Vývoj bilance státního rozpočtu České republiky Rok 2003

Státní rozpočet na rok 2003 vycházel z programového prohlášení vlády ze srpna roku 2002, v němž vláda formulovala základní cíle a celkovou orientaci vládní politiky ve všech oblastech hospodářského, sociální a kulturního života společnosti v období do roku 2006.

Na úseku hospodářské politiky byla mimořádná pozornost věnována oblasti veřejných financí. Jejich postupné ozdravení a konsolidaci vláda považovala za nezbytnou podmínku pro zajištění udržitelného hospodářského růstu a pro vstup do Evropské unie. Pokud jde o výši deficitu veřejných rozpočtů, vytýčila si vláda záměr, aby jejich saldo v závěru období, tedy v roce 2006, nepřekročilo hodnotu v rozmezí 4,9 – 5,4 % hrubého domácího produktu a mělo tendenci k poklesu v dalších letech. Vycházeje z predikce makroekonomických indikátorů pro rok 2003, které tvoří jedno z podstatných východisek pro odhady rozpočtových čísel jak na straně příjmů, tak na straně výdajů, počítal návrh rozpočtu s meziročním přírůstkem hrubého domácího produktu o 3,3 %, s prognózou meziroční míry inflace 2,0 % a průměrné míry nezaměstnanosti 9,9 %. Státní rozpočet České republiky na rok 2003 byl schválen zákonem č. 579 ze dne prosince 2002. Jeho příjmy byly stanoveny částkou 684,1 mld. Kč, výdaje částkou 795,4 mld. Kč a schodek částkou 111,3 mld. Kč. Současně bylo rozhodnuto, že schodek bude vypořádán.

Ve schváleném rozpočtu byl v porovnání s předchozím rokem patrný především pokles jeho celkových příjmů, a to o 6,3 mld. Kč, tj. o 0,9 %. Vláda, vedena snahou o maximální věrohodnost rozpočtu, upustila od zahrnutí jakýchkoliv nahodilých, neopakovatelných či mimořádných příjmů, které byly v roce 2002 rozpočtovány ve výši cca 53,5 mld. Kč. Pokles se tak týkal výhradně nedaňových a ostatních příjmů, které byly nižší o 50,0 mld. Kč (o 68,4 %), zatímco daňové příjmy měly naopak vzrůst o 27,4 mld. Kč (o 7,6 %) a pojistné na sociální zabezpečení o 16,3 mld. Kč (o 6,3 %).

Naproti tomu celkové výdaje se proti schválenému rozpočtu na rok 2002 zvýšily o 58,8 mld. Kč (o 8,0 %). Nárůst byl stejně jako v předchozích letech ovlivněn zejména dalším růstem mandatorních výdajů, jejichž objem proti předchozímu roku vzrostl celkem o 8,9 %, z toho objem výdajů sociálních a ostatních zákonem předurčených plateb státu o 6,9 %. Podíl mandatorních výdajů na celkových výdajích státního rozpočtu činil ve schváleném rozpočtu 52,9 %. Výše rozpočtem předpokládaných výdajů byla dále ovlivněna nezbytností řešení škod způsobených rozsáhlými povodněmi ze srpna 2002.

Rozdílná dynamika příjmů a výdajů tak byla příčinou mimořádně vysokého schodku rozpočtového hospodaření státu v roce 2003. Zákonem schválený deficit rozpočtu 111,3 mld. Kč se tak proti rozpočtu 2002 zvýšil o 65,1 mld. Kč (o 140,8 %) a představoval 4,6 % v té době predikované výše HDP.

Hospodaření státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu v průběhu roku a jeho konečné výsledky byly výrazně ovlivněny některými rozhodnutími Poslanecké sněmovny. Ta již v předchozích letech a nově i v roce 2003 přijala řadu norem, které znamenaly zvýšení příjmů a výdajů státního rozpočtu schválených zákonem. Největší dopad na státní rozpočet znamenalo přijetí zákona č.252/2003 Sb., jímž byl v červenci 2003 změněn původní zákon o státním rozpočtu z prosince 2002. Změnu si vynutila především nezbytnost úhrady závazku z arbitrážního sporu mezi CME Czech Republic B. V. a Českou republikou ve výši 10,6 mld. Kč.

Rozhodnutími Poslanecké sněmovny byly zvýšeny zákonem schválené výdaje státního rozpočtu na rok 2003 v souhrnu o téměř 22,0 mld. Kč, schodek se prohloubil o téměř 20,0 mld. Kč.

Celkově skončilo hospodaření státního rozpočtu v roce 2003 zahrnující všechny příjmy a výdaje vyplývající z dodatečných rozhodnutí přijatých v průběhu roku schodkem 109,1 mld. Kč., kde příjmy státního rozpočtu dosáhly výše 699,7 mld. Kč a byly tak o 13,6 mld. Kč, tj. o 2,0 % vyšší než upravený rozpočet a celkové výdaje byly čerpány ve výši 808,7 mld. Kč a proti rozpočtu po všech změnách, zahrnujícímu výše uváděné úpravy v průběhu roku, byly nižší o 9,3 mld. Kč, tj. o 1,1 %. Podíl deficitu na HDP představoval 4,5 % a byl o 2,5 procentního bodu vyšší než v roce 2002.