Vymezení daňového zatížení

Vymezení daňového zatížení

Vymezení daňového zatížení není úlohou dogmatiky základních práv, nýbrž je především vyhrazeno politickému rozhodnutí povolaného demokraticky legitimního zákonodárce. Zákonodárce je právně i politicky omezen tím, že není přípustné nadměrné zdaňování. Vedle toho zajišťuje základní právo rovnosti rovnoměrnost zdaňování podle pracovní výkonnosti. Hranice by byla zákonodárci postavena nanejvýš institucionální garancí, která by ostatně rozvíjela normativní účinnost, kdyby již občanovi nenáležela v majetkoprávní oblasti žádná opce k jednání resp. soukromé vlastnictvím by již nesmělo být používáno k osobní potřebě. Celý článek

Analýza dokumentů

Analýza dokumentů

Analýza dokumentů je první z metod výzkumu, které byly použity pro tuto diplomovou práci. „Pod pojmem dokument se rozumí předmět vytvořený speciálně pro přenos a zachování informace.“ Může se jednat o různé typy dokumentů – tištěné, psané ručně, videonahrávky, zvukové nahrávky, dokumenty na elektronických nosičích atd.

Dokumenty mohou být primární, tzn., že jsou to doklady „z první ruky“, které byly primárně vytvořeny za jiným účelem, např. úřední Celý článek

Deficit státního rozpočtu

Pojem deficit

Deficit znamená schodek, převahu výdajů nad příjmy, pasiv nad aktivy, respektive potřeb nad zdroji. Jde o výraz nerovnováhy bilance.

V nejobecnější rovině lze rozpočtový deficit (saldo) charakterizovat jako nesoulad mezi rozpočtovými příjmy a výdaji. Jestliže v určitém rozpočtovém období objem veřejných výdajů převyšuje objem veřejných příjmů, vzniká rozpočtový deficit. Převyšuje-li naopak objem příjmů výdaje, vzniká rozpočtový přebytek. Celý článek

Daně v kolizi s ochranou vlastnictví?

Dle Evropské úmluvy a české Listiny základních práv a svobod i ústavních systémů ostatních demokratických evropských států je při ukládání daní, poplatků a pokut třeba přihlížet k ochraně vlastnického práva, avšak hranice státní moci při zdaňování jsou velmi rozsáhlé. Je samozřejmé, že každý občan bez okolků je podřízen zdanění podle své pracovní výkonnosti. Na druhé straně bývá často uznáno, že povinnosti daňového poplatníka, jež působí konfiskačně nebo nadměrně, porušují ústavní záruky vlastnického práva. Celý článek

Finanční vyčíslení nákladů a přínosů

Pro hodnocení nákladů byla použita Metodika stanovení plánovaných nákladů na výkon státní správy dle Ministerstva vnitra.

Pro výpočet administrativní zátěže podnikatelského sektoru byla použita Metodika měření a přeměřování administrativní zátěže podnikatelů, vydaná Ministerstvem průmyslu a obchodu (verze 2.0). Metodika měření vychází z mezinárodního standardního nákladového modelu (Stadard Cost Model – dále jen SCM), který se používá v řadě členských zemí EU. Celý článek

Projekt výzkumu

Cíl a charakter výzkumu

Cílem je realizovat výzkum zabývající se strategií společnosti, firemní kulturou a návazností personálních činností na firemní kulturu. Výzkum se tedy pokusí odhalit, zda je deklarovaná strategie a firemní kultura v souladu s personálními činnostmi organizace, s jejich nastavením, směrnicemi, které je upravují a také s jejich praktickou realizací. Jedná se o výzkum jednorázový a krátkodobý, deskriptivní. Celý článek

Vývoj bilance státního rozpočtu České republiky Rok 2004

Státní rozpočet na rok 2004 opět vycházel z programového prohlášení tehdejší vlády za předsednictví Vladimíra Špidly ze srpna roku 2002, v němž vláda formulovala základní cíle a celkovou orientaci vládní politiky ve všech oblastech hospodářského, sociálního a kulturního života společnosti v období do roku 2006. Hlavní priority, které si vláda při plánování rozpočtu vytyčila se v podstatě shodovaly s prioritami z roku předešlého. Celý článek

Příbuzné profese upravené zvláštními předpisy a vymezené mimo živnostenský zákon

Pojišťovací zprostředkovatelé

Získávají oprávnění k výkonu činnosti na základě zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), a prováděcí vyhlášky č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů (seznam dokladů, kterými se prokazuje Celý článek

Sociální audit zaměřený na firemní kulturu

Jak již bylo uvedeno výše ,teoretické části práce, každá organizace má nějakou strategii a firemní kulturu, a to i v případě, že nejsou žádným způsobem navenek deklarovány. Kultura organizace by ale měla být v ideálním případě utvářena v souladu se strategií organizace s ohledem na její filozofii a politiku.

Východiskem procesu utváření a řízení podnikové kultury by měla být diagnostika organizace. V první řadě je třeba se zamyslet nad tím, do jaké míry je v souladu kultura a strategie, cíle organizace, zda a jak silná je potřeba změny firemní kultury. Celý článek

Vývoj bilance státního rozpočtu České republiky Rok 2003

Státní rozpočet na rok 2003 vycházel z programového prohlášení vlády ze srpna roku 2002, v němž vláda formulovala základní cíle a celkovou orientaci vládní politiky ve všech oblastech hospodářského, sociální a kulturního života společnosti v období do roku 2006.

Na úseku hospodářské politiky byla mimořádná pozornost věnována oblasti veřejných financí. Jejich postupné ozdravení a konsolidaci vláda považovala za nezbytnou podmínku pro zajištění udržitelného hospodářského růstu a pro vstup do Evropské unie. Celý článek