Komunikace malé firmy s bankou

Malé a střední firmy hospodaří s penězi stejně jako firmy velké, ale v oblasti výběru a komunikace s bankovními ústavy mají nelehkou situaci. Nebývají obvykle kapitálově silné a vystupují většinou jako drobný klient. Dá se říci, že pro banky nejsou zajímavými klienty, neboť častěji než vložit si potřebují peníze vypůjčit.

Chce-li malá firma zvolit optimální banku musí zvážit následující faktory:

 • Velikost částky, kterou chce vložit na účet
 • Velikost úvěru, který potřebuje a jeho účel
 • Dostupnost bankovního ústavu a počet poboček
 • Dobu trvání služby ( měsíce, roky )
 • Ceny jednotlivých služeb – poplatky, úroky
 • Rizika a záruky – ručení třetí osobou, směnkami či jinými cennými papíry. O nemovitosti už není takový zájem jako dříve.
 • Rozsah nabízených a využitelných služeb
 • Dostupnost kapitálu – způsob čerpání úvěru
 • Styl komunikace – internetové bankovnictví + osobní kontakt
 • Otevírací doby poboček
 • Vyvolané náklady – poplatky na získání úvěru, poplatky za posudky, náklady na doručení, časové ztráty
 • Dobré jméno banky
 • Vlastnická struktura banky
 • Ostatní – např. zda je banka zaměřená na malé nebo velké firmy

Žádost o úvěr

Pokud podnikatel uvažuje o získání úvěru, nemůže očekávat, že to půjde ze dne na den. Nezbytné je začít jednat s bankou včas. Nejlépe v době, kdy je firma schopna se bez úvěru obejít. Bance je nutné poskytnout dostatek podkladů, aby se jejich základě mohla o úvěru rozhodnout. Pro žádost o úvěr je nejlépe si zvolit okamžik, kdy má firma k dispozici aktuální podklady, nejčastěji se jedná o výkaz zisku a ztrát, rozvahu a výkaz peněžního toku za poslední 2 až 3 roky.

 • Vyplněná žádost o úvěr
 • Aktuální dokumenty opravňují k podnikání ( výpis z OR, živnostenský list …)
 • Aktuální rozvahu a výkaz zisku a ztrát
 • Kopii k přiznání dani z příjmu včetně příloh dle zákona 337/1992 Sb., kopie daňového přiznání musí být opatřena razítkem finančního úřadu, prokazující převzetí originálu
 • Prohlášení o vlastnictví majetku a závazcích
 • Dokumenty o vlastnických vztazích a majetkových podílech
 • U malých úvěrů doklady k zajištění úvěru podle charakteru zajišťovacího prostředku  ( například u zástavního práva výpis z listu vlastnictví ne starší než 5 dnů )
 • Čestné prohlášení klienta, že nemá závazky po lhůtě splatnosti k příslušnému finančnímu úřadu, k příslušné správě sociálního zabezpečení, příslušné zdravotní pojišťovně, příslušné obci případně k příslušnému CÚ. Prohlášení musí obsahovat ustanovení o tom, že se žádnou z těchto institucí nemá klient sjednán splátková kalendář.