Nulová varianta

Tato varianta předpokládá zakonzervování současného stavu, kdy je tato činnost provozována jako živnost volná a její výkon není upraven zvláštním právním předpisem.

Opakované problémy (viz část 1.2) v oblasti realitního zprostředkování ukazují, že současný stav je nadále neúnosný. Jak vyplývá mj. i z dotazníkového šetření, které Ministerstvo pro místní rozvoj realizovalo, tak nejen spotřebitelé, ale i samotní realitní zprostředkovatelé volají po změně stávajících poměrů.

Pokračování současného stavu si lze představit snad jen za podmínek funkčních samoregulačních mechanismů, kdy by sami spotřebitelé dokázali díky své volbě významně ovlivnit úroveň poskytovaných služeb v rámci celého oboru, tedy že by výběrem skutečných profesionálů postupně vymizeli neodborní či dokonce podvodní realitní zprostředkovatelé.  Obdobnou roli by mohla sehrát i silná profesní organizace, která by díky svému vlivu dokázala ovlivnit celkovou úroveň poskytovaných služeb na trhu. Vzhledem k nynějšímu opačnému trendu je nulová varianta zásadně nevhodná. Současný vývoj rovněž potvrzuje, že nulová varianta ustupuje progresivnějším řešením, která jsou uvedena dále.

Nulová varianta představuje status quo a pro účely věcného záměru zákona bude využita jako východisko pro hodnocení ostatních variant.

Popis varianty č. 1

Tato varianta počítá s úpravou již existujících právních předpisů, a to konkrétně živnostenského zákona ve smyslu vymezení realitního zprostředkování jako nové živnosti vázané. Původní obor živnosti volné „Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí“ zůstane nadále zachován s tím, že obsahová náplň této činnosti již nebude obsahovat realitní zprostředkování. Bude tedy definovaná pouze jako nákup nemovitostí za účelem jejich dalšího prodeje a prodej nemovitostí společně se správou a údržbou nemovitostí.

Odpovídajícím způsobem zároveň dojde k úpravě obsahové náplně živnosti volné obor „Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí“ v nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů – užší vymezení činnosti a zároveň bude v tomto nařízení vlády nově definována obsahová náplň vzniklé živnosti vázané obor „Realitní zprostředkování“.

Návrh řešení v rámci varianty č. 1

Úprava zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu vymezení realitního zprostředkování jako živnosti vázané s nastavením zvláštních podmínek pro získání živnostenského oprávnění spočívajících v prokázání odborné způsobilosti.

Cílem tohoto řešení je nastavení základních kritérií pro získání živnostenského oprávnění s ohledem na odborné předpoklady žadatele.

V rámci vázané živnosti lze uvažovat o prokázání odborné způsobilosti zejména osvědčením o úspěšném absolvování profesní kvalifikace „obchodník s realitami“ podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů). V případě zvolení této možnosti počítá předkladatel zákona s dostatečně dlouhým přechodným obdobím od účinnosti zákona tak, aby každý potenciální realitní zprostředkovatel měl možnost tuto profesní kvalifikaci získat, a to také s ohledem na poměr počtu autorizovaných osob vůči počtu těchto realitních zprostředkovatelů. V úvahu přichází také možnost realizace zkoušek garantovaných přímo státem.

Lze také uvažovat o doložení odborné způsobilosti praxí (v určitém počtu let), a to s ohledem na subjekty, které už na trhu v pozici realitního zprostředkovatele působí dlouhodobě.

Za klíčovou považujeme v tomto návrhu možnost prokázání odborné způsobilosti v systému profesní kvalifikace. Tato varianta dává příležitost širokému spektru potenciálních uchazečů o podnikání v oboru realitního zprostředkování ověřit si základní znalosti z oboru. Systém profesních kvalifikací prakticky umožňuje komukoliv (kdo má základy vzdělání) absolvovat ověření odborné způsobilosti formou zkoušky a získat osvědčení o určité úrovni dosažených znalostí, případně dovedností.

Návrh tohoto řešení by si dále vyžádal změnu nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů, které by nově definovalo náplň realitního zprostředkování jako živnosti vázané a zároveň by došlo k úpravě stávající definice realitní činnosti, která by již nadále neobsahovala zprostředkovatelskou činnost. Úprava obsahové náplně této živnosti by zároveň respektovala aktuálně platnou legislativu, zejména s odkazem na zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který pojem nemovité věci (nemovitosti) rozšířil i o některá práva (např. právo stavby), která nyní tedy mohou být také předmětem realitního zprostředkování.