Vývoj bilance státního rozpočtu České republiky Rok 2000

Státní rozpočet byl sestavován a schvalován v době, kdy po déle trvající ekonomické recesi se objevily signály naznačující možnost zvratu některých dosud negativních tendencí. Proces projednávání a schvalování státního rozpočtu byl mimořádně složitý a zdlouhavý. Původní návrh, předložený vládou koncem září 1999, byl Poslaneckou sněmovnou zamítnut s požadavkem na zvýšení transparentnosti (vyloučení příjmů z Fondu národního majetku, zahrnutí očekávané ztráty Konsolidační banky) či snížení některých mandatorních výdajů zahrnutých v návrhu rozpočtu a naopak vytvoření rezervy na náklady spojené s přípravou vstupu České republiky do Evropské unie. Sněmovna neschválila ani druhou verzi vládní rozpočtové předlohy, když mimo jiné doporučila vládě především snížit předpokládaný deficit státního rozpočtu, specifikovat konkrétní kroky k zastavení růstu mandatorních výdajů a požadovala urychlení privatizace strategických podniků s účastí státu a předložení návrhu dalšího postupu privatizace. Státní rozpočet byl schválen až 3. března 2000 a účinnosti nabyl 8. dubna 2000.

Způsob, jakým byl státní rozpočet na rok 2000 schválen nám ukazuje, za jakých okolností může dojít k té situaci, že státní rozpočet není schválen v potřebném čase, to znamená tak, aby se podle něj mohlo hospodařit od prvního dne nového roku, a proto se musí v prvních měsících hospodařit podle rozpočtového provizoria.

Návrh státního rozpočtu na rok 2000 byl předkládán opět jako schodkový v objemu příjmů 592,2 mld. Kč a v objemu výdajů 627,4 mld. Kč což představovalo schodek ve výši 35,2 mld. Kč. I v tomto roce se vláda snažila pomocí rozpočtové politiky podpořit nastartovaný hospodářský růst, čehož skutečně dosáhla. Rozhodující složku rozpočtových příjmů opět tvořily příjmy daňové a ve výdajích byly hlavními položkami výdaje rozpočtových organizací a příspěvky organizacím, které zabezpečují funkce státu na úsecích školství, spravedlnosti, kultury, sociálního zabezpečení, zdravotnictví, obrany a bezpečnosti státu. Významnou složkou byly i dotace jednotlivým subjektům. Ani v tomto roce se nepodařilo dodržet plánovaný schodek. Státní závěrečný účet odhalil, že zatímco příjmy se snížily o 6 mld. Kč, výdaje o 5 mld. Kč vzrostly, což přineslo deficit ve výši 46,1 mld. Kč, který byl uhrazen emisí státních dluhopisů.