růst relativní zadluženosti k hrubému domácímu produktu vyvolal potřebu kontroly deficitního hospodaření ze strany nadnárodních společenství. V souvislosti s integračními procesy v rámci Celý článek

Právo na plný přezkum správního rozhodnutí, přezkoumatelnost procedurálních rozhodnutí

Ústavní soud v prvé řadě soustavně konstatuje, že správní rozhodnutí musí podléhat plnému přezkumu soudem, správní soud je tedy povinen přezkoumat rozhodnutí správního orgánu (správce daně) v celém rozsahu uplatněných žalobních námitek. Jestliže tak neučiní, odporuje jeho postup zásadám spravedlivého procesu. I po provedené reformě správního soudnictví se tento problém opakuje, a proto i v nedávné době musel Ústavní soud konstatovat ve svém rozhodnutí IV. ÚS 40/03, že: „Postup správního soudu, Celý článek

Způsoby řešení deficitu státního rozpočtu

Jakmile rozpočtový deficit vznikne (bez ohledu na to, zda je cyklický, či strukturální), je nutno tento problém nějakým způsobem řešit. Existují různé způsoby, jak rozpočtový deficit krýt. Převážná většina autorů uvádí 3 základní způsoby financování deficitu státního rozpočtu, přičemž třetí z níže uvedených způsobů se užívá výjimečně. Celý článek