Využitelné závěry německých rozhodnutí

Zákonodárce musí příjemci příjmu ponechat z jeho příjmu z výdělečné činnosti minimálně to, co dává z veřejných prostředků k dispozici potřebné osobě k uspokojování potřeb nutných k její existenci. Stát tedy nesmí učinit občana chudým nejprve daňovým právem, aby mu potom poskytl sociální dávky.

Je třeba zdůraznit velkou formální volnost zákonodárce v oblasti daňového práva, přičemž zákonodárce je oprávněn při zdaňování Celý článek

Systém profesních kvalifikací

Národní soustava kvalifikací je definována zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 179/2006 Sb. nabyl účinnosti 1. 8. 2007 a jeho hlavním cílem je umožnit občanům, aby jim mohly být uznávány jejich skutečné znalosti a dovednosti bez ohledu na to, jak je získali (ve škole, v kurzu, v praxi, samostudiem aj.). Není zde podstatná Celý článek

Odměňování pracovníků

Odměňování pracovníků je jedna z nejstarších personálních činností a v současné době má poměrně dobře rozpracovanou strukturu. Každá organizace by měla vytvořit takový systém odměňování, který bude přiměřený, spravedlivý a motivující. Často je požadavek spravedlnosti důležitější než úroveň odměňování. Spravedlnost v odměňování totiž ovlivňuje motivaci a spokojenost pracovníků, vztahy na pracovišti a stabilitu pracovníků na jejich místech.

Systém odměňování

Celý článek

Vývoj bilance státního rozpočtu České republiky Rok 1998

Optimistické prognózy o průběhu ekonomiky z minulého roku se nenaplnily. Realizace záměrů vlády byla ještě ztížena, když po tzv. druhém (květnovém) balíčku, kdy byla v podstatě zajišťována vyrovnanost hospodaření, přišla povodňová katastrofa na velkém území České republiky. Ta znovu vyhrotila problémy ekonomiky a zejména státního rozpočtu, protože vedle nutnosti vynaložených určitých výdajů, znamenala také výrazné dopady na příjmovou stránku státního rozpočtu. Vláda a parlament České republiky na tyto účely vyčlenily prostředky ve výši 12,9 mld. Kč., ale bylo nutné očekávat také propady příjmů z daní zhruba ve stejné výši, což Celý článek

Daňové právo

Uznává „mimořádné náklady“. Pod tímto je třeba rozumět nutné náklady, které nevznikají převážné většině daňových poplatníků se stejnými platovými poměry, stejnými majetkovými poměry a stejným rodinným stavem. Mimořádné náklady mohou být odečteny od celkové částky příjmů; některé náklady jsou zákonodárcem výslovně uznány jako mimořádné – pro ně jsou stanoveny maximální limity nebo paušální částky. Z hlediska zdaňování podle pracovní výkonnosti nesmějí zákonem stanovené maximální limity vytvářet Celý článek

. Příbuzné profese upravené v živnostenském zákonu jako živnost vázaná, případně koncesovaná

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vymezuje v Příloze č. 2 vázané živnosti a v Příloze č. 3 koncesované živnosti. V následující části je uveden demonstrativní výčet živností, které jsou svým charakterem podobné či částečně srovnatelné s realitním zprostředkováním a jsou zařazeny v tomto režimu.

Cestovní kanceláře

Celý článek

Vzdělávání a rozvoj pracovníků

Vzdělávání a rozvoj pracovníků zahrnuje zejména přizpůsobování dovedností a schopností pracovníků novým požadavkům práce, rozšiřování jejich pracovních schopností, rekvalifikace na jiné činnosti, které organizace potřebuje atd. Už nestačí pouze uplatňovat dosažené vzdělání, ale je nutné jej rozšiřovat, doplňovat a přizpůsobovat se požadavkům práce, zaměstnavatelů i pracovního trhu. Vzdělávání se stává celoživotním procesem. Celý článek

Vývoj bilance státního rozpočtu České republiky Rok 1997

Jedná se o období, kdy se již začaly projevovat první náznaky hospodářské recese. Míra inflace se pohybovala v rozmezí 8,5 – 8,8% a rovněž se začala zvyšovat i míra nezaměstnanosti. Toto období bylo charakteristické i poměrně vysokou dynamikou mezd. Někdejší vláda se ve svém fiskálním roce zavázala především k opětovnému snižování podílu veřejných výdajů na hrubém domácím produktu, tentokráte o 1% bod a nezadlužování budoucích generací, a tak opět sestavila vyrovnaný státní rozpočet se shodným objemem příjmů a výdajů ve výši 549,1 mld. Kč.

Princip vyrovnanosti státního rozpočtu se stal dominantním rysem rozpočtové politiky v období let 1993 – 1997. Bylo zdůrazňováno, že hospodářského růstu, ke kterému v té době docházelo, je možno dospět i bez deficitního hospodaření. Podpůrným argumentem se stal i fakt, že princip vyrovnanosti státního rozpočtu vytváří protiinflační a sterilizační formu politiky České národní banky.

Rozpočet na rok 1997 byl sestaven jako vyrovnaný, ale již brzy na začátku rozpočtového roku se ukázalo, že bez radikálních změn a zásahů nebude možné tohoto výsledku dosáhnout. Hlavním důvodem byl rozdíl mezi makroekonomickou prognózou, na jejímž základě byl rozpočet sestavován a současnou vyhlídkou české ekonomiky na rok 1997.

Dalším nepříznivým faktorem

Dalším nepříznivým faktorem hned na počátku roku byla ta skutečnost, že ve snaze po dosažení vyrovnaného státního rozpočtu v roce 1996, byly některé výdaje převedeny až do dalšího roku a zároveň byly některé příjmy, se kterými se počítalo v roce 1997, realizovány již v roce 1996. Tyto jevy, které vlastně vytvořily deficit státního rozpočtu již k 1. 1. 1997, lze zhruba kvantifikovat na 5 mld. Kč. Za první čtvrtletí byl vykázán skutečný schodek 10 mld. Kč. V reakci na tento nepříznivý vývoj provedla vláda v rámci svého stabilizačního rozpočtového programu okamžitá opatření tzv. „úsporné balíčky“, s cílem zreálnit rozpočtem předpokládané příjmy a jejich zaostávajícímu plnění přizpůsobit i rozpočtové výdaje.

I přes tato opatření se nepodařilo zabránit deficitu státního rozpočtu. Na konci roku činily příjmy 509 mld. Kč. a výdaje 524,7 mld. Kč a tak došlo ke vzniku deficitu ve výši 15,7 mld. Kč. Tento byl uhrazen emisí státních dluhopisů podle zákona ve výši 15 717 162 791 Kč.

Na průběhu rozpočtového hospodaření v tomto roce si můžeme ukázat, do jaké míry byla úspěšná stabilizační opatření, ke kterým se vláda zavázala na začátku roku po nepříznivém vývoji. Domnívám se, že vládou stanovený záměr spočívající v zastavení nepříznivého vývoje rozpočtového hospodaření se v zásadě podařilo naplnit, i když byl na konci roku vykázán deficit ve výši 15,7 mld. Kč. (10,7 mld. Kč bez úhrady ztráty Konsolidační banky). Jak již bylo řečeno, důvodem deficitního hospodaření hned od začátku roku byl nesoulad mezi makroekonomickou prognózou a skutečným stavem české ekonomiky. Již z počátku roku byly vykazovány deficity státního rozpočtu, které se v následujících měsících ještě dále zvyšovaly. Nebýt úsporných opatření vlády z dubna a června roku 1997, spočívajících ve zvýšení některých nedaňových příjmů státního rozpočtu a krácení výdajů státního rozpočtu, byl by deficit na konci roku mnohem vyšší.

Toto tvrzení potvrzuje i následující tabulka, která nám ukazuje vývoj deficitu v průběhu celého roku. Z tabulky je patrné, že hospodaření státního rozpočtu mělo v druhé polovině roku zlepšující se tendenci. Hluboký propad salda příjmů a výdajů z období, které předcházelo přijatým opatřením, se již neopakoval. Zhoršení výsledku státního rozpočtu v závěru roku (v listopadu a zejména v prosinci) vyplývá z rychlejšího čerpání výdajů, které je v tomto období tradičně nejvyšší z celého roku. Jde o obvyklý jev, který se opakuje každoročně. V tabulce je poslední deficit uveden bez úhrady ztráty Konsolidační banky za rok 1996 ve výši 5,1 mld Kč. Ta byla provedena podle rozhodnutí vlády České republiky ze dne 14. 1. 1998 ještě ze státního rozpočtu na rok 1997 v rámci tzv. dodatkového období a výrazně prohloubila konečný schodek rozpočtového hospodaření.

Pojetí rovnosti v daňovém právu v německém ústavním právu

Zejména v německém ústavním právu i právní filozofii se problematika rovnosti v daňovém právu objevuje velmi často. Cílem této části práce není popsat a citovat zmíněná rozhodnutí německých soudů a názory právních teoretiků, ale představit jednotlivé případy a jejich ústavněprávní interpretaci a řešení – pramenem této části práce je tedy zejména citovaná odborná literatura, nikoli konkrétní judikáty, jejichž citace by celé pojednání zbytečně komplikovala. Celý článek

Nulová varianta

Tato varianta předpokládá zakonzervování současného stavu, kdy je tato činnost provozována jako živnost volná a její výkon není upraven zvláštním právním předpisem.

Opakované problémy (viz část 1.2) v oblasti realitního zprostředkování ukazují, že současný stav je nadále neúnosný. Jak vyplývá mj. i z dotazníkového šetření, které Ministerstvo pro místní rozvoj realizovalo, tak nejen spotřebitelé, ale i samotní realitní zprostředkovatelé volají po změně stávajících poměrů. Celý článek