Vývoj bilance státního rozpočtu České republiky Rok 2002

Jedná se o období, kdy dochází k pozvolnému poklesu reálného HDP, a to z 3,1% na 2%, mírnému růstu nezaměstnanosti z 8,6% na 9,2%. Při sestavování státního rozpočtu se ukázalo, že hlavní příčinou schodku bude snaha o vypořádání ztráty České konsolidační agentury, kdy samotná výše úhrady ztráty ČKA za rok 2001 měla činit 40 mld.

Celkové navrhované příjmy činily 705 mld. Kč. Jako již tradičně, největší položkou byly daňové příjmy, jež činily přibližně 638 mld. Kč. Do tohoto rozpočtu byla zahrnuta

celá řada mimořádných příjmů s poměrně velkým objemem. Očekáván byl především výrazně vyšší příjem ze splátek u vládních úvěrů. Šlo o dohody, které vláda uzavřela s Ruskou federací o dealokaci dluhu a následně dohody uzavřené se soukromými firmami o odkupu části tohoto dluhu. Objem prostředků získaný touto cestou činil 20,4 mld. Kč. Dalšími mimořádnými příjmy se staly finanční prostředky získané z Fondu národního majetku ve výši 25,2 mld. Kč.

Celkové výdaje byly navrženy ve výši 750,8 mld. Kč. Největší objem prostředků byl vynaložen na sociální oblast a činil 293,5 mld. Kč. Z těchto výdajů bylo vynaloženo 213,7 mld. Kč. na důchody, což představovalo meziroční růst o 6,3%. Bylo tedy více než zřetelné, že růst mandatorních výdajů nadále roste a bude nezbytné učinit nějaká opatření ke snížení těchto výdajů. Vysoké čerpání výdajů na pasivní politiku zaměstnanosti ve výši 6,2 mld. Kč. souviselo s nepříznivým vývojem nezaměstnanosti. Také transfery veřejným rozpočtům ve výši 65,6 mld. Kč (meziroční nárůst o 24,3%) se staly podstatnou zátěží výdajové stránky státního rozpočtu. Souvisely především s reformou veřejné správy a s financováním dopadu škod způsobených záplavami.

Státní závěrečný účet přinesl celkem příznivé zprávy z hlediska plnění záměrů státního rozpočtu schváleného zákonem, tak i z hlediska snížení schodku oproti roku předcházejícímu, neboť výsledný schodek činil 45,7 mld. Kč. Z příjmy 705 mld. Kč a výdaji 750,8 mld. Kč. byl o 0,5 mld. nižší než schodek plánovaný a o 32,5% nižší než schodek z roku 2001.