Analýza dokumentů

Analýza dokumentů

Analýza dokumentů je první z metod výzkumu, které byly použity pro tuto diplomovou práci. „Pod pojmem dokument se rozumí předmět vytvořený speciálně pro přenos a zachování informace.“ Může se jednat o různé typy dokumentů – tištěné, psané ručně, videonahrávky, zvukové nahrávky, dokumenty na elektronických nosičích atd.

Dokumenty mohou být primární, tzn., že jsou to doklady „z první ruky“, které byly primárně vytvořeny za jiným účelem, např. úřední záznamy, soudní záznamy, korespondence, reportáže, údaje o tržbách apod. Sekundární dokumenty jsou ty, které vznikly při analýze primárních dat, nějakým způsobem interpretují primární dokumenty. Pro analýzu jsou vhodná primární data. Zpracování, interpretace, kterou prošly sekundární dokumenty se mohla negativně odrazit na jejich věrohodnosti.

Analýza dokumentů je založena na jejich porozumění. Je důležité zaměřit se na otázky např. po autorovi dokumentu, obsahu a souvislostech, faktech, která jsou v něm uvedena. Další otázky jsou již spojeny přímo s výzkumným úkolem. Je třeba vzít také v úvahu, že v dokumentech je zachycena pouze část reality, která prošla výběrem a tato selekce může vést ke zkreslení.

Dokumenty, které byly analyzovány v rámci diplomové práce jsou v první řadě ty, které deklarují zaměstnancům strategii organizace a firemní kulturu. Pro řadového zaměstnance je to ve společnosti ABC IT, s.r.o. zejména tzv. Employee Guide, příručka pro nového zaměstnance, se kterým se setkává při nástupu do společnosti. V této příručce jsou uvedeny základní informace o společnosti včetně stručného představení firemní strategie a kultury. Při analýze Employee Guide se pozornost zaměří na určení hodnot, které by se na základě studia těchto dokumentů daly charakterizovat jako podstatné, pro společnost důležité.

Dalšími klíčovými dokumenty jsou směrnice a dokumenty určující personální procesy. Jejich kompletní výčet je uveden v příloze č.2. Dále bude analyzován Kompetenční model vybrané organizace, který popisuje požadované kompetence zaměstnanců, Kariérní rozhovory zaměstnanců, které se vztahují zejména k hodnocení, odměňování a vzdělávání zaměstnanců a Cílové dohody na dobu integrace, jejichž smyslem je stanovit cíle pro adaptační období zaměstnance. Analýza těchto dokumentů a personálních směrnic se zaměří spíše na to, jak se deklarované hodnoty uplatňují v dokumentech. Pokud by hodnoty vyjádřené ve strategických dokumentech odpovídaly hodnotám, na kterých jsou postaveny personální procesy a dokumenty je popisující, lze učinit závěr, že firemní kultura, strategie a personální procesy jsou v souladu. Analýza dokumentů nám tedy přiblíží obsah firemní kultury, hodnoty, které jsou v dokumentech prosazovány.