Povinnosti peněžního plnění

Povinnosti peněžního plnění z titulu daní jsou vždy navázány na ekonomické vztahy, poměry, skutečnosti či jednání, která nějak spadají do oblasti ochrany vlastnického práva. Při zdaňování jsou vždy některé tyto vztahy, poměry, skutečnosti či jednání omezovány např. pozemkové vlastnictví u daně z nemovitostí, soukromá majetková práva daní z příjmu fyzických osob, právo k podnikání u daně z příjmu. Tyto právní pozice chráněné základním právem nejsou sice odňaty daňovou povinností, avšak jsou fakticky omezovány. Současně je zdanění vždy odebráním konkrétních finančních prostředků – tedy v podstatě jako vyvlastnění peněz a vlastnické právo přeci chrání í i vlastnictví peněžních prostředků jako věcí. Ústavní záruka vlastnického práva obsahuje i svobodu užívání vlastnictví s ohledem na veškeré právní pozice založené na majetkové hodnotě předmětu vlastnictví.

Záruka zachování práv

Záruka zachování práv je planá, když státní zásah není zaměřen na konkrétní právní pozici, nýbrž na abstraktní majetkovou hodnotu. Když zákon vlastníka kategoricky zavazuje k daním, musí mu ponechat volbu, které konkrétní právní pozice vlastníka se chce vzdát, kterým svým majetkem chce dostát daňovému závazku, pak ze strany státu nejde o konkrétní zásah do vlastnictví. Svoboda volby vlastníka, jakými prostředky chce uspokojit státní nárok na části jeho majetku, neneutralizuje intervenční charakter daňového zákona. Pokud se zásah státu do daní jeví jako abstraktní dluh peněžní hodnoty, tak přiznává daňovému dlužníkovi pouze facultas alternativa; jemu náleží rozhodnutí, kterou konkrétní právní na hodnotě majetku spočívající právní pozici ustanoví k vyrovnání povinného daňového závazku. Ochrana vlastnictví právních pozic, jež jsou vytvořeny v souladu s právními normami, chrání nepřímo tedy také majetek daňového dlužníka. Skutečně se tedy každý zákon o daních, poplatcích a pokutách dotýká ústavní záruky vlastnického práva a současně vychází i z ústavního pokynu, že vlastnictví zavazuje.

Obecně je možno konstatovat, že výrazně větší snaha o ústavněprávní kontrolu zdanění se objevuje v obdobích, oblastech a zemích, v nichž je daňová zátěž vysoká. Naopak tam, kde je celková zátěž nízká, diskuse o kontrole zdanění z pohledu ochrany vlastnického práva je méně rozvinutá.

Každý podnikatel si na začátku své činnosti vybírá podnikatelský záměr. Během fungování firmy se můžeme setkat z několika překážkami, které mohou výrazně ovlivnit naše myšlení do budoucna ohledně fungování dané společností. Pokud společnost není vytvořena na dobu určitou a jednatel uvažuje nad likvidací sro, vhodné řešení je kontaktování různých firem, které se danou činností zabývají. Dá se tak ušetřit množství času a energie a výsledek bude zaručen.