Interpersonální vztahy a komunikace

Efektivní komunikace

Efektivní komunikace má značný vliv na úspěšnost podniku. Úkolem komunikace je sjednotit veškeré činnosti organizace. Kdyby pracovníci nebyli vzájemně komunikačně propojeni, nemohli by dosahovat společných cílů. Absence komunikace by zcela znemožnila koordinaci jejich činnosti.

Komunikaci uvnitř každého podniku lze rozdělit na formální a neformální. Formální komunikace mezi jednotlivými pracovníky je podmíněna uspořádáním organizační struktury, používaným stylem řízení a charakterem podnikové kultury. Neformální komunikační toky se utvářejí na základě osobních kontaktů a vztahů mezi pracovníky. Vnitropodniková komunikace se může stát nástrojem utváření pocitu sounáležitosti a odpovědnosti pracovníků vůči podniku, ale i naopak.

Používaný styl řízení vymezuje směr komunikačních toků. Autoritativní styl řízení povoluje výhradně komunikaci shora – dolů, a to v podobě instrukcí, příkazů, popisů pracovních postupů atd. V podniku s demokratickým stylem řízení jsou komunikační toky rozšířeny o toky přenášející informace organizační strukturou zdola nahoru a napříč.

Komunikační tok zdola nahoru poskytuje potřebnou zpětnou vazbu na příkazy směrované shora. Zároveň je i zdrojem důležitých informací pro manažery, jako jsou zprávy o postupu realizace pracovních úkolů, hlášení o výsledcích a problémech, které nastaly při jejich dosahování.

Napříč organizační strukturou vedou toky horizontální a diagonální. Horizontální komunikace na stejné organizační úrovní umožňuje koordinaci prováděných pracovních činností a slouží k dohodě o postupech prací na prováděných úkolech. Diagonální tok informací spojuje pracovníky na různých organizačních úrovních, mezi kterými není přímý organizační vztah.

Komunikační prostředky, které podnik využívá, se odrážejí nejen ve vztazích  k vlastním pracovníkům, ale i ve vztahu k vnějšímu okolí. Způsoby informování odběratelů, zákazníků a široké veřejnosti zrcadlí firemní kulturu. Konkrétní podoba podnikové identity je vytvářena nejen obsahem a formou firemní komunikace, ale i volbou komunikačních prostředků, které se také podílejí na vytváření podnikové image.

Rozvoj lidských zdrojů probíhá v určitém sociálním klimatu, které je dáno kvalitou interpersonálních vztahů a součinností lidí v podniku. Sociální klima v organizaci se týká toho, jak lidé vnímají firemní kulturu. Znaky sociálního klimatu nejsou mnohdy na první pohled zřejmé. Pro vnějšího pozorovatele bývají patrné zejména extrémní projevy, např. napjaté klima vedoucí ke konfliktům. Utváření příznivého klimatu je ovlivňováno mimo jiné druhem vykonávané práce, formou kooperace, velikostí pracoviště a pracovní skupiny, způsobem vedení apod. Z hlediska implementace firemní kultury hraje právě personální management velmi podstatnou roli. Její důležitost se zvyšuje v podmínkách mezinárodních firem, kde personální management je ta část řízení firmy, která ovlivňuje firemní kulturu klíčovým způsobem.Nejen firemní kultura je významnou podmínkou a součástí implementace podnikové strategie. Se strategií souvisí také organizační struktura a systém řízení. Uspořádání lidí, způsob komunikace, předávání pracovních úkolů, spolupráce mezi týmy jsou nezbytné okolnosti, které ovlivňují chod celé firmy a také mají vliv na úspěšnost implementace nové strategie.