Plnění rozpočtu a Kontrola plnění státního rozpočtu

Plnění rozpočtu

Plněním neboli hospodařením podle schváleného rozpočtu během rozpočtového období je třeba zajistit včasný a řádný přísun rozpočtových příjmů a uspokojování rozpočtových potřeb. Rozpočtové prostředky mohou být používány jen k účelům, pro které byly určeny a to na krytí nezbytných potřeb, na opatření zakládající se na právních předpisech a k zajištění nerušeného chodu orgánu či organizace a lze je čerpat jen do výše stanovené ve státním rozpočtu, v mezích závazných ukazatelů a v souladu s věcným plněním. Za plnění státního rozpočtu odpovídá ministerstvo financí, tedy orgán, který státní rozpočet navrhoval.

Kontrola plnění státního rozpočtu

Kontrola státního rozpočtu probíhá buďto v průběhu (kontrola průběžná) a nebo po skončení rozpočtového období (následná kontrola). Průběžná kontrola je zajištěna podáváním čtvrtletních zpráv poslanecké sněmovně. Hodnotí se v nich průběh rozpočtového hospodaření a výsledky. Další zprávy jsou již pololetní a hodnotí vývoj ekonomiky a plnění státního rozpočtu. K průběžné kontrole patří i hodnocení pokladního plnění státního rozpočtu, které vykonává ministerstvo financí a podává o něm zprávu vládě.

Následná kontrola je zajištěna po konci rozpočtového období sestavením státního závěrečného účtu. Sestavením je pověřeno ministerstvo financí, které musí zdůvodnit odchylky v plnění státního rozpočtu. Státní závěrečný účet obsahuje údaje o výsledcích rozpočtového hospodaření minulého roku. Součástí státního závěrečného účtu jsou závěrečné účty kapitol zpracovávané a předkládané Poslanecké sněmovně samostatně jejich správci.

Státní závěrečný účet je skutečnou bilancí příjmů a výdajů. Zahrnuje vztah mezi rozpočtovanými a skutečně dosaženými příjmy a mezi rozpočtovanými a skutečnými výdaji státního rozpočtu. Je zhodnocením toho, jak se podařilo splnit cíle vytyčené při přijímání státního rozpočtu. Tato výsledná bilance je opět projednávána a schvalována v zákonodárném sboru. Návrh státního závěrečného účtu včetně návrhu na použití přebytku nebo úhradu schodku podává vláda poslanecké sněmovně nejpozději do 30. dubna roku následujícího. Schválením státního závěrečného účtu dávají poslanci absolutorium vládě. Jedná se však již o schválení formální, neboť se schvaluje něco co už proběhlo.