Schválení rozpočtu

Schválení rozpočtu je obtížnou a někdy i dlouhodobou procedurou, jejíž výsledkem je konečná podoba státního rozpočtu na nový rok ve formě zákona. Projednáváním a schvalováním státního rozpočtu je pověřena poslanecká sněmovna. Ta musí od vlády nejpozději tři měsíce před začátkem rozpočtového roku obdržet návrh zákona o státním rozpočtu. Předseda poslanecké sněmovny tento návrh postoupí k projednání rozpočtovému výboru.

Schvalování rozpočtu

Samotné schvalování rozpočtu probíhá ve třech čteních. V prvním čtení se koná po uvedení navrhovatele a vystoupení zpravodaje rozpočtového výboru obecná rozprava o základních údajích návrhu, především o příjmech, výdajích, saldu a jeho vypořádání, jakož i o vztahu k rozpočtům územních samosprávných celků. Tyto údaje jsou buďto schváleny a nebo navrženy k přepracování. Přepracovaný návrh musí být znovu předložen ve stanovený termín. Jestliže poslanecká sněmovna základní údaje schválí, nelze je již měnit. Současně se sněmovna usnese na přikázání jednotlivých kapitol návrhu zákona výborům, ty je projednají a předloží svá usnesení ve lhůtě rozpočtovému výboru, který předloží své usnesení nebo oponentní zprávu k celkovému návrhu předsedovi sněmovny, který s touto zprávou musí obeznámit všechny poslance nejméně 24 hodin před začátkem druhého čtení.

Ve druhém čtení přednáší ministr financí obsah rozpočtu a jeho zdůvodnění. Poté se o návrhu koná podrobná rozprava, v níž lze předkládat pozměňovací návrhy. V třetí čtení se již podávají pouze návrhy na opravu chyb nebo návrhy na opakování druhého čtení. Na závěr se hlasuje o pozměňovacích návrzích. Poté se sněmovna usnese, zda s návrhem zákona souhlasí nebo ne. Není-li souhlas dán, musí vypracován návrh nový. Konečné schválení se však musí uskutečnit před 1. lednem nového roku, jinak se hospodaří podle rozpočtového provizoria viz výše.