Překonávání bariér přístupu na trhy

Cílem politiky je zachování současné nabídky zvýhodněného financování rozvoje existujících malých a středních podniků a umožnění přístupu k výhodným zdrojům externího financování projektů pro občany vstupující do podnikání a projektů s vysokým inovačním potenciálem.

K zajištění uvedeného  cíle budou preferovány nástroje zabezpečující přístup ke kapitálu, využívající zejména principu plné nebo částečné návratnosti a principu rozložení rizika, před  nástroji snižujícími pouze finanční zatížení.

Legislativa Evropské unie

vztahující se k podpoře malých a středních podniků, tj. Doporučení Komise Evropských společenství 96/280/Ec z 3.4.1996, týkající se  definice tohoto sektoru, a Směrnic  Evropských společenství 96/C 213/04 ze dne 23.7. 1996, o státní podpoře malých a středních podniků, je harmonizována s legislativou ČR v rámci novely zákona č. 299/1992 Sb., připravované  Ministerstvem průmyslu obchodu pro předložení vládě k projednání v termínu 03/2001.V podmínkách programů podpory malých a středních podniků schvalovaných vládou jsou pravidla Evropské unie týkající se podpory tohoto sektoru uplatňována v plném rozsahu již od roku 2000.

Strukturální fondy a Kohezní fond

Do strukturálních fondů proudí každoročně přibližně 30 % celkového rozpočtu EU, přičemž do Fondu soudržnosti další přibližně 3 % tohoto rozpočtu. Rozpočet EU je tvořen příspěvky členských států, a proto je třeba upozornit na to, že i Česká republika do něho po svém vstupu do Unie musí přispívat částí svých daňových odvodů.