Strategický rámec podniku – vize, záměr, poslání a cesta

Podniková strategie se zaměřuje na budoucnost. Systém určitým podnikových strategických myšlenek, které popisují účel a cíle existence podniku tvoří tzv. „strategický rámec“. Z tohoto rámce se odvozují cíle a cesty, kterými by se měl podnik ubírat. Věcnou část strategického rámce představují vize a záměr, metodický rámec tvoří poslání a cesta. Naplňování strategického rámce je klíčovým kritériem pro taktické a operativní rozhodování.

Úrovně strategického řízení

Strategie na úrovni korporace

Strategie na úrovni korporace udává směr pro vývoj celé korporace a určuje úlohu jednotlivých podnikových jednotek, oddělení. Každá organizace však může zaměřovat svou strategii jiným směrem. Možností volby je strategie stability, druhou alternativou je strategie růstu. Vysvětleme si nyní obsah těchto pojmů a tendenci těchto strategií.

Strategie stability je charakteristická absencí významnějších změn. Organizace má tendenci zachovat současný stav. Tato strategie je obvykle preferována v období, kdy má organizace dobré výsledky a cílem je zachovat poskytování stejných služeb nebo výrobků klientům, udržet si současně dosahovaný podíl na trhu atd. Pro strategii stability je podmínkou nejen spokojenost s postavením organizace na trhu, ale i relativně stálé vnější prostředí. V oblasti lidských zdrojů bude patrně tendence směřovat  k zachování současného stavu, případně ke stabilizaci personálních procesů a lidí v organizaci. Lze předpokládat, že organizace nebude mít potřebu zvyšovat tlak na lidské zdroje, např. na jejich pracovní výkon. Strategie stability by se dala chápat jako snaha o udržení současného stavu a absenci potřeby výrazných změn, a to i v oblasti personální práce. Nutné je však podotknout, že dlouhodobé setrvávání v tomto stavu není příliš žádoucí pro budoucí konkurenceschopnost organizace i jejích lidí.

Strategie růstu je strategie na úrovni korporace, jejíž primárním cílem je  zvýšení operací organizace. Klade důraz na zvýšení růstu organizace, na vyšší podíl na trhu a zvýšení výnosů z prodeje. Cílem je, narozdíl od předchozí strategie, nejen zachovat současnou úroveň aktivit, ale orientovat se na nové aktivity, výrobky, zákazníky. „Růst na základě přímé expanze (často bývá také nazýván koncentrace) je dosažen zvýšením prodeje, výrobní kapacity nebo zvětšením počtu pracovních sil.“  (Coulter a Robbins, 2004, s.201) Nezahrnuje však zvýšení obratu fúzí nebo koupí jiné firmy – musí růst na základě vlastních operací. Možností, jak zvýšit přímou expanzi je franchising. Strategie růstu klade vysoké nároky také na lidské zdroje v organizaci. Předpokládá, že organizace bude vyhledávat dynamickou a flexibilní pracovní sílu, lidi orientované na výsledek a cíl. Lze tedy předpokládat, že personální práce a jednotlivé personální procesy budou patrně zaměřeny stejně jako organizace – na růst, výsledek, dosažení cílů. Reálně se to může projevit např. ve snaze posílit výkonnost pracovníků prostřednictvím systému odměňování, který je založen na dosažení cílů, zvýšení obratu, či dokončení projektu. Od dosažení těchto cílů se mohou odvíjet mzdy zaměstnanců, přičemž lze předpokládat, že v konstrukci mzdy bude hrát svoji roli variabilní složka mzdy, závislá právě na dosažení těchto cílů.