Souvislost firemní kultury a personálních činností

Jednotlivé personální procesy a činnosti úzce souvisí s firemní kulturou a strategií. Pokud chce organizace využívat lidské zdroje efektivně, musí se v ní uskutečňovat různé aktivity, které tuto efektivitu zvýší. Schein uvádí, že v každé organizaci se dějí procesy, při kterých dochází k různým změnám.

K dosažení toho, aby tyto procesy a události směřovaly organizaci k efektivnímu využívání lidských zdrojů existuje několik nástrojů. Jedná se o nástroje a procesy, které naplňují podstatu personálního managementu. V této části práce bude nejprve vysvětleno, jak souvisí personální činnosti s firemní kulturou obecně, potom budou podrobněji vysvětleny jednotlivé činnosti, které se v rámci personálního managementu realizují a jak se v nich konkrétně mohou projevit prvky firemní kultury.

Personální procesy

Personální procesy a jejich nastavení by měly vycházet ze strategie organizace, konkrétněji z personální strategie, která je v souladu se strategií podniku a ze strategie podniku vychází. A jak bylo řečeno již výše, úspěch implementace podnikové strategie, či strategie personální je podmíněn jejich souladem s firemní kulturou.

Pokud jsou firemní kultura, podniková strategie a také personální strategie v souladu, jsou postaveny na stejných základech, mohou se vzájemně posilovat a upevňovat. Na druhou stranu, pokud organizace deklaruje určitý obsah firemní kultury, ale v praxi realizuje procesy na základě jiných hodnot,  dochází k rozporu mezi strategií, firemní kulturou a těmito procesy a dosažení cílů organizace je ohroženo.

Tzn., že management podniku by měl jasně definovat základní vize, záměry a cíle organizace do budoucna. Na základě strategických dokumentů musí být zřejmé, jaké hodnoty organizace uznává a co očekává od svých zaměstnanců. Na základě těchto hodnot jsou pak nastaveny jednotlivé personální procesy a pravidla, která se při jejich realizaci uplatňují.

Předpokladem pro soulad firemní kultury a jednotlivých personálních činností tedy je, že budou vycházet ze stejných hodnot. Tyto dvě součásti organizačního života by měly být postaveny na stejných základech vycházejících z firemní kultury. Pokud personální strategie či strategie podniku neexistuje, je implementace filozofie a hodnot firemní kultury do personálních procesů ještě složitější.

Organizace si tedy určí, jakým způsobem budou jednotlivé personální procesy probíhat. Podle toho, jak jsou nastaveny, na jakých hodnotách jsou postaveny, lze identifikovat, do jaké míry jsou v souladu s firemní kulturou. Každá organizace má určité prvky firemní kultury, očekávání od svých zaměstnanců, má definováno požadované chování, hodnoty, které jsou pro ni důležité. Je tedy klíčové, aby tyto prvky firemní kultury, normy chování a hodnoty nebyly pouze deklarovány, ale aby byly v souladu se strategií podniku, personální strategií a v neposlední řadě se také do promítly do realizace personálních procesů.  Prvky firemní kultury, normy chování a hodnoty se objevují ve všech personálních procesech. Pojďme se nyní podrobněji podívat na základní personální procesy a zaměřit se na to, zda se do nich promítají některé prvky firemní kultury.