Personální řízení v malém podniku

Každá podnikatelská strategie malé a střední firmy je postavena na 4 prvcích podnikatelského umění podnikatele: uměni vlastní, umění uspokojovat potřeby, umění vést lidí a umění vést dialog s podnikatelským prostředím. Právě umění vést lidí úzce souvisí s personální prací. Personální řízení v MP zajišťuje majitel  či nejvyšší vedoucí pracovník. Administrativní stránku (personální evidenci či mzdovou administrativu) zajišťuje v rámci širší škály svých povinností některý z administrativních pracovníků. S rozvojem podniku dochází i zřízení pracovního místa specialisty na personální práci. Podnětem může být výskyt problémů v oblasti pracovních sil, přetížení majitele a jeho uvědomění významu personální práce pro úspěšnost podniku.

Personální a mzdová administrativa

V okamžiku, kdy se podnikatel  rozhodne přijmout svého prvního zaměstnance, je nutné věnovat pozornost administrativním záležitostem. Pro majitele a vedoucí pracovníky malých podniků je životní nezbytností osvojit si potřebné personální znalosti a dovednosti, protože právě malé podniky jsou špatnou a nedostatečnou personální prací ohroženi daleko více než podniky velké.

Sociální zabezpečení a pojistné na zdravotním pojištění

Sociální zabezpečení

Osoby samostatně výdělečně činné a spolupracující jsou účastníci sociálního zabezpečení na základě placení pojistného, které zahrnuje pojistné na důchodové zabezpečení, pojistně na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Osoba samostatně výdělečně činná je povinna podat do osmi dnů od zahájení činnosti přihlášku k sociálnímu zabezpečení a zdravotnímu pojištění, a to zvlášť jak za sebe, tak i za osoby spolupracující.

Zaměstnanci jsou povinni platit pojistné na sociální zabezpečení a to 6,5 % z hrubé mzdy,kterou vypočte a odvádí zaměstnavatel. Povinnost odvádět pojistné, které zaměstnanec platí, má jeho zaměstnavatel. Zaměstnavatel je povinen u každého zaměstnance vypočítat výši pojistného, kterou má zaměstnanec zaplatit, a toto pojistné srazit zaměstnanci z jeho příjmů, které mu zúčtoval. ¨Fyzické osoby, které zaměstnávají jiné osoby, se pro účely zabezpečení považují za organizace stejně jako právnické osoby.

Organizace je  povinna přihlásit se na předepsaném tiskopisu  zápisu do rejstříku organizací u okresní u  OSSZ , a to nejpozději do osmi dnů kdy vznikla nebo se stala organizací

Pojistné na zdravotním pojištění

Z hrubé mzdy je zaměstnanec povinen platit 4,5%.  Za zaměstnance tuto částku vypočte a odvádí pojistné na zdravotním pojištění zaměstnavatel.

Zaměstnavatel je povinen ze zákona oznámit příslušné zdravotní pojišťovně do 8 snů nástup zaměstnance do zaměstnání a rovněž ukončení tohoto zaměstnání, skutečnosti rozhodné pro povinnost státu platit pojistné (odchod do důchodu, nástup na mateřskou dovolenou, nástup na základní vojenskou službu atd.), změnu pojišťovny zaměstnancem, atd.

Zaměstnavatelé, kteří mají aspoň jednoho zaměstnance jsou pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání pojištění u České pojišťovny, a.s., pokud s ní měli sjednáno toto pojištění k 31.12. 1992. Ostatní zaměstnavatelé jsou pojištění u Kooperativy, československé družstevní pojišťovny, a.s., případně jejího právního nástupce v ČR. Zákonné pojištění vzniká dnem vzniku pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele a trvá po dobu existence zaměstnavatele. Toto je zaměstnavatel povinen písemně oznámit organizační jednotce pojišťovny , kde má zaměstnavatel sídlo (nutno uvést identifikační číslo zaměstnavatele).