Jednotlivé právní normy

Právní úprava rozpočtového hospodaření je obsažena v několika zákonech a k nim vydaných prováděcích předpisech. Jedná se zejména o dlouhodobější zákony: zákon 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, zákon 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 243/2000 o rozpočtovém určení výnosu daní a zákon 219/2000 o majetku ČR a zákon krátkodobý (jednoroční) zákon o státním rozpočtu. Nesmíme však zapomenout ani na ustanovení čl. 42 Ústavy ČR, který zakotvuje povinnost vlády předkládat návrh zákona o státním rozpočtu a návrh státního závěrečného účtu. Nejdůležitějšími zákony vztahující se k danému tématu jsou dva následující,

zákon č. 218/2000 o rozpočtových pravidlech

Ten od roku 2001 nahradil stávající zákon 576/1990 o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky ČR. Tento v sobě zahrnoval jak rozpočet státní, tak rozpočty územní. Zákon 218/2000 upravuje zejména: komplexně pravidla hospodaření s finančními prostředky na centrální úrovni, řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu,vymezení rozpočtového procesu a jeho etap, včetně pravidel hospodaření podle rozpočtového provizoria,střednědobý rozpočtový výhled, což je nástroj zajišťující programové rozpočtování, pokladní plnění rozpočtu, pravidla pro poskytování a užívání dotací, podmínky pro poskytnutí návratných finančních výpomocí a půjček, podmínky pro změny rozpočtu pomocí rozpočtových opatření, sankce za porušení rozpočtové kázně a další.

zákon o státním rozpočtu

Rozpočtový zákon má tu zvláštnost, že se musí, že se musí v příslušných publikačních registrech, zajišťujících obecnou platnost právních norem objevovat každoročně. Tento zákon obsahuje: Celkové plánované příjmy, výdaje a případný schodek, včetně způsobu jeho uhrazení. Dále obsahuje jednotlivé přílohy, zejména celkový přehled příjmů a výdajů podle kapitol. Jsou zde vyjádřeny i vztahy k rozpočtu Evropské unie a vztahy k rozpočtům územním.