Varianta č. 4 – vznik zákona o poskytování služeb zprostředkovatelů a vymezení činnosti mimo živnostenský zákon

Popis varianty č. 4

Zařazení realitního zprostředkování mezi obory činností specifikované v § 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, které nejsou z hlediska živnostenského zákona považovány za živnost. Povolení činnosti by již nebylo v gesci příslušných živnostenských úřadů, ale povolovací režim by přešel na resort Ministerstva pro místní rozvoj, které by dále mělo pověření k výkonu dohledu a kontroly v oblasti realitního zprostředkování. Podmínky pro zahájení a samotný výkon činnosti by byly upraveny v jediném zvláštním právním předpisu.

Realitní činnost by v omezeném rozsahu (pouze nákup nemovitostí za účelem jejich dalšího prodeje; prodej nemovitostí) zůstala společně se správou a údržbou nemovitostí i nadále v režimu živnosti volné.

Odpovídajícím způsobem by zároveň došlo k úpravě obsahové náplně dotčených živností v nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh řešení v rámci varianty č. 4

Návrh tohoto řešení počítá s tím, že činnost realitních zprostředkovatelů by byla vymezena mimo živnostenský zákon, tedy ne jako živnost. Povolovací proces by nově celý administroval příslušný orgán státní správy, kterým by bylo Ministerstvo pro místní rozvoj. Ministerstvo by zároveň vedlo vlastní registr realitních zprostředkovatelů, který by již neměl pouze charakter evidenční (jak je uvažováno u varianty č. 2), ale jednalo by se o plnohodnotný informační systém státní správy. Veškeré údaje zapisované do tohoto registru by byly ještě před provedením zápisu prověřeny a na základě toho by byl zápis povolen či zamítnut.

Negativa varianty č. 4

Nutnost pověření dozorového orgánu dohledem nad realitními zprostředkovateli; v případě, kdy by tímto orgánem bylo přímo Ministerstvo pro místní rozvoj, vznikl by problém s řešením odvolacích řízení, které by rozkladem musel/a vyřizovat přímo ministr/yně; vytvoření speciálního úřadu za účelem administrace celé agendy související s činností realitních zprostředkovatelů, jehož zřizovatelem by bylo MMR, zase představuje významné finanční a administrativní náklady na jeho zřízení a provoz.

Shrnutí k variantě č. 4

Úprava povolovacího režimu i samotného výkonu činnosti v rámci jediného právního předpisu. Obdobné řešení jako v případě pojišťovacích zprostředkovatelů. Při této variantě řešení odpadá možnost využití regionální soustavy živnostenských úřadů a celá agenda by byla soustředěna v rámci jednoho úřadu, což s sebou přináší nutnost vytvoření odpovídajících personálních i technických kapacit a s tím související finanční náklady.