Systém profesních kvalifikací

Národní soustava kvalifikací je definována zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 179/2006 Sb. nabyl účinnosti 1. 8. 2007 a jeho hlavním cílem je umožnit občanům, aby jim mohly být uznávány jejich skutečné znalosti a dovednosti bez ohledu na to, jak je získali (ve škole, v kurzu, v praxi, samostudiem aj.). Není zde podstatná vzdělávací cesta, ale jejich osvojení.

Zákon č. 179/2006 Sb. zcela nově pohlíží na jednotlivá povolání (úplné profesní kvalifikace), které dělí na tzv. profesní kvalifikace. Profesní kvalifikace (PK) je část úplné profesní kvalifikace, která je samostatně uplatnitelná na trhu práce.

Všechny kvalifikace jsou sdruženy v Národní soustavě kvalifikací, což je databáze všech úplných profesních kvalifikací. Ke každé profesní kvalifikaci jsou Národním ústavem odborného vzdělávání ve spolupráci se sociálními partnery a resortními ministerstvy vytvářeny kvalifikační a hodnotící standardy. Kvalifikační standard definuje, co by držitel dané kvalifikace měl ovládat, hodnotící standard pak formou odborných způsobilostí přesně stanovuje, co a jakým způsobem uchazeč o uznání profesní kvalifikace musí prokázat.

Pro získání osvědčení o profesní kvalifikaci je třeba úspěšně složit zkoušku (možná kombinace písemné, ústní a praktické). Tu organizuje autorizovaná osoba, která má udělenu autorizaci pro danou profesní kvalifikaci. Po úspěšném složení zkoušky (splnění všech požadavků daných hodnotícím standardem) je zájemci vydáno osvědčení o uznání profesní kvalifikace s celostátní platností. Provedení zkoušky je zpoplatněno, výše úhrady je stanovována tak, aby pokryla náklady spojené s konáním zkoušky.

Tento systém tedy umožní získat osvědčení o uznání tzv. profesní kvalifikace na základě zkouškou prokázaných dovedností a znalostí. Význam profesních kvalifikací je podpořen požadavky trhu práce, kdy zaměstnavatelé často nevyžadují po zaměstnancích dosažený stupeň vzdělání (výuční list nebo maturitní zkoušku), ale pro danou pracovní pozici stačí, pokud zaměstnanec ovládá některé pracovní činnosti pro dané povolání. Zákon č. 179/2006 Sb. tak přispívá k větší flexibilitě, připravenosti a uplatnitelnosti občanů na trhu práce.

Systém Národní soustavy kvalifikací je také propojený s činnostmi Úřadu práce. Pokud existuje schválený standard profesní kvalifikace, jsou akreditace pro rekvalifikační kurzy schvalovány pouze v případě, že jsou v souladu s hodnotícím standardem profesní kvalifikace. Takový rekvalifikační kurz musí být následně zakončený zkouškou z profesní kvalifikace.

Autorizovanou osobou pro určitou profesní kvalifikaci se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která splní požadavky stanovené v hodnotícím standardu této profesní kvalifikace.

V každém podnikání může nastat situace, která může vyústit až k nečekaným rozhodnutím. Pokud již není jiná možnost jak rozhodnout o likvidaci sro, vhodná cesta je obrátit se na odborníky, kteří se danou problematikou zabývají a mají již mnoho zkušeností.