Specifikace malého a středního podnikání

Podnik je samostatnou právní, ekonomickou, organizační a finanční jednotkou. Jeho velikost je podmíněna mnoha faktory – např. předmětem činnosti, použitou technikou a technologií, přírodními faktory, regionální lokalizací a demografickými faktory, způsobem organizace, charakterem základních prvků výroby, apod.

Malé a střední podniky

Malé a střední podniky (MSP – podnikající právnické a fyzické osoby) jsou významnou součástí ekonomiky České republiky. Podněcují konkurenční dynamiku ekonomiky a přímo či nepřímo působí na velké podniky, zejména v oblasti zvyšování efektivnosti a inovací. Evropská unie považuje tento sektor za páteř evropské ekonomiky a hybnou sílu inovací, zaměstnanosti a sociální integrace.

MSP hrají rozhodující úlohu při vytváření nových pracovních příležitostí a všeobecně působí jako faktor sociální stability a ekonomického rozvoje. Malé a střední podniky jsou důležitou součástí trhu, zajišťují konkurenci a působí proti monopolním tendencím. Jejich rozvoj však může být limitován objektivně existujícími tendencemi v působení trhu.

Podíl počtu malých a středních podniků na celkovém počtu podnikatelských subjektů, jejich podíl na zaměstnanosti i na ekonomických výsledcích celého národního hospodářství se přibližuje standardu zemí Evropské unie.

Malé a střední podniky ve většině zemí dnes hrají klíčovou roli v hospodářském růstu a vytvářejí převážnou část všech pracovních míst. I v České republice se stávají ústředním prvkem českého soukromého sektoru. Vzhledem k důležitosti MSP se poskytují státní podpory pro malé a střední podnikatele, které jsou významnou součástí podnikatelského prostředí, kde pozitivně ovlivňují rozvoj podnikání a zvyšují konkurenceschopnost malých a středních podnikatelů. Přispívají k posílení stability a k rozvoji sektoru malých a středních podnikatelů a kompenzují nedostatek vlastního kapitálu, obtížnou dostupnost bankovního úvěru a omezené možnosti ručení vlastním majetkem.

Hledisek pro vymezení tzv. malé a střední firmy je nepočítaně. Kriteria vymezující pojem malého a středního podnikání se od sebe odlišují s ohledem na svůj původ (Česká republika x EU) a předmět postihu (kvantita x kvalita). Podle zákona č. 294/1992 Sb. jsou v České republice do této kategorie zahrnovány všechny podniky, jejichž počet zaměstnanců nepřesahuje 500. Posuzování podle počtu zaměstnanců patří mezi zjednodušené, a ne vždy zcela objektivní rozdělení.

Od roku 1991 jsou v ČR každoročně MPO a MMR vypisovány plošné a regionální programy podpory MSP, pro financování těchto podniků byla zřízena již výše zmiňovaná Českomoravská záruční a rozvojová banka a.s., která je z 51 % vlastněna státem.