Chybějící povinnost pojištění

Obchody jsou velmi složitými transakcemi, při kterých může neodborný postup nebo nedbalost způsobit řadu zásadních následků. Realitní zprostředkovatelé jsou z hlediska nového pojetí občanského práva vnímáni jako odborníci, kteří při poskytování svých služeb postupují s odbornou péčí. Pokud tak nepostupují, jsou odpovědni za škodu, kterou svým neodborným postupem klientům způsobí. V této souvislosti je nutné upozornit, že realitní zprostředkovatel nemusí povinně uzavírat pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s činností realitního zprostředkovatele. Obdobně to platí i pro pojištění proti případnému úpadku.

Řada realitních zprostředkovatelů

Řada realitních zprostředkovatelů si je možných problémů, které by mohly vzniknout, vědoma a pojištění (zejména se to týká pojištění odpovědnosti za škodu) uzavírá dobrovolně.

U realitních zprostředkovatelů je na místě uvažovat zejména o pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s jejich činností. V současné době toto pojištění běžně nabízí řada pojišťoven. Z profesí, které mají povinnost toto pojištění uzavřít ze zákona, lze uvést např.:

 • pojišťovací agent a pojišťovací makléř (zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů),
 • dražebník (zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů),
 • insolvenční správce (zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů),
 • advokát (zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů),
 • auditor (zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů),
 • architekt (zákon č. 360/1992 Sb., výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů),
 • autorizovaný inspektor (zákon č. 183/2006 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů),
 • daňový poradce (zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů),
 • exekutor (zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů),
 • notář (zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů),
 • myslivec (zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů).

Vedle pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s činností realitního zprostředkovatele, se u některých činností vyskytuje také podmínka uzavření pojištění záruky pro případ úpadku. Tuto povinnost mají v zákoně např. cestovní kanceláře a agentury práce.

Ve vybraných evropských zemích se u realitních zprostředkovatelů standardně vyžaduje především pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s činností realitního zprostředkovatele. V souvislosti s ochranou finančních prostředků klientů, které má realitní zprostředkovatel ve svém držení, je obvyklé jejich uložení na speciálních oddělených účtech, které mohou být navíc ve zvláštním režimu v případě insolvence či exekuce realitního zprostředkovatele.